Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Grétsy László

Ajándék az új esztendőre

Ajándékot adni is, kapni is öröm. Az ajándék, akár tárgy, akár pénz, akár bármilyen más adomány, például örömet szerző cselekedet, már azért is kedves dolog mindenki számára, mert figyelmességet áraszt, az egyik legszebb emberi tulajdonságnak, a szeretetnek a kifejezője. Már az első nagy európai költő, Homérosz is jól tudta ezt. Tőle, az Odüsszeiából származik ez a bölcs megállapítás (Devecseri Gábor fordításában): "Az ajándék kedves, ha kevés is."

Ilyenkor, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, karácsony, valamint újév táján, különösen nagy szerepe van az ajándéknak, az ajándékozásnak. Igen, újév táján is, hiszen a karácsonyi ajándéknak már ókori előzménye az újévi ajándék, az úgynevezett strena, amelyet Kalendae Januariae (január 1.) alkalmával küldözgettek egymásnak az emberek avégett, hogy a megajándékozottnak már az évkezdése is szerencsés, sikeres legyen. A középkor első időszakában, amikor a karácsony és az újév egy időre esett, a két ajándékozási szokás nem is különült el egymástól élesen. Ekkor ajándékozták meg a feljebbvalók alárendeltjeiket: a pápa a bíborosokat, a feudális urak alattvalóikat, az apátok a szerzeteseket. A magyar király is megajándékozta udvari népeit.

Most, jó pár évszázaddal később, egy olyan ajándékról tájékoztathatom az Új Ember olvasóit, amely megítélésem és reményem szerint minden nemzetét és anyanyelvét szerető magyar szívét-lelkét örömmel, de legalábbis örömteli várakozással tölti el. Több hónapig tartó, olykor indulatoktól és előítéletektől sem mentes vita után 2001 végén az Országgyűlés törvényt alkotott a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről. Ennek lényegét a legtömörebben a Népszabadság ismertette már az elfogadás másnapján. Idézem: "A törvény értelmében 2003 januárjától magyar nyelven is meg kell jeleníteni a gazdasági reklámok szövegét, jelmondatát - a magyar nyelven kiadott sajtótermékekben, rádió- és televízió-műsorokban. 2003-tól az üzletek nevét és a kirakataikban lévő, a vásárlók tájékoztatására szolgáló közlemények szövegét is fel kell tüntetni magyar nyelven. Szintén kötelező lesz magyarul megszövegezni a közterületeken, közlekedési eszközökön elhelyezett közleményeket is. A törvény rendelkezései nem érintik a már meghonosodott idegen nyelvű kifejezéseket. Nem vonatkoznak a kisebbségek által használt nyelven közzétett gazdasági reklámok szövegére, üzletek elnevezésére sem, ha az adott településen kisebbségi önkormányzat működik."

Ennyi. Nem sok, hiszen a törvény, amelyet az Országgyűlés elfogadott, egyáltalán nem valami önálló, általános nyelvtörvény, hanem csupán a nyelvhasználat egy szeletére vonatkozik: a reklámok, üzletfeliratok és bizonyos közérdekű közlemények szövegére, vagyis a nyelvhasználatnak arra a területére, amelyen a legfeltűnőbb s a legzavaróbb az idegen - főleg angol, azazhogy még inkább amerikai angol - szavak, kifejezések, jelmondatok eluralkodása. (Ez a magyarázata annak, hogy a parlamenti vitában többen éppen csekély hatóköre, szűk területre való korlátozódása miatt bírálták a törvényjavaslatot.) De nem is kevés, mert arra elegendő, hogy 2003-tól a Magyar Köztársaság állampolgárainak lehetőségük legyen a nekik szóló, hozzájuk címzett, közérdeklődésre számot tartó közlemények magyar nyelven, anyanyelvükön való megismerésére. Azoknak az állampolgárainknak, akik a magyaron kívül nem beszélnek, nem ismernek más nyelvet, s ezért képtelenek eligazodni az idegen nyelvű feliratok, elnevezések, reklámjelmondatok rengetegében - félreértések elkerülésére: a számuk nem néhány ezer, hanem több millió, közéjük tartozik a magyar lakosság túlnyomó része! -, nem kell majd idegennek érezniük magukat saját hazájukban, mert attól kezdve az addig nem értett szövegek magyarul is olvashatók lesznek a plakátokon, feliratokon, kirakatokban.

Persze, ez nem jelenthet valamiféle bezárkózást. Hazánknak az Európai Unióba való belépésétől már csak néhány év választ el bennünket. Az idegen nyelvi tudás egyre fontosabb lesz mindenki számára, az angolé meg egyenesen nélkülözhetetlen. Éppen ezért ez a most elfogadott s rövidesen hatályba lépő törvény - nagyon helyesen - nem is tiltja az idegen nyelvű feliratokat, reklámokat, csak éppen megkívánja, hogy ugyanott legyen megtalálható magyar megfelelőjük is. Ezt én nagyon ésszerű, végtelenül demokratikus megoldásnak tartom, s megvallom, álmomban sem gondoltam arra, hogy lesznek olyan képviselők, a sajtóban pedig olyan megszólalók, akik ezt a minimális követelményt is soknak, fölöslegesnek, sőt károsnak kiáltják ki.

Mégis akadtak ilyenek is. Igaz, ezek egy része nem is értette meg a törvényjavaslat lényegét, s azt gondolta, hogy az angol feliratokat előbb-utóbb le kell majd szedni. Más részük "hivatalból" bírálta a tervezetet, amit jól mutat, hogy az egyik pártnak a távol levők kivételével minden tagja a törvény ellen voksolt a szavazáskor. Az ellene szólók harmadik része pedig már eleve viszolyog mindentől, ami nemzeti (próbálná csak meg valamelyikük ezt például Franciaországban megtenni!) Az ezek sorába tartozók hangvételének érzékeltetésére csupán egyetlen példa! Egyikük - nevét nem érdemes leírnom - egy nagy példányszámú lapba írt, Kinek kell nyelvtörvény? című cikkét így fejezi be: "A nyelvtörvény arról szól, hogyan talált újból egymásra az, ami mindig is összetartozott: a politika és a nyelvművelés. Az új jogszabály támogatja az emberek nyelvhasználat szerinti diszkriminációját és annak intézményesült terjesztőit, a szellemi alvilág álnyelvész szélhámosait."

Az a törvény támogatja a diszkriminációt, amelyik végre megszünteti azt a hátrányos megkülönböztetést, amely a magyar embereket eddig saját hazájukban érte az "angolkórban" szenvedő reklámok miatt? És azok a szakmailag kiválóan képzett nyelvészek, akik szakvéleményükkel segítették-segítik a törvényalkotókat felelős munkájukban, "a szellemi alvilág álnyelvész szélhámosai"?

Azt ajánlom, ne fecséreljük időnket az ilyen hangvételű és ilyen "gyűlöletfokú" írások - és szerzőik - minősítésére. Aki így ír, óhatatlanul saját magát minősíti. Most, az új esztendő kezdetén inkább örüljünk annak a szép ajándéknak, amelyet a Parlamenttől kaptunk azáltal, hogy a törvényt nagy többséggel elfogadta. Ellene a háromszáztizenhét jelen levő képviselő közül mindöszsze húszan szavaztak, s közülük tizenheten összehangoltan, ugyanabból a pártból. Már csupán egy év, és az olyan, magyar megfelelő nélküli "csalogató" feliratok, mint LEISURE AND PLEASURE, FAST FOOD TASTE GOOD, JUST DO IT, THE FRESH ENERGY, COLOUR YOUR EMOTION, így, önmagukban már nem fogják borzolni az anyanyelvüket (is) szerető magyarok, köztük olvasóink idegeit.

(A szerző nyelvészprofesszor, főiskolai tanár)

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu