Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

ÉLET ÉS LITURGIA

Áldd meg családjainkat!

Karácsony örömének fényében ünnepeljük Szent Család vasárnapját. Nagyon sok templomban ezen a napon megszervezik a családok szentmiséjét, meghívják a jubiláló házaspárokat, és köszöntik őket, vagy a fiatal házasokat találkozóra hívják. Ezekkel és más hasonló összejövetelekkel erősítik a családokat, és eléjük állítják tanúságtételük és küldetésük jelentőségét.

Az elmúlt század kiemelkedő eseménye, a II. vatikáni zsinat okmányaiban számos új tanítást fogalmazott meg. Az évszázadok szóhasználatából kimaradt a "családegyház" fogalma. A Katolikus Egyház Katekizmusa - a zsinati dokumentumok alapján - így fogalmazza meg ennek tanítását: Ma egy olyan világban, mely gyakran távol áll a hittől, sőt ellenséges vele szemben, a hívő családok mint a hit élő és sugárzó tűzhelyei rendkívül fontosak. Ezért nevezi a II. vatikáni zsinat a családot ősi kifejezéssel: Ecclesia domestica, `családi egyháznak´ (1656).

A családi otthonban a hit nevelésének a legfontosabb eszköze a családi liturgia. Aranyszájú Szent János (+407) több homíliájában és szentírási magyarázatában részletesen beszél a család vallási életéről. A családfő, amikor hazatér, két asztalt terít meg háza népének: az egyiket az ételek elfogyasztására, a másikat a szent olvasmányok számára. Természetesen legyen a családi otthonban Szentírás, és abból rendszeresen olvassanak is. Sőt, a családfő magyarázza el a hitvestársának és a gyermekeknek is az Írások tanítását. Még ilyen apró figyelmeztetést is elmond, hogy a mise után ne a barátokat keresse fel a családapa, hanem térjen haza, hogy minél előbb meg tudja osztani családjával az evangéliumból hallott magyarázatot. Más helyen azt javasolja, hogy az étkezést a zsoltár vagy más ének hálaadásával fejezzék be. A könyörgés megszenteli az egész házat. Ezáltal lesz a családi otthon valóban egyház.

A keresztény otthon az a hely, ahol a gyermekek az első hithirdetést kapják. Ezért a családi otthont joggal nevezi "családi egyháznak", a kegyelem és imádság közösségének, az emberi erények és a keresztény szeretet iskolájának - olvassuk pár sorral lejjebb a Katolikus Egyház Katekizmusában (1666).

Krisztusnak elkötelezett családi otthonokban kialakultak bizonyos családi liturgikus szokások. Az esti és reggeli közös ima, az adventi koszorúnál végzett közös előkészület, vagy a hibákért, mulasztásokért való bocsánatkérés, stb. De ezen a mai szép ünnepen a szentmisén kívül talán valami családi ünneplés is helyénvaló lenne. Talán azért, mert egészen személyessé lehet tenni egy ilyen ünneplést.

Ilyen lehetne ez az ünneplés: közös énekléssel kezdődjön. Az édesapa - aki a család "papja" - köszöntse a család tagjait, és pár szóval emlékeztesse a jelenlévőket a nap jelentőségére. Tetszés szerint - akár karácsonyi, vagy más - evangéliumi szakasz felolvasása után a családi életük megszenteléséről, keresztény feladatáról, tanúságtételéről szóljon néhány szót. Mély nyomot hagy a gyermekek lelkében ez a hitvallás, de a házastársakat is megerősíti egymás iránti elkötelezettségben. Egy kis csend után a résztvevők - szülők, gyermekek vagy nagyszülők - mondják el személyes kérésüket, amelynek meghallgatását közösen kérjék az Úrtól. A hálaadó imádságban hangozzék el a teremtő Isten magasztalása a családért, az otthon békéjéért, szeretetéért és egymás további támogatásáért kérjék az ő segítségét. Az Úr imádságának elimádkozása után a családfő áldásával és közös énekléssel fejeződjön be ez a kis családi ájtatosság.

Ma valamennyien az egyház könyörgésével forduljunk a Mindenhatóhoz: Istenünk, mindenek Teremtője, te már kezdetben férfit és asszonyt alkottál, hogy házastársakká legyenek. Áldd meg és erősítsd meg családjainkat, hogy Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolata mind tökéletesebben megnyilvánuljon életükben. A Boldogságos Szűzhöz pedig ezzel a fohásszal: Mária, családok királynője, könyörögj értünk!

Verbényi István

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu