Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

"Európa gyermeke" ma is optimista

Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről

Széles körben ismert ma már, hogy az utolsó magyar király gyermeke, Habsburg Ottó - aki egy francia publicistától az "Európa gyermeke" (L´enfant de l´Europe) megtisztelő címet kapta - évtizedek óta munkálkodik hazánk javára. Mint a Nemzetközi Páneurópa Unió elnöke, elkötelezett híve és szószólója Magyarország euroatlanti csatlakozási törekvéseinek. 1988 óta egyre sűrűbben látogat hazánkba, fáradhatatlanul járja az országot, és a legkisebb települések meghívásait sem utasítja vissza. A méltán népszerű, nagy formátumú politikus mindig szerény és közvetlen hangon szól hallgatóságához, de beszédeinek, előadásainak legjellegzetesebb vonása mégis inkább az a tüzes lelkesedés, optimizmus, mely akkor nyilvánul meg, amikor Magyarország és a kereszténység jövőjéről esik szó. Honnan ez a derű, honnan ez a bizakodás, kérdeztük a világpolitika realitásait és a szellemi élet főbb áramlatait több mint fél évszázada jól ismerő Habsburg Ottót.

- Ha a kereszténység jövőjéről kérdez, akkor azt kell mondjam, hogy az egy évszázaddal ezelőtti helyzethez viszonyítva ma haladásról beszélhetünk.


Az antiklerikalizmus, a keresztényellenes érzés kialakulása három-négyszáz évvel ezelőttre tehető. A XIX. század utolsó éveiben azonban fordulat állt be ezen a téren. A törés Isten és a tudomány között ettől kezdve bizonyos pontokon megszűnni látszik. Amikor Louis Pasteur (1822-1895) francia természettudós kijelentette, hogy ő katolikus, hívő ember, a tudományos közvélemény így vélekedett: mivel nagy tudós, ezért bármit megtehet, bármit mondhat. Ha a szóban forgó kijelentést egy kevésbé jelentős kutató tette volna, bizonyos vagyok benne, hogy azonnal mellékvágányra helyezik. A múlt század eleje óta megfigyelhető és jelen van az a tendencia, hogy a tudomány visszafordul Istenhez. Jól ismertem például Einsteint, akivel sokszor találkoztam Amerikában. Halála után megkértek, hogy írjak róla egy cikket. Ebben a cikkben azt írtam, hogy Albert Einstein az egyetlen olyan nagy tudós, akit ténylegesen ateistának ismertem meg. Három hétre az újságcikk megjelenése után levelet kaptam egy Einsteinhez hasonló kaliberű tudóstól, aki azt írta, nem igaz, amit állítok, és elküldte nekem Einstein utolsó levelét, amit halála előtt írt. Ebben az állt, hogy a relativitáselmélet megalkotóját tanulmányai, kutatásai oda vezették, hogy felismerte: a látható világ mögött a mindenségnek van egy rendezője, egy irányítója, aki a javunkat akarja. A levélben az is áll, hogy ez a tudás Einstein számára hallatlan nagy boldogságot adott. Halála előtt tehát Einstein vallásos ember lett.

Napjainkban, az új évezred kezdetén meg kell hogy mutatkozzék a hit, a vallás teljes valósága, ereje. André Malraux a XX. század nagy francia írója mondta: a XXI. század vagy mélyen vallásos lesz, vagy nem lesz.

Idén október 30-án a Magyar Tudományos Akadémián a Mindszenty József tiszteletére rendezett emlékülésen azt nyilatkozta: Magyarországnak keresztény országként kell megmaradnia. Ahogy arról az Új Ember is tudósított (2001. november 11.) az emlékülésen odaadó tisztelettel beszélt a vértanú bíborosról. Úgy tudom személyesen is ismerte őt.

- Igen, több alkalommal is találkoztam Mindszentyvel. Szerény véleményem szerint egyike a legnagyobb magyaroknak, és legnagyobbika az egyházi vezetőknek. Istenbe vetett hitével abszurdnak tűnő helyzetekben is bátran kiállt. Bámulatos egyéniségét a végtelen bátorság jellemezte és az Istenbe vetett határtalan bizalom. Az ilyen emberekből lesznek a mártírok, és a mártírok az egyház jövőjének zálogai. Mindszenty hazafi is volt. Ne felejtsük el, hogy az 1956-os szabadságharc egyik főszereplőjeként és később is nagy szerepe volt abban, hogy pozitívan változott a magyarság megítélése, pozíciója a nagyvilágban. Az ő áldozata is arra kötelez, hogy Magyarországnak keresztény országként kell megmaradnia.

Az Ön "hazafiságát", hazánkért tett erőfeszítéseit milyen gyökerek éltetik?

- Nézze, ott voltam, amikor apám a koronázáskor letette az esküt a magyar nemzetre, én úgy érzem, ez az eskü engem is köt. Ezenfelül számtalan kiváló magyar barátom van, nem beszélve legjobb tanáraimról, akik magyar bencések voltak. Végtelenül hálás vagyok nekik ma is.

A mai magyaroknak a hazafiságuk adhat optimizmust. Több évtizede foglalkozom az Európai Unió bővítésével. Tevékenységem során azt tapasztaltam, hogy más nemzeteknél a pártgondolkodás sokkal erősebb volt, mint a hazáért érzett felelősség. A magyarok ezzel szemben először patrióták, azután párttagok, és ez rendkívül szimpatikus vonás.

Mindszenty mellett egy másik személyiség is fontos az életemben: Márai Sándor. Az ő alakjából érthetjük meg azt, hogy mi a különbség a nacionalista és a hazafi között. Az igazi patrióta szereti nemzetét, de emellett tiszteli a többi nemzetet is, és nem nézi le azokat. Márai magyar patrióta volt. Magyar maradt külföldön is, és a honi érdekeket tartotta szem előtt. Amikor először kényszerítették ki hazájából, megkérdeztem tőle, hogy mit tart legfontosabb feladatának. Azt válaszolta: a magyar emigrációban megtartani a hitet és a magyar nyelvet. Márai külföldön mindent megírt magyarul, mert hazafi volt. Öröksége - amellett, hogy ápolni kell a magyar nyelvet és a hagyományokat - abban is áll, hogy a magyar jövő nem alapozható meg gyűlölettel és bosszúvággyal. Nem a múlt hibáinak felhánytorgatásával kell foglalkoznunk, hanem a magyar jövő kibontakozásáért kell fáradoznunk.

Körössy László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu