Uj Ember

2001.12.23
LVII. évf. 51-52. (2786-2787)

Lapunk következő száma
2002. január 6-án
jelenik meg!

Főoldal
Címlap
A karácsony fénye
Igazságosság és megbocsátás
Pápai üzenet a Béke világnapjára
Kegyelemteljes karácsonyt kívánunk
Élő egyház
A Stephaneum átadása Piliscsabán
A püspöki kar téli ülése
Új imakönyv készül - állásfoglalás az örmény "templomfoglalásról"
Először adományoztak lelkészi palástot a honvédségnél
Ima és böjt az áldozatokér
Betlehemi jászolkiállítás
Karácsonyi ajándék az időseknek
Taizé
Élő egyház
A Fekete Madonna bebörtönzése és kiszabadítása
A szentföldi keresztények
Lelkiség
A beteljesedett ígéret
Advent 4. vasárnapja
Mária anyasága
Áldd meg családjainkat!
ÉLET ÉS LITURGIA
Ének
Lelkiség
Családegyház
December 30.: Szent Család vasárnapja
Liturgikus műfajok
"Hiteles liturgiát" (3)
Életfa és fenyőág
A két hét liturgiája
A év
Ünnep
Kispap a fekete kontinensről
A katolikus egyetemek Európában
Kultúrát Európának
Jézus mint támadó - a Mária életét veszélyeztető magzat
Reflexiók egy karácsony előtti beszélgetésre
Székesfehérvári Egyházmegye
A móri példa
"Atya-napok"
Velencei segítség
Diakónus - gyakorlaton
Premontrei nővérek missziója
Ünnep
Az érsek karácsonyai
Márfi Gyula veszprémi érsek karácsonyairól, az igazi ajándékról, a családról, a hazáról, a pap, a püspök életének nehéz
Hírek, remények, gyengeségek
Nem mindig a korszellem a hibás
Ünnep
Az ember természetes igénye
Komoly karácsonyi beszélgetés a játékról Lévai Anikóval
"Európa gyermeke" ma is optimista
Habsburg Ottó a kereszténység jövőjéről és a hazafiság értékéről
2001. karácsony
Ünnep
Ajándék az új esztendőre
Karácsonyaim
Az irgalomról és a kegyelemről
A mozgássérült szemével
A negyedik király
Ünnep
Őszinte, személyes szó
Lelki ismeret
A nagyobb jó
A békítő
Angyaljárás
(ezerötszáz gyors)
Fórum
Vannak boldog házasságok is...
Beszélgetés Horváth Gyulával
Ünnep
Hogyan ünnepli a pápa a karácsonyt?
Otthon lenni és otthont adni
Taizéi találkozó Budapesten
A kis betlehemi csillag
Karácsonyi mese felnőtteknek
Fórum
Karácsony körül a Mura mentén
Az Olvasó írja
Karitászmunka
Ki tud róluk?
Ünnep
Karácsony, 2001.
A Kert
- Vágyak és soha (?) -
A szeretet fénye
Mozaik
Karácsonyeste
Új-zélandi karácsonyfa
Rejtvény
Ünnep
El kell érnünk Betlehembe...
A találkozás pillanata Istennel
Ünnep
Nem dicsekvésből, hanem boldogan...
A nyolcvanéves Remsey Iván festőművésznél, Gödöllőn
A fiú meg az apa
Déli harangszó
Fórum
A keresztények akkor sem értették...
Maróth Miklós az iszlámról
A legszegényebb koldus
Hozz egy játékot!
Katolikus szemmel
A papi hivatás vértanúja
Hetven éve született Brenner János
Aki a "titkosak" közé tartozott
Húsz éve halt meg Endrédy Vendel
Ima Endrédy Vendel boldoggá avatásáért
Ébner Jenő
Erdély vértanú papjai
Ünnep
Lackó meg a többiek...
Vörsi betlehemesek
Egy dal, amely meghódította a világot
Zenés betlehem Kaposváron
Karácsony fényei
Ifjúság
Forró csokoládé
Egyik vagy egyetlen?
Kincset őrző cserépedény
A kis fenyőfa
Krakkói jegyzetek
Tántoríthatatlanul
Rejtvény
Tíz év alattiaknak
Fórum
A Názáreti Jézus - Üzenet és történelem
Kit kerestek?
Keresztutak az ezredforduló Magyarországáról
Operisták - írók és alkotások
Szeghalmi Elemér könyve
A gyémántfogú idő ellen
Egy költő ébresztése
Párbeszéd
Felmutatni Krisztust a világnak
Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel
Zarándokút az élet
Beszélgetés Barna Gábor néprajzkutatóval
Mozaik
Hűséges az Isten
Papi jelmondatok
Búcsú, köszönet, jókívánság
Levél az Olvasókhoz

 

Karácsony, 2001.

Fülöp unokámtól kaptam egy alig körömnyi harangot. Aranysárga; nagy, széles nyelve van, s finoman cseng, amikor megrázom. Itt van előttem az íróasztalon 2001 karácsonyának első, a Kisded megszületéséhez méltóan szerény jele. Különös, hogy ez az apróság nem a jelentéktelenséget asszociálja, hanem az ellenkezőjét: azt az éjfélkor kerekedő hangvihart, amely a Születés sötétjében támad, ha megkondul a százezernyi, mázsás súlyú harang. Ha a karácsony szent, az azt jelenti, hogy szembesít ezzel a ténnyel: Isten emberré lett. A karácsony ezzel túllép az emlékezés bölcselkedő vontatottságán. Mert ez a tény titok.

És a titok nem hajlandó ellaposodni, hanem meghökkent, sőt az idő múltával egyre meghökkentőbb lesz. Mivel ebből a tényből semmivel sem értünk többet ma, mint amikor Jézus ott feküdt az összeütött bölcsőben gyűrött arcú újszülöttként. Mert ez a titok forog. Mindig új arcot mutat anélkül, hogy a régit, a régieket érvénytelenítené.

Ha 2001 karácsony ünnepe képes megteremni bennünk az áhítat szótlanságát, s ezét azért, mert a sorsfordító titok előtt az ember illő magatartása a hallgatás (Végh Attila szavaival: a "süllyedés metafizikája" - a befelé süllyedésé), akkor a lélekre bíztuk s a lélekben szétáradó hitre, hogy befogadja, amit magunk nem értünk.

* * *

Egy ünnepet könnyű félreérteni. Sőt, épp az ünnepet fenyegeti igazán a félreértés vagy a tudatos lefokozás kísértése. A hétköznap az hétköznap, mondhatnánk elhamarkodottan, de ez sem igaz. A hétköznapban benne van az ünnep magja, a szürkében a piros, a folyamatosságban a rendkívülinek föllángolása majd a visszaszürkülése; az örök hétköznap az örök ünnep előideje. S ez azt a rejtett tartalmat sugallja, hogy voltaképpen "ünnep az egész", hogy az egész az ünnep, az idő maga, az idő lehetőségei, amelyekben fölülmúlhatja önmagát, az események láncolata, a bennük rejlő kegyelem; van valami ünnepi az ember puszta létében. Ha tehát az ünnep hétköznapias, nem kevésbé ünnepi, lévén, hogy a titok maga a folyamatosság. Ünnepen csak annyi történik, hogy ami egyébként is ünnepi, ilyenkor hangsúlyt kap, liturgikus fölhangot, szent és szentesített rendet, az emberi hódolat lassú és finomra csiszolt szcenáriumát. Ezek nélkül az ünnep nem más, mint félreértett és kiüresített alkalma annak, hogy az ünneptől idegen elemek, tárgyak, mozgások benyomuljanak az eredeti célba, s maguk alá temessék. Az eredeti cél az, hogy megállítsuk az elidegenedett sodródást a csönd sugárzásával. Állni és mozdulatlanul hallgatni a titok neszeit. Imádni és imádkozni.

* * *

A karácsony nem a szeretet ünnepe, hanem Jézus Krisztus megszületéséé, aki mivel egy az Atyával, és az Atya szeretet, maga is Szeretet. Van szeretet Jézus nélkül is, de Jézussal halhatatlan szeretet van. A Jézus nélküli szeretet meghal az emberrel, a jézusi szeretet azonban átviszi az embert a halálon, és meg sem áll vele az Atyáig. Ott az ember reszketni fog, de megérkezett. A Teremtés, amely Jézusban, Jézussal, Jézusért van megalkotva, a Megszületés titkát hordozta a várakozásban, ezt éli át a megszületésben, utána pedig a Krisztussá lett Jézussal él a Megváltásban. A megváltott Teremtés megkezdte - végtelennek látszó, mégis véges - emelkedését, hogy Új Földdé és Új Éggé legyen. A megváltott Teremtés éppen a reményével több a Teremtésnél, s ez a Remény minden reménykedésnél nagyobb és mintegy ellenére van, mert nem más, mint a Föltámadottban élt emberi élet.

* * *

A karácsony ünneplésében tehát valamiképpen benne van a húsvéti misztérium is. Annak ellenére, hogy már tudjuk, az a Kisded csúfos véget ér, most mégis csak sejtelem, szorongás ez a tudásunk. És majd húsvétkor, bár ott állunk a kereszt szörnyű, istengyilkos sötétségében, egyszersmind a születésnél is nagyobb föltámadás alig visszatartható ragyogása adta derengésben.

És ami a legszebb e kettős Egy misztériumban, az, hogy egyik sem képes lerontani a másikat, vagy elébevágni a másik ünneplésének: Jézus Krisztus, aki "született, de nem teremtmény", isteni származása okán a folyamatos Születés Szentje. Mit mutat ebből, képes-e ezt a valóban kimondhatatlan Életet akár csak jelezni is, ha az emberek egymást ajándékozzák meg? Minél drágább smukkokkal, ajándékokkal, annál kevésbé, mert aki az egész Teremtéssel a birtokában jött, hajléktalanul szegény volt, a szó szoros értelmében. Őt kellene megajándékoznunk, s Vele egymást. Nem véletlen, hogy az emberi szegénység karácsonykor kivált módon igaz metaforája Krisztus gazdagságának. Főként abban a világban, amely a pillanatban (mert hogy tíz év múlva is, az már nem biztos) az e világi meggazdagodást tartja az emberi élet céljának, világosan fejezve ki ezzel, hogy nem csak nem tudja, egyelőre nem is érti, miért "megfizethetetlen" az az egy csillag a betlehemi jászol fölött.

Vasadi Péter

 

Aktuális Archívum Kapcsolatok Magunkról Impressum

Új Ember:hetilap@ujember.hu
Webmester: webmaster@storage.hu