Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Bárány Tamás

A legszegényebb koldus

Élt Bagdad városában egy koldusoknál is ágrólszakadtabb koldus. Minden igazhívők közt ő volt a legnyomorultabb. Álló nap ott ült rongyos gönceiben a piactér sarkán, szemben a bazárral, és várta-várta a könyörületes szívű adakozókat, szánnák meg nyomorúságát a próféta nevében némi alamizsnával.

Mesélik, egy napon, alkonyórán, amikor a nap heve már lohadni indult, és lassanként újból benépesült az utca, egy bölcs ment el a koldus mellett. Igaz és tiszta életű férfiú lehetett, mert Allah kiváltképp nagyra növesztette a szakállát; majd a derekát verdeste. Kádi volt valaha, meszsze földön híres igazságos ítéleteiről; de hajlott évei beköszöntekor felhagyott a bíráskodással, mivel megértette, hogy egyedül Allahnál az ítélet. Azóta életét visszavonultam élte, a Korán szúráit tanulmányozta, és csak nagyritkán hagyta el házát, hogy barátját, a főmecset imámját meglátogassa, és vele épületes dolgokról beszélgessen. Most is hozzá igyekeztében szólította meg a koldus esdeklése:

- A bölcsesség vezessen utadon, bölcs és kegyelmes férfiú! A próféta szent nevére kérlek, nézd szenvedésemet, és könyörülj meg nyomorúságomon!

A bölcs megállt, és mintha nem is koldussal, hanem dervissel vagy sariffal beszélt volna, homlokához emelte kezét.

- Béke veled, testvérem. Mit kívánsz egy véntől, aki már alig látja, amit néz, mert szeme Allah fényességét kutatja?

A koldus karját tárta feléje.

- Alamizsnát, uram, mert én vagyok a világ legnyomorultabb férge!

A bölcs leült melléje a porba, elővette erszényét, de csak egy árva félpiasztert talált benne. Azt átnyújtotta.

- Vedd. Most csak ennyim van. De szenzáljaim, szolgáim hadának élén Sírázban, Kairóban és Dzsiddában járnak, bármely nap várom őket, három roskadó karavánnal, melyekben Perzsia, Egyiptom és Hedzsász minden kincsét hozzák.

- Legyen áldás tevéid minden léptén - sóhajtotta a koldus.

Ekkor a bölcs így szólott:

- Üzletet kínálok néked, te szegények közt legszegényebb koldus!

Amaz nevetett.

- Üzletet, nékem, jó uram?

- Hallgass meg - felelte a bölcs. - Van feleséged?

- Ő az én szívem vigasza, öröme. Szelíd és engedelmes, szája sem a pletykát, sem a pörlekedést nem ismeri, áldassék érte Allah!

- Nos - szólt a bölcs -, karavánom Kairó felől Egyiptom minden kincsét hozza. Add el nekem e karavánért a feleségedet!

Csend volt.

- Leányod van? - kérdezte aztán a bölcs.

- Áldassék érte Allah, a legszebb leány Bagdadban. Ezért is vagyok én a legnyomorultabb! Hogy házasítom ki, ha ideje eljő? A napi falatját alig tudom előkaparni!

A bölcs bólintott.

- Karavánom Síráz felől Perzsia minden kincsét hozza. Add el nekem érte a leányodat!

Megint csak csend volt.

- Fiad? - kérdezte aztán a bölcs. - Áldott-é meg fiúval is az ég?

- Most lép tizennegyedik esztendejébe - bólintott a koldus. - Nyúlánk, mint a gazella, és eszes, mint az oroszlán. Megáldott véle Allah, csak arról nem gondoskodott, legyen miből ruháznom, etetnem...

A bölcs bólintott.

- Harmadik karavánom a mesés Hedzsász minden kincsével közelít Dzsidda felől, te koldus. Kössünk hát üzletet: add el nekem a fiadat ezért a karavánért!

A koldus a tenyerét nézte, benne az árva félpiasztert. Most sem felelt, csak könnyei patakzottak szegénynek.

A bölcs felpattant mellőle, és így kiáltott:

- Te voltál a világ legnyomorultabbja? Szégyentelen hazug! Hiszen vagyonod hatalmasabb, mint Perzsia, Hedzsász és Egyiptom minden kincse, másképpp ráállanál az alkura! Mit panaszkodol hát? Ne káromold az Istent!

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu