Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Felmutatni Krisztust a világnak

Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel

Ozsvári Csaba szinte kizárólag egyházi megrendelésekre dolgozik. Számos liturgikus tárgyat készített már a váci püspökségnek. A nunciusi hivatal kápolnájának díszítését Karl Josef Rauber megbízásából vállalta. II. János Pál pápa számára - a Szentév alatt használatba vett - misekönyvborítót és egy magánájtatosságra szolgáló Fájdalmas Krisztus (Vir dolorum) domborművet készített. Ez utóbbi műve akkor került a Vatikánba, amikor a pápa boldoggá avatta Apor Vilmos püspököt. Nemrégiben jelent meg albuma, amely legszebb műveit mutatja be.

Milyen a viszonya a kortárs művészetekkel?


- Úgy gondolom, a kortárs képzőművészet és az építészet gyakran tévutakon jár, ezért a saját munkámhoz elsősorban a régi művészetek irányában keresek tájékozódási pontokat. Leginkább a honfoglalás kori magyar ötvösség, a szkíta, a grúz, az örmény és a kora középkori Európa ötvösművészete foglalkoztat. Tanulmányaim alatt is ezek érintettek meg elsősorban, és ihletet is merítettem belőlük. Mára ösztönössé vált számomra az alkotás, tehát nem bújom a könyvtárakat, hogy ötleteket, motívumokat vagy ornamentikákat kutassak. Ezzel együtt ma is sokkal szívesebben lapozgatom a régi korok művészetéről szóló könyveket, mint mondjuk mai művészeti folyóiratokat.


Műveit a hagyománytisztelet jellemzi.

- A pápa is hangsúlyozza az élő hagyomány fontosságát, például Az új évezred kezdetén kezdetű apostoli levelében. Ebben arról szól, hogy az új évezred lelki megújulásának programjánál ne keressünk új megoldásokat, hanem hangsúlyosan az élő hagyományra támaszkodjunk. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen annak, aki az egyházművészetben munkálkodik, bizonyos dolgokra nem is kell odafigyelnie. Célom és törekvésem az emberi, művészi tisztesség és a szakmai minőség.

Mondjon néhány szót arról, hogyan találkozik személyes hite az alkotói munkájával?

- Az isteni kegyelem folytán igyekszem eljutni oda, hogy személyes hitem egyre inkább azonosuljon az apostoli hitvallás szavaival, vagyis az anyaszentegyház hitével. A munkáimon keresztül ezért elsősorban nem a személyes vallási érzelmeimet szeretném kifejezni, hanem az anyaszentegyháznak a hitét, ami egyben az én hitem is. Ilyen értelemben beszélek alkotói önmegtagadásról, helyesebben háttérben maradásról. A középkorban mindent, így a hétköznapi ember életét és a művészetet is mélyen áthatotta a hit. Ma ez nincsen így, ezért a mai kor bizonyos lemondást vár el az egyházművésztől. Ez azonban egy boldog lemondás. Remélem, hogy egyre inkább megtalálom azt az utat, ami Krisztushoz, Istenhez vezet.

Hogyan foglalná össze röviden a művészet szerepét az egyházban?

- Ratzinger bíborosnak nagy tisztelője vagyok. Ő a következőt írja erről: A kereszténység egyetlen és igazi apológiáját két bizonyítékra vezethetjük vissza: a szentekre, mint az egyház kifejezésére és a művészetre, lelkének gyümölcsére... Az egyháznak folytatnia kell a világ megtérítését és ezáltal emberiessé tételét. Akkor hogyan mondhatna le a liturgiájában a szépségről, ami feloldhatatlanul kapcsolódik a szeretettel és ugyanakkor a feltámadás dicsőségével. Nem, a keresztények nem elégedhetnek meg kevéssel. Folytatniuk kell a munkát, hogy egyházukat a szépség és így az igazság otthonává is tegyék, ami nélkül a világ nem egyéb, mint a pokol első köre.

Folytatni kell tehát a világ megtérítését, de ezt nem lehet úgy tenni, hogy az egyház és tagjai hasonulnak a világhoz. A kereszténység soha nem lesz elfogadható a világ számára - gondoljunk Krisztusra. Krisztus nem tudta magát elfogadhatóvá tenni - keresztre feszítették - de nem azért, mert a tanítása nem jó, hanem mert a világ a bűntől szennyezett, és képtelen befogadni őt. Ha arra törekszünk, hogy formatervezett csomagolást adjunk a hitünknek, akkor szerintem éppen a hitünk lényege sérül. Nekünk ragaszkodni kell a hitletéteményhez, az igazsághoz, ami Krisztus, és őt kell felmutatnunk a világnak. Ezért megtiszteltetés számomra, hogy a Jóisten alkalmasnak talál erre a feladatra.

Milyen gondolatokkal készül karácsonyra?

- Adventben vagyunk, amikor várjuk a szívünkben a Gyermek megszületését. Bár a világ másfelé fordítja az ember figyelmét, törekednünk kell arra, hogy minden körülmények között Jézusra tekintsünk. Isten sok ezer év emberi várakozására válaszolt, amikor elküldte a Fiát, aki láthatóvá, tapinthatóvá lett. Ez a tény alapozza meg egyébként az ábrázoló jellegű egyházművészetet. A világ számára ellentmondásos, érthetetlen a jászolban született, megalázható, majd keresztre feszített Isten. Ugyanakkor az ő földi jelenléte az emberiség történetének legnagyobb eseménye. Ezt felismerve igyekszem, hogy az életem és a művészetem mindinkább Krisztus központú legyen. Az ember nem is kívánhat ennél többet.

Pallós Tamás

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu