Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Pénzes János szabadkai püspök

A találkozás pillanata Istennel


Rogier van der Weyden - Királyok imádása

Az új évezred kezdetén szükséges elgondolkodnunk annak valódi jelentőségéről, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk, és amit tett értünk egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak születése által. Karácsony ünnepe erősen kidomborítja az emberi tényezőt, de egyúttal az idő felfoghatatlan misztériumát is. Ez a kettősség jellemzi elsősorban a keresztény gyökerekből táplálkozó kultúrákat, de minden más kultúrát is, amely valamilyen fokon kapcsolatba került a kereszténységgel, vagy abba beépült. Az emberi személy történeti lény, ezért számára az idő fogalma teljességgel nem felfogható - misztérium. Mi emberek mindig tanácstalanul megtorpanunk bizonytalansága előtt. Minden vég egyúttal valami új kezdete is. Mihelyt az adott pillanatra gondolunk, már elmúlt.

Mióta emberi történelemről beszélünk és felismerjük tudatos létünket, minduntalan felvetődik a változandóság kérdése: hogyan értelmezzük az idő szüntelen múlását, és hogyan tudjuk a végzeteket valami jobb kezdetévé tenni. Éjszaka a nap feljöttében remélünk. Ezért az idő múlását az emberek győzelmükként ünneplik. Az emberi lét lényegére rámutató ünnepek az emberek közösségének kifejezői is. Nem létezik nép, emberi közösség ünnep nélkül. Az ünnepek dátumokhoz, időpontokhoz kötődnek. Ezek az ember időbeliségének állomásai. Az emberek meghatározott időpontokat ünnepelnek. Ezeket szeretnék megtartani emlékezetükben, meg szeretnének állni szellemi létüknek dimenzióiban. Valamikor ez a törekvés hiábavaló fáradozásnak tűnhet. Az öröm pillanatát megállítani csak szimbolikusan tudjuk. Megálljt parancsolni a szépnek és megmaradni annak vonzásában! Mivel nem tudunk megmaradni a szép egyedi pillanatában, ezért reménykedünk a még szebb megjelenésében.

Az ember számára az idő mindig misztikus valóság, és ebbe a valóságba kapcsolódik Isten Fiának születése is. Elhatározta Isten, aki az idő felett áll, aki örökkévalóságában változatlan, és aki számára minden létező jelenvalóként jelenik meg, hogy megjelenik az idő kategóriájában. Velünk akar lenni, akik számára az idő állandó szökésben van, s akiknek ketyeg az elmúlás órája. Megtestesült, megszületett!

Vegyük észre, hogy Jézus születése az idő azon változandóságát használja ki, amely leginkább érdekli és gondba ejti az embereket. Kiolvashatjuk ezt a keleti bölcsek megfogalmazásából, akiket cselekvésre ösztönzött a szokatlan csillag megjelenése, és így vélekedtek erről: bizonyára megszületett a Hatalmas, aki belépve a történelembe valami egészen új kezdet alapjait veti meg. Így szóltak: menjünk, keressük meg, hódoljunk előtte és adjuk át ajándékainkat.

A boldog találkozás pillanatát szeretnénk átélni Istennel. Ez valóban új kezdet. Hol is tudnánk felfedezni az emberiség számára valami újnak kezdetét? Egyedül Istenben. "Istenünk, te csodálatosan megteremtetted a világot, de még csodálatosabban megújítottad Fiad születésével." Az a valaki, aki mindig újra születik, akit minden ember születése megjelenít és hírül ad: ő jeleníti az új kezdetet. Isten egyszülött Fia képmásának pecsétjével megjelöl minden embert, sőt még a természetet is. Egyúttal belénk önti a tökéletesség utáni vágyat, mely tökéletesség oly csodásan felragyog Isten Fiában. Ez a vágy teszi lehetővé, hogy mi, emberek elérjük Istennel való hasonlóságunk teljességét.

Isten lényege az átadás, a teljes és kimeríthetetlen kinyilvánulás. Isten kimondja a Teremtő Igét, amely által minden létrejön és értelmet nyer. Ebben ragadható meg karácsony legbelsőbb lényege - "Az Ige testté lett" (Jn 1,14). Isten teremtő Igéje annyira konkrét módon jelenik meg, hogy emberként születik, emberi alakot ölt. Ezt szeretetből teszi, megalázkodik, hogy emberi módon tudjunk megszólítani minket.

"Kezdetben volt az Ige." Az Ige Istennél volt. Egyedül Isten képes kommunikálni, teremtő módon megnyilatkozni. Igéje hív létre mindent. Itt is meglátszik Istennel való hasonlóságunk, hiszen ki tudjuk magunkat fejezni, és a másiknak megnyílni. Az ember nem rendelkezik Isten kimerítő ismeretével, nem lát a dolgok mélyére, és nem tudja felfogni az összefüggéseket. Ezért meg kell tanulnia saját szavát Isten fényében szemlélni. Az emberi kommunikáció, szavak problémája abban van, hogy sohasem tudja kifejezni oly tökéletesen magát, hogy ezáltal lényegének egészét és igazságát átadhatná a másiknak. Az emberi szó ezért a történelemben az összecsapások állandó forrása. Mi, emberek veszekedünk egymással, vitatkozunk, harcolunk szavakkal és tettekkel. A szó megtestesül, de lehet bűnös tett is. Hányszor használunk fel szavakat, hogy a másikat megalázzuk, hogy megsértsük és legyőzzük. Isten elküldi Igéjét, a szeretet Szavát. Azonosult velünk, amit mi semmiképp nem tudunk megvalósítani. Mintha képtelenek lennénk megérteni, hogy a szónak mindig szeretetünket és figyelmünket kell kifejeznie a hallgató felé. A kimondott szó választ kíván! Sajnos nem sikerül úgy megszólítani a másikat, hogy az valóban figyelmünk kifejezéseként tudja felfogni, hogy úgy érezze, elfogadjuk beszélgetőpartnernek. Amennyiben harciasan és kizárólagosan kezdjük a kommunikációt, akkor a másik nem érzi magát megszólítva, és elzárkózik előlünk.

Íme, Isten megszólítja az embereket, akik őt oly sokszor megbántották. - Hogyan? Magára veszi gyöngeségünket. Mint egy kisgyermek jön közénk. Meg tudjuk érteni Isten beszédét? Most, amikor elárasztanak minket a világ történései? Információ és beszéd tengere! A globalizációról beszélnek, tenyerünkön érezzük az egész világot. Pillanatok alatt tudjuk, hol mi történik, minden hírekkel és beszéddel teli. Mindenki ajánl, javasol valamit. Úgy érezzük, az egész kozmosz megsüketül a sok beszédtől. Hol az igazi Szó? A Szó, mely összeköt, boldoggá tesz, közösséget hoz létre és üdvözít? Itt a Gyermek! Így szól hozzánk az Isten! Emlékezzünk Jézus szavaira, aki született és tanította a népet: "Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába." Nem fogtok belépni arra a helyre, ahol csak szeretet, élet és maga a boldogság van. Nem fogtok bemenni, ha nem lesztek gyermekek. Mit jelenthet ez? Őszintéknek kell lennünk, nyitottaknak a másik felé, fellengzősség nélkül, szem előtt tartva, hogy nem magunknak élünk, szükségünk van egymásra. Szükségünk van mindig a másikra. Ezért keressük a beszéd bölcsességét és művészetét, hogy a megszólított személy beszédünkben mindig megérezze a barátság, a jóság és a szeretet hangját. Isten emberré válásának és születésének ez a mondanivalója.

A harmadik évezred elején, a karácsony üzenete legyen a - Szó, Ige. A kölcsönös kommunikáció készsége, amit Istentől, a megtestesülés titkától tanulunk. Mindannyian azonosak vagyunk, testvérek vagyunk. Egyetlen Mennyei Atyánk van, tízezer nyelvet beszélünk, mégis a megváltó Ige csak egy, mégpedig "az Ige testté lett, és köztünk lakott". Ezt az Igét elfogadjuk. Ő fogja halandó bensőnket átalakítani és betölteni Szentlélekkel. Ez a Lélek fog kiáradni, és létrehozza az állandó közösséget. Öröm ez számunkra, ami a Megszületett Krisztusba vetett hit által jön létre, és amely reménnyel és szeretettel párosul. Lépjünk a kis Jézushoz, aki Krisztusunk. Benne van a mi életünk, a mi boldogságunk.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek boldog karácsonyt és áldásos 2002-es új esztendőt.

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu