Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

A Kert

- Vágyak és soha (?) -

Kierkegaard, a legkeresztényibb egzisztencialista bölcselő a szorongásról írt könyvében többek közt ezt olvasni: "Aki ... nem szeretne a végesség nyomorúságában elmerülni, arra kényszerül, hogy komolyan megküzdjön a végtelenségért... A hit segítségével a szorongás arra neveli az egyént, hogy békéljen meg a gondviseléssel."

Egy új születés ünnepén különösen érdemes marasztalódni a XIX. század óta egyre nagyobb intenzitással jelentkező bizonytalanságérzésnél, vagyis komolyan latba vetni azt a gondolkodást, amely korunkban már nélkülözi a szellem gyümölcseit, és sokakban a közöny zsákutcáját nyitja meg.

Persze voltak korábban is jelek egy vesztett állapot fóbiájáról, az elveszett Paradicsom miatti szorongásról, sőt félelemről, s nem véletlen, hogy a huszadik századi európai keresztény ébredés leginkább a Kert felé fordult, amelyről (szimbólumokkal) ekként szól a Biblia: Az Úristen kertet telepített Édenbe, keleten és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt...

A veszélyt a kétféle fa közül a jó és a rossz tudás fája jelentette, s az ősbűnt ehhez kell kötni, hiszen attól a pillanattól "megköttettünk", értelmünk elhomályosult. A megvilágosodásra törekvő azonban aligha törődött bele veszteségébe, s amint korai mozaikábrázolásokon már feltör a vágy a Kert iránt, amikor a művészet a Kertbe telepíti - mint új fát: a golgotai megváltás termőfáját, a modern kor sem marad el a szomjúságban: visszanyerni a folyókat, örökzöld lombokat, amelyeknek ágain madarak ülnek, tiszta lelkek jelképeként.

Az irodalom transzcendens vonulata - Baudelaire óta - kereséssel jellemezhető; a nagy nevek igazolják ezt a megállapítást, rögtön a nevezett: A romlás virágai szerzője, aki az abszolút békességet, az Édent anyja méhében véli megtalálni, visszavágyik tehát magzati idejébe, s magát a művészetet abszolutizálja, míg végül el nem jut a De profundis kétségbeesett kiáltásáig és - Szabó Ferenc jezsuita megfogalmazása szerint - "negatív módon a keresztény megváltásról tesz tanúságot: a Krisztus-előtti embernek szüksége van Szabadítóra."

Az "őseredeti-egy" kísérti A kis herceg szerzőjét is sivatag-allegóriáiban, az "evangéliumi gyermekség", amikor folyton keresi Istent: Saint-Exupery, a "pilóta-próféta" a "nomád misztikus", ahogyan kortársai nevezték. Mint sivatagi lélek nagyon jól tudja, mit jelent az éltető víz. Ritkábban olvasott művéből idéz Szabó Ferencjezsuita költő, teológus revelációnak számító tanulmányában, amely a Két végtelen között című kötetében olvasható:

"Tudom, nem forrásokról kellett volna neked beszélnem, hanem Istenről. De ahhoz, hogy szavaimnak foganatjuk legyen nálad, és műveletté váljanak számodra is, számomra is, az szükséges, hogy horgukkal meg tudjanak benned akasztani valamit. Ezért, ha Istenre akarlak megtanítani, akkor először is arra biztatlak, másszál hegyeket, hogy a csillagos csúcsok ellenállhatatlanul vonzzanak magukhoz. Hogy a források el tudjanak bűvölni, pusztákba küldelek szomjúságot szenvedni. Aztán hat hónapra követ törni küldelek, hogy tűző déli nap epesszen. És utána majd így szólok hozzád: ´Akit elcsigázott a déli nap, a csillagok megülte hegygerincre felhágva, a titokzatos éjszaka leszálltakor az isteni források csendjében oltja majd szomját.´ És hinni fogsz Istenben." Mintha örök karácsonyok zenéje - misztikus hangzata - hallatszanék e sorokban, amikor "az Ige testté lett."

A ma is élő Yves Bonnefoy, a költészet és a festészet értelmezője számára "az álmodozás és a tudattalan elemzése is utat nyitott a valóság felé", s bár ifjan ellenségesen fogadta a kereszténységet, később "egyre inkább kiemelte a keresztény hit és a saját keresése közötti rokonságot, jóllehet agnosztikus maradt". Műveiben gyakran visszatérnek a keresztény fogalmak, sokszor a megtestesülés. A bolyongó életben írja: "Négy nap óta igyekezett boldog lenni a felhőktől, amelyeket a vászonra mázolt egy köves út fölé. De mi a szépség, amikor az ember tudja, hogy csakhamar elmegy?" A vándorút Istentől Istenig tart: születéstől a halálig, miközben "a költő látni akar; szeme a fényre vágyik; az örökkévaló megtestesülését keresi, a jóságot az emberi gyengédségben, a szépséget a másikban, az abszolútot a végességben": Látni amint a gyermek lát, egy követ, / Egy fát, egy gyümölcsöt, / A lugast a tető alatt, / A madarat, amely rászállt az érett fürtre. A nevezett jezsuita költő-teológus közel-tükörben láttatja francia kortársát, s "a megtestesülés iránti érzékét" említi, amely valamennyi kereső és már a hit birtokában lévő embertársnak nélkülözhetetlen a Titok megközelítéséhez.

A még csak mostanában műveltség-közelbe kerülő Nobel-díjas Joszif Brodszkij, a Szovjetunióból száműzött orosz költő (1996-ban halt meg) 1988-ban Párizsban így nyilatkozott a riporternek: "Minden évben, karácsonykor megkísérlek egy új költeményt írni. Ez az egyetlen születésnap, amit valamenynyire tiszteletben tartok... Nem tudom, hogyan alakult ki ez, de igaz, minden karácsonykor megpróbálok verset írni annak az Embernek a tiszteletére, aki érettünk elébe ment a halálnak."

Messzi-vágya az örökkévalóra számára sem a "reménytelen soha" volt - idegenben: borral és kenyérrel emlékezzünk meg: / Ég alatt éltük rég az életünket, / Kibírhatatlan a földi kalitka, / A szabad létnek az égben a titka.

Karácsony az életfáról énekel.

Tóth Sándor

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu