Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

December 30.: Szent Család vasárnapja

Családegyház

Manapság sokat hallunk a család válságáról, amely különféle okokra vezethető viszsza. Nyilvánvalóan az egyháznak is mérlegelnie kell azokat a társadalmi, gazdasági és kulturális-antropológiai tényezőket, melyek ebben szerepet játszanak. Ám Bíró László püspök találóan jegyzi meg, hogy a család válsága végső soron az ember válságában gyökerezik. Ezért az egyház legfontosabb feladata, hogy folytonosan a teremtő és megváltó Istenre utaljon, aki az embert a föld megőrzésében és az élet továbbadásában saját munkatársává rendelte. Az ember Isten szándéka szerint nem "én-irányultságú", saját kiteljesedését önző módon kereső individuum, hanem párbeszédre képes személy, aki csakis Istennel és embertársaival való közösségben tudja önmagát megtalálni és kibontakoztatni. Ennek legalapvetőbb formája a család.

A Szent Család ünnepe jó alkalom arra, hogy a kijelölt szentírási szakaszokból kiindulva a keresztény család mibenlétéről elmélkedjünk. Az ószövetségi olvasmány és az evangéliumi részlet a családi élet egy-egy lényeges mozzanatát domborítják ki: egyrészt a gyermekek részéről megkívánt tiszteletet és engedelmességet a szülők iránt (Sir 3,3-7), másrészt - miként ezt a Szent Családdal kapcsolatos konkrét példa (Mt 2,12-15) tanúsítja - a szülők által nyújtandó oltalmat és gondoskodást a gyermekek felé.

A keresztény család jellemvonásainak átfogóbb bemutatását a szentlecke nyújtja, amely a Kolosszei levél erkölcsi tanítást tartalmazó részéből való. Igaz, a Pál apostol által felsorolt erények jelentős része általános érvényű, vagyis a keresztény élet minden területére vonatkozik. Ám tagadhatatlan, hogy ezek gyakorlására és életre váltására a családi közösség - mint családegyház - a legalkalmasabb.

Pál buzdítása alapján a keresztény családi élet az alábbi alappillérekre épül: a békességet munkáló szeretet; kölcsönös intés és tanítás; közös imádság; a krisztusi lelkülettől áthatott mindennapi tevékenység, valamint a családban betöltött sajátos "szerep" lelkiismeretes teljesítése.

Minden erény kiindulópontja és foglalata a szeretet, amely a páli buzdítás szerint "az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet" foglalja magában. Ezek első látásra passzív erényeknek tűnnek, ám egyáltalán nem szűkíthetők le az érzelmek belső világára, hiszen a mindennapi élet különböző helyzeteiben kell megmutatkozniuk: a jóakarat folytonos kinyilvánításában, a sérelmek nagylelkű megbocsátásában, amely a bántalomra is jótettel tud válaszolni.

A családban mindenekelőtt a gyermeknek van szüksége arra, hogy hitbeli oktatást kapjon, s ezáltal a keresztény hit és erkölcs alapigazságait elsajátítsa. Ám a család minden tagja magáénak érezheti a felszólítást: "Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon. Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel!" A hitélmények és a lelki tapasztalatok kölcsönös megosztása által nemcsak a gyermekek, hanem a szülők is egyre mélyebbre hatolhatnak Krisztus igéjének megértésében. Ez olyan légkört teremt, amelyben a jó szándékból fakadó, testvéri figyelmeztetésnek is helye van. A családtagok képessé válnak arra, hogy indulat és harag nélkül megbeszéljék a felmerült nehézségeket, tudatosítsák saját gyengeségeiket, s a szolidaritás szellemében tanácsokkal segítsék egymást. Ezek a közös megbeszélések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a család alkalmassá váljon a felszabadult, bizalommal teli, istendicsőítést és hálaadást is magában foglaló közös imádságra. A közösségi imádságból közösségi tanúságtétel fakad: "Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek!" Akiket az ima elmélyült közösségében Isten igéje kapcsol össze, azok a mindennapi elfoglaltságok (munka, szórakozás) közepette sem feledhetik, hogy az Úrhoz tartoznak. S éppen ez az, amely a cselekvésben is közösséggé formálja és közösségben tartja őket.

Csak a buzdítás legvégén szól Pál az egyes családtagok sajátos kötelességeiről. A mai olvasó számára főleg az a felszólítás a szembetűnő, amelylyel Pál az asszonyokat férjük iránti engedelmességre buzdítja. Ezzel kapcsolatban a bibliamagyarázók joggal hivatkoznak arra, hogy az apostol intelme a korabeli patriarkális felfogást tükrözi, amely a férfit tekinti a főnek. Pál célja persze nem egy meghatározott (korhoz kötött) szisztéma szentesítése. Ő mindenkit arra buzdít, hogy az "Úr"-ban, vagyis krisztusi lelkülettel fogadja el a családban betöltött helyét és teljesítse kötelességét. A krisztusi lelkület pedig egyértelműen túllép az alá- és fölérendelésen. Aki az Urat követve fordul hitvestársához (szüleihez vagy gyermekeihez), azt nem a hatalomvágy, hanem a másikért érzett felelősség vezérli. Nem a maga javát keresi, hanem a közösségét, hiszen tudja, hogy csakis ennek a közösségnek a harmóniájában találja meg igazi énjét.

Kocsis Imre

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu