Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Egy költő ébresztése

A napjainkban világszerte tapasztalható értékválság azzal a következménnyel is jár, hogy a művészetek által megvalósított és közvetített értékek is elhomályosulnak, finomabban szólva: kérdésessé válnak. S ami ezzel együtt jár: elfelejtünk írókat, művészeket. "Ki beszél itt és most Jékely Zoltánról?" - hangzott el nemrégiben egy tanácskozáson. Pedig Jékely valóban nagy költő volt. De szaporítani lehet a kérdéseket, ki beszél Vas Istvánról, Hajnal Annáról, Kálnoky Lászlóról, Csorba Győzőről? Megjelent ugyan Hafner Zoltán jóvoltából Az az egy dal címmel egy Toldalagi Pál emlékét ébresztő kötet, néhány évvel azután, hogy a Szent István Társulat Tarbay Ede értő válogatásában Oldott magány címmel megjelentette válogatott költeményeit, de, ki beszél Toldalagi Pálról?

Félig-meddig már életében is elfeledték, igaz, nem az a típus volt, aki mindenütt jelen van, s hangos szóval hirdeti saját kiválóságát. Visszavonulva élt, fiatalságában szívesen kereste barátai társaságát, utóbb azonban körükből is elmaradt. Gondolkodásáról, világszemléletéről sokat elárul Nem sújt le már az élő szeretet kezdetű verse: Hazug világban és csalárd szívek - között éltem sokáig én. - Beléje szoktam és nem rémített a visszatetsző alvilági fény. Gondolom, hasonló sorokat sokan leírhattak volna, Toldalagi azonban a búra alá kényszerítve egyre súlyosabb levegőhiánynyal küzdött, már azokat a csodálatos természeti tájakat és jelenségeket sem álmodta maga köré, amelyek első kötete, a Hajnali versenyfutás világát jellemezték, s tulajdonképpen a sebző valóságból való menekülése esélyét adta. "Mitől féltem? - kérdi Lírai önarcképében - Az élet rémségeitől. Ezért makacsul és eltökélten az élet szép, sőt káprázatos dolgaira vetettem tekintetemet."

Az élet, a tapintható valóság káprázata után fokozatos lelki elmélyülésének évei következtek. Egyik legszebb versét Az élő Krisztusról írta:

A kőre térdelsz, mégsem érzed, hogy fáj

a térded, mert előtted az oltár,

a gyertyák reszkető, mézsárga fénye

és Krisztus, aki olyan, mintha élne.

És él is, mert a pap most felmutatja

az ostyát, mely testének egy darabja,

az élő Krisztus teste és vére -

Vakít a gyertyák s az örök élet fénye!

Szívesen hátrált ki a világból, de hűségesen őrizte szívében szemérmesen titkolt, versekben azonban megvallott ideáljait és útmutatóit: a keresztet, a Megváltót, Szent Ferencet és a szegénységet (Ami az enyém).

Az irodalomtudomány berkeiben alighanem joggal emlegetik Pilinszky János lírájának előkészítőjeként. Ha tömör, lecsupaszított állóképeire, vagy szemléletének két meghatározójára, a jelen poklának és a majdani üdvösség boldogságának megfogalmazására utalunk, indokolt e feltételezés. Talán a különbség, hogy ami Toldalagi számára nyilvánvaló, azt Pilinszky kérdések formájában fogalmazta meg. Toldalaginál a földi gyötrelmektől megszabadító halál "szép" és "jó", Pilinszkynél egész létünket átjárja, s fájdalmasan, küszködve haladunk a mennyei karám kapuja felé. Mindkettejüket szomorúsággal tölti el, hogy bűneink hű kutyájaként követnek, amint Toldalagi Hátha című költeményének intonációjában olvassuk:

Felhalmozódott bennem a szemét,

megszabadulnék tőle, ha lehetne,

gyónással, vagy anélkül, boldogan

emlékeznék szép, ártatlan telekre,

százszorszépekre, amiket apám

asztalára egy kék pohárba tettem,

hiábavaló a próbálkozás,

a megtisztulás szinte lehetetlen.

Jelentékeny, felfedezésre érdemes lírikus volt. Halkan, csendes rezignációval fogalmazta meg az elesettek iránt érzett részvétét, amely vele együtt "a remény édes erejével" készülődött a megígért boldogságra.

Rónay László

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu