Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Zarándokút az élet

Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval

Búcsújárók címmel jelent meg legutóbbi könyve a Lucidus Kiadónál a Kisebbségkutatás könyvek sorozatban. A kötet a kölcsönhatásokat vizsgálja a magyar és más európai vallási kultúrákban. Tanulságos művelődéstörténet, sok újdonsággal. A szerző kunszentmártoni születésű, felsőfokú tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte. 1989-től kandidátus, 1998-ban habilitált a vallási néprajz tárgyköréből. 1993-tól docens a szegedi tudományegyetemen, ahol nagy elődje, Bálint Sándor szellemében szolgálja a tudományt.

Könyvének egyik bensőséges élménnyel átjárt fejezete szoros pátriájának búcsújárása Radnára. Kunszentmárton hagyományvilága mintha meghatározó lenne életében...


- Az ötvenes-hatvanas években ott telt el a fiatalságom. Akkor, amikor a magyar vidék átalakult. Gondoljunk csak a téeszek szervezésére. Szüleim beszélgetését hallgatva tudtam meg, hogy a településről elűzték a gazdacsaládokat, s ezzel évszázados hagyományt hamvasztottak el. Közülük kerültek ki a községi vezetők s az egyház fenntartói, az első orvosok, tanárnők és így tovább. Tehát afféle parasztpolgári középosztályról van szó, pár száz holdas gazdálkodókról. Ez volt az egyik "élményem", negatív értelemben, hiszen az átalakulásnak főleg a szenvedőiről kellett tudnom, köztük a családomat is így láttam. A másik tragédia az internálás: kétszáz családot hurcoltak ide Budapestről segédmunkásnak, napszámosnak. Például Lahner Gusztáv, a 424-es sorozatszámú világhíres gőzmozdony tervezője is erre a sorsa jutott. Aztán többen itt maradtak. Gyerekfejjel egy átalakuló világot láttam magam körül, ez indíthatott a közel- és régmúlt harmónia keresésére. Kunszentmártonban jártam általános iskolába. Sohasem felejtem el Baldaszti József magyartanáromat: tőle tanultam magyarságot, tiszta történelemszemléletet, az ő hatására írtam meg hatodikos koromban az első néprajzi dolgozatomat paraszti házunkról, a benne folyó életmódról. Ettől kezdve elsődleges érdeklődésemmé a néprajz vált. A karmelitákhoz jártunk templomba, a kedves Juvenál atya (éppen most 80 esztendős) "szárnyai alá vett"; a kármel-légkör mélyítette el a hitemet, s családunk is intenzív vallásos életet élt. A nagyszüleim elbeszéléséből ismertem meg Kunszentmárton gazdag vallási múltját; például a társulatok, az iparosság, a kereskedők mind megtartották élőtársulati miséiket. Mint ministráns mindig hallottam ezeket hirdetni. Nem a sivárság uralta szülőhelyemet, hanem a lélekvilág, a megtartó hagyomány, amely mindig történelmi értékű és az Istenhez erősebben köt. Érdeklődésem bővült: az ünnepi szokásokra, hiedelmekre is kezdtem jobban figyelni, a hetvenes évektől pedig a vallási rítusokra, a szimbólumokra, azokra a mélyszerkezeti elemekre, amelyek az ünneplő ember megtartói. Az ünneplő ember érdekelt tehát, az ünneppel megszerzett többlet, amellyel könnyebben megéli a hétköznapokat. Napok és ünnepnapok - születéstől a halálig az átfogó, transzcendens élmények...

A karácsony?

- Szüleim tudtak ünnepelni. Gyermekkoromban nagyon nehéz anyagi körülmények között éltünk, de édesanyámék mégis gyönyörű rítussal vették körül a szenteste asztalát: mi halat nem tudtunk venni, s mivel tejre telt, habos kávét kaptunk. A legszebb karácsonyfa a miénk volt, szüleim tudták a módját a díszítésnek is. A gyerekeim is ezt mondják: a mi karácsonyfánk a legszebb, mert azt a fényt jelenti, amit én a titokzatos Születéskor gyermekként megkaptam. Öten vagyunk testvérek, de az ajándékozásból sosem maradt el a könyv. Mindig ez a nagy ajándék - ma is! Tetőpont az éjféli mise, a ministrálás volt, a folytonosság "fényfoka".

További iskolái?

- Kunszentmártonban érettségiztem, akkorra már végleg elhatároztam: néprajzos leszek. Gunda Béla tanítványaként "vágtam neki az útnak", a latinban pedig Borszák István volt a mesterem. Mélylelkű református ember, igazi nevelő is.

Fő területe a vallásos néprajz, ez az évtizedekig mostohán kezelt tudomány, amelyről pedig még Ortutay Gyula is így nyilatkozott a Vigilia 1935-ös húsvéti számában: "Az eddigi magyar néprajzi irodalom pár elszórt és jelentéktelen adatközlésen, cikken és Kálmány Lajos érdemes gyűjtésén kívül alig gondolt a magyar parasztság vallásos életének vizsgálatára". A katolikus parasztság "jelentős vallási életrendjéről", a protestáns parasztság egészen sajátságos élet- és társadalomstílusáról" beszél.

- Egyetemi diplomadolgozatomat Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén címmel írtam meg, ezt bővítettem doktori értekezéssé, ami aztán az Akadémiai Kiadónál jelent meg 1979-ben. Amíg csak kéziratban volt, senki sem tudott hozzászólni a tanszéken. Ekkor lépett Bálint Sándor az életembe. Elolvasta és levélben gratulált, megkérdezte, van-e kiadóm, mert ha nincs, akkor segít. Aztán már személyesen találkoztunk többször, de életének utolsó két-három évében kerültem egészen közel hozzá. Hatására szántam el magam végérvényesen a szakrális népélet kutatására. Szegedet is neki köszönhetem - immár nyolc éve.

Sándor bácsi tudósi, emberi érdemeit immár nem csupán a "szakma" ismeri. Kellett-e változtatni az ő tudományos módszerén?

- Rendkívül modern gondolkodású volt, de az idő halad, így aztán van új teendő, szempont. A vallási néprajz (is) olyan terület, amely több tudományág eredményeit tartalmazza, például a valláslélektanét, egyháztörténetét, a liturgiáét és így tovább. Az idő haladtával sok kutatás-módszertani, ismeretelméleti kérdés merült fel, s manapság sokkal érzékenyebben kezeljük a módszereinket, mint az elődeink. Jómagam az egyetemen megszerveztem egy speciális néprajzi képzést, 1998 óta. Addig is volt, de nem alapos. Mi kis kutatóműhelyeket alakítottunk, amelynek kutatási eredménye az említett radnai anyag vagy a szegedi alsóvárosi elemzés. A tápéi temetőkápolna (a csíksomlyói Salvator ikertestvére) "bemutatása" rövidesen megtörténik - könyv formájában. A vallásos néprajz asztalára tettük tanítványom, Frauhammer Krisztina kétnyelvű kötetét, a Levelek Máriához című dokumentumkiadványt. A címlapján a hit a remény és a szeretet jelképei, és kézzel írott sorok: "Édes Szűz Anyám, Légy velem mindig. Segíts meg a tanulásba. És más munkámban. Szerető gyermeked. DE." A máriakálnoki kegykápolna története, vendégkönyve áll az elemzés középpontjában - európai párhuzamokkal... Szerkesztésemben angol nyelven jelent meg a Vallási mozgalmak és közösségek, a Politika és a népi vallásosság. A tanszék szervezi a vallásos néprajzi kutatásokat, jelenleg a Jászság szakrális tárgyait gyűjtjük képekben, kápolnákat, korpuszokat.

Legújabb könyvének címe akár jelképes lehet: Búcsújárók - avagy: zarándokút az élet...

- Az elmúlt 10-12 esztendőben írt tanulmányaimat gyűjtöttem össze - válogatva, kiadói fölkérésre. Részben már megjelent írásokról van szó, azonban több téma most kerül először könyvlapra: ezekkel vagy nem foglalkoztak eddig, vagy csupán érintették. Ilyen a zarándokútlevelek kérdése, a remeték (mint szenthelyek őrzői) vagy a búcsúkeresztség sajátságos szokása. Arról is szólok, hogy a búcsújárás átalakulóban van.

Könyve segít megismerni az európai kultuszkapcsolatokat...

- Mi is egy európai vallási gyakorlat részesei voltunk. A zarándokutak a keresztény kontinens egyféle vázai. Meglátogatni a szent helyeket azt jelenti: testvérek vagyunk - különböző népek - a kereszténységben (krisztusiságban). A kegyhelyek, zarándoklatok, a búcsújárás megismerése napjainkban fontos önmagunk megismerése és európai kapcsolataink, de a pedagógia szempontjából is.

Mennyiben más ma egy zarándoklat, mint régebben?

- Szakosodott turistairodák vannak, amelyek szakrális helyekre vezetnek. Kezd visszaállni a régi gyakorlat - mai eszközökkel. Már ezt is elemezzük a tanszéken, amely 2004-ben lesz 75 éves, a legrégibb néprajzi tanszék hazánkban. Ugyanebben az évben lenne Bálint Sándor százesztendős, a "nagy zarándok", aki munkáival megnyitotta látásunkat a nagyvilágra, s mi most háromkötetes könyvét (Ünnepi kalendárium, Karácsony, húsvét, pünkösd) szeretnénk német nyelven (fotókkal) átadni Európának. Számunkra (számomra) ez is egyféle búcsújárást jelent: szellemi értékcserét, tanúságtételt a néplélekről, amely ma is teremt szent helyeket. Tervezek olyan kézikönyvet kiadni, amely országonként foglalja össze egész Európa vallási néprajzi kutatásait, ugyanakkor elkezdjük az ereklyekutatásokat Magyarországon.

Tóth Sándor

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu