Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem

Az utóbbi években a szélesebb néprétegek körében is megnőtt a Názáreti Jézus személye iránti érdeklődés. Bizonyíték erre, hogy a közelmúltban a hazai könyvpiacon is jó néhány Jézus-monográfia jelent meg. Ám a Jézus iránt tanúsított figyelem gyakran a keresztény egyházakkal szembeni fenntartással vagy kritikával párosul: a "modern" Jézus-könyvek szerzői az "igazi", a "hiteles", a minden egyházi "képződménytől" (dogmától) mentes Jézust kívánják az olvasók elé állítani. Az egyes szerzőket persze legtöbbször szubjektív szempontok (saját elképzeléseik és vágyaik) vezérlik, s ezért meglehetősen egyoldalú, néha kifejezetten torzított képet vázolnak Jézusról.

Ezt figyelembe véve igen örömteli fejleménynek tartjuk a nemzetközileg elismert német bibliakutató, Joachim Gnilka Jézus-monográfiájának magyar nyelven való megjelentetését a Szent István Társulat gondozásában. A szerző, aki a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak is tagja volt, már könyvének előszavában értésünkre adja, hogy nem életrajzot szándékozott írni, hanem Jézus Örömhírét, nyilvános működésének főbb vonásait, illetve ezek hatását kívánja rendszerbe foglaltan bemutatni, hogy közelebb vezesse az olvasót ahhoz, aki a "keresztények számára a mértéket jelenti" (6. oldal)

Könyvének elején a szerző az úgynevezett történeti Jézus-kutatásról ad közérthető áttekintést. Először a kutatás fontosabb szakaszait vázolja, majd módszertani megfontolásokat tesz. A következő fejezetekben pedig a Jézus korabeli Izrael politikai, társadalmi és vallási helyzetét mutatja be abból a megfontolásból, hogy Jézus működését (beleértve annak eredetiségét is) a környezet beható ismerete nélkül nem érthetjük meg igazán. A történeti háttérre, illetve a történeti hátteret megvilágító korabeli zsidó iratokra a könyv hátralevő fejezeteiben is gyakran történik hivatkozás.

A könyv központi részében Jézus nyilvános működésére, valamint annak végkimenetelére (szenvedés, kereszthalál) irányul a figyelem. Gnilka professzor az Isten országának (uralmának) témaköréből indul ki, s ennek öszszefüggésében szól Jézus példabeszédeiről, csodáiról, tanítványairól, erkölcsi követelményeiről és az Izraellel mint választott néppel való kapcsolatáról. A logikus és meggyőző szintézisből - szemléltetésként - csupán néhány alapgondolatot emelünk itt ki.

Az Isten irgalmáról szóló példabeszédek és elbeszélések egyértelműen tanúsítják, hogy Jézus az üdvösség ajánlatát hirdette. Isten határozott szándéka, hogy végérvényesen megvalósítja üdvözítő uralmát, s ezért szeretetének teljességével fordul az emberek felé, hogy mindenkinek ingyenesen felajánlja az üdvösség javait. Jézus azonban nemcsak tanított az üdvösségről, hanem konkrétan megtapasztalhatóvá is tette. Isten uralma az ő működése (bűnök megbocsátása, csodák, stb.) által máris valósággá vált, bár beteljesedésére még várni kell.

Jézus persze nemcsak meghirdette és jelenvalóvá tette Isten országát, hanem annak megfelelő magatartásra szólította fel kortársait. Az üdvösség máris megtapasztalható valósága mind az Istennel, mind az embertársakkal való kapcsolatban radikális megújulást (megtérést) kíván meg. Isten uralma új rendet hoz létre azok között, akik elfogadják azt. Az új életrend sajátosságai: ellenségszeretet, erőszakmentesség, kiengesztelődés, vagyontól való függetlenség és kölcsönös szolgálat.

Gnilka azt is kiemeli, hogy Jézus elég szabadon viszonyult a Tórához. Számára nem a Törvény szava a végérvényes és az üdvösség szempontjából meghatározó, hanem az Isten uralmáról szóló üzenet, amelyet ő hirdet. A különböző vallási csoportokkal (farizeusok, szadduceusok) való összeütközés végeredményben erre a szabad magatartásra vezethető viszsza. A könyv természetesen Jézus küldetéstudatával is foglalkozik, mégpedig a "Jézus küldetésének tekintélye" címszó alatt. A szerző hangsúlyozza, hogy Jézus a legszorosabban kapcsolta össze Isten uralmát a saját személyével, és hogy egyedülálló fiúi kapcsolatban állt az Istennel. Határozottan állítható tehát, hogy Jézus küldetési tekintélye a maga páratlanságában történetileg levezethetetlen, vagyis nem lehet azt pusztán csak az akkori kor adottságaiból megmagyarázni.

Összefoglaló értékelésként elmondhatjuk: Gnilka professzor Jézus-monográfiája széles ismereteken nyugvó, átfogó szintézist nyújtó, kiegyensúlyozott szemléletről tanúskodó mű. Jól tükrözi azt az egyházilag is elfogadott álláspontot, melyet a mai katolikus bibliatudomány a történeti Jézus kérdéskörével kapcsolatban képvisel. Bár tudományos alapossággal készült, közérthető nyelvezete miatt nemcsak szaktudósok forgathatják haszonnal, hanem mindazok, akik Jézus működésének történeti hátterét és sajátosságait behatóbban szeretnék megismerni.

Kocsis Imre

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu