HITTANOS KISLEXIKON A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SZ T U V W Z

A - - -

Ábrahám

pátriárka. Izrael népének ősatyja. Ősatyjának tekinti hite miatt minden keresztény. Pál tanítása szerint az Ábrahámnak adott ígéretnek azok az igazi letéteményesei, illetve örökösei, akik szellemi síkon, a hitben “gyermekei” Ábrahámnak.

Adonáj

= Úr, Úristen, fenségek (héber)

Isten egyik Ószövetségi neve Ezt a nevet olvasták a Jahve (JHWH) szó helyett. 1100 körül a JHWH mássalhangzók alá az Adonáj magánhangzóit pontozták (l. még Jehova).

adoráció

= imádás (latin)

Isten imádása, magasztalása, hálaadás. Általában rövid, imával töltött idő , többnyire az Oltáriszentség jelenlétében

advent

= eljövetel (latin)

a karácsonyt megelőző és az új egyházi évet kezdő négy hetes előkészítő kegyelmi időszak

agapé

agaph = szeretet (görög)

1. Szeretetlakoma; az ősegyházban a miseáldozat, a kenyértörés utáni közös étkezés, megvendégelés neve volt.

2. Manapság általában szeretetvendégség értelemben használják

agenda

= teendő (latin)

a misekönyv és szertartáskönyv ősi neve

Agnus Dei

= Isten Báránya (latin).

1. az áldozás előtti háromrészes könyörgés

2. Jézust így nevezte Keresztelő Szent János; Jn 1, 29

3. egyházzenei művek áldozás előtti tételének neve

áhítat, áhítatgyakorlat

(ájtatosság, népájtatosság) liturgikus imákat utánzó istentisztelet. Alkalmazkodniuk kell a liturgiához, abból kell fakadniuk, és arra kell a népet felkészíteniük (hiszen a liturgia messze fölötte áll minden áhítatgyakorlatnak).

ájtatosság

ősi vallásos gyakorlat, liturgikus imákat utánzó népies istentisztelet, liturgia (pl. keresztút, litánia, imaóra, stb.)

akklamáció

= felkiáltás (latin)

rövid, egy-két szavas fohász

akolitus

akolouJew, akolloutheó = követő (görög)

1. papi rend, egyházi rend, szolgálat (ez a helyesebb), avatás és megbízás alapján áldoztatást és kisebb liturgikus feladatokat látnak el

2. az asszisztenciában a gyertyavivő szolgálatot is jelenti

alamizsna

= ennivaló (görög) [rokon szó az elemózsia]

könyöradomány, kis ennivaló, pénz

alba

=fehér (latin)

miseing; fehér, lábfejig érő bő vászoning, tunika. Derékban cingulussal kötik fel a szükséges hosszra.

albigensek, albiak

az Albi városáról elnevezett eretnekek, a 10-11. században. Elvetették a papságot, a szentségeket, a szent jeleket, olyan szigorú önmegtagadást követeltek, mely még a házasságot is kizárta.

áldás

szentelmény, melyben lehívja az Egyház Isten kegyelmét valakire, vagy valamire

áldozat

1. Az Ószövetségben szent dolog, ajándék, szent adomány. Csak később lett égőáldozat. Az áldozat egy rituális cselekmény, általa a bemutató ajándékot ajánl fel Istennek. Közösséget hozott létre a bemutató és Isten között. Sokan értelmezték úgy, hogy az Istennek szüksége is van az áldozatra, de a kiengesztelődést is szolgálhatja. Tulajdonukat ajánlották fel. A próféták az áldozat hamis lelkülete ellen küzdöttek (ez ugyanis lényegében bálvánnyá alacsonyította Istent). Anyaga szerint lehetett: étel-, véres-, ital- vagy illatáldozat. Szándéka szerint: engesztelő, építési, hála, béke, féltékenységi és tisztulási áldozat. Időpontja szerint: esti és reggeli áldozat.

2. Az Újszövetségben Jézus nem vetette el az ószövetségi áldozatot, de előbbre valónak tartotta a kibékülést. A Templom pusztulásának megjövendölésével az ószövetségi áldozat megszűnését, egy új szövetség létrejöttét jelentette be. Saját halálát mindenkiért való áldozatnak mondta. Halála engesztelő áldozat, megváltás. Az Eucharisztia is áldozat jellegű. Pál apostol levelei, és János írásai is ilyen értelemben tanítanak.

áldozás

az Eukarisztia vétele, amikor a kellően felkészült hívek magukhoz veszik azt. Az áldoztató "Krisztus teste" figyelmeztetésére Ámen-el válaszolnak, majd nyelvre, vagy kézbe kaphatják az Oltáriszentséget, amit azonnal elfogyasztanak.

áldoztató kehely, áldoztató tál, áldoztató edény

= cibórium

Alfa és Ómega

a görög abc első és utolsó betűje (A W), vagyis a kezdet és a vég. A Jelenések könyvében (Jel 22, 13) Krisztus a szimbólumot magára vonatkoztatta

alleluja

= dicsérjétek az Urat (héber)

az evangélium előtti rövid vers; örömkiáltás, ujjongás

állomás

a keresztút 14, vagy 15 állomásra tagolódik, ezeknél Jézus szenvedésének egy-egy epizódjáról szokás megemlékezni, gyakran kép, vagy más ábrázolás segítségével. Ha a keresztút a szabadban van kialakítva, kálváriának nevezzük.

alszerpap

= szubdiakonus

általános papság

minden megkeresztelt részesül Krisztus általános papságában.

ambó

ambwn, ambón = emelvény; görög

jól látható, oldalról is megközelíthető felolvasó emelvény a szentélyben, az olvasmányok felolvasásához, az igeliturgia helye

Ámen

= bizony, úgy legyen, úgy van; héber

imáink befejező akklamációja, nyomatékot ad az imában kifejezett érzelmeinknek

ampolna

= kancsócska; olasz) [amfora]

1. kis kancsó a bor és víz számára

2. a tabernákulumnál függő örökmécses az Eukarisztia jelzésére

angelus

(olv. ángelusz) = angyal; latin

1. - angyal,

2. az esti harangszó népies neve, az "Úr angyala"-ima elmondásának ideje

Angelus Domini

= Az Úr angyala...; latin

- az "Úr angyala" ima kezdő szavai

anglikán

VIII. Henrik egyházszakító döntésének következtében kialakult protestáns egyház. Nem ismeri el a pápa főségét, az angol kirély az anglikán egyház feje.

anglokatolikus

a 19. században kialakult egyik anglikán vallási irányzat, amelyik keresi a katolikus Egyházhoz való visszatérés lehetőségét.

angyal

1. szellemi teremtmények, akik Istent szüntelenül dicsőítik, és az üdvösség tervét szolgálják. Létezésükről a kinyilatkoztatásból tudunk.

2. Szent Máté attribútuma

Angyali Üdvözlet

az "Üdvözlégy Mária" kezdetű ima címe. Mária tisztelete

antifóna

= előhang, előének; görög

a zsoltár előtt énekelt, majd a zsoltár után megismételt szakasz. L. még versiculus, responsorium

antifonista

előénekes, a zsolozsma éneklésekor a kis létszámú kórus tagja

Antikrisztus

anticristoV = Ellen-Krisztus; görög

- sátáni hatalommal, Megváltóként igyekszik Isten hatalmát megsemmisíteni (2Tessz 2, 3-9; 1Jn 2, 18-19)

antiquitás

= ókor. Az a történelmi korszak melyben a görög-római műveltség uralkodott. A római birodalomban 375-ig (népvándorlás kezdete); Görögországban 529-ig (Athéni Akadémia bezárása); a Földközi-tenger keleti medencéjében 622-ig (iszlám keletkezése) tartott.

Anyaszentegyház

Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség, Krisztus titokzatos teste. Jézus Krisztus alapította, hogy Isten Országát terjesztve az örök üdvösségre vezessen minden embert.

apát, apátnő

abbas = atya; görög. (női formája: abbatissa)

Szerzeteseknél a kolostor elöljárója és vezetője.

Apage satanas

= "Takarodj, sátán!", a negyvennapos böjt után Jézus e szavakkal űzte el a kísértőt (Mt 4,10).

Apokalipszis

Szent János apostol "Jelenések Könyve" című könyve arról a látomásáról, mely a világ végét írja le, az Újszövetség utolsó könyve

apokaliptikus

apokaluptw, apokaliptó = felfedés, feltárás, lelepleződés; görög

- végítéletszerű, mindent elpusztító, iszonyatos

apokrif

apokrufoV, apokrifosz = elrejtett; görög

- nem kánoni, kétes eredetű, nem hitelesített szent irat

apostol

apostolein, aposztelein = küldeni; görög

- Jézus tizenkét tanítványa (Lk 6,14-16), ezek: Simon (Péter), András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, Jakab, Simon, Júdás (Tádé), Karióti Júdás. Hagyományunk szerint apostolként tiszteljük Szent Mátyást és Szent Pált is.

apsis

(olv. ápszisz)

- templomokban a félkör alaprajzú, felül félgömbbel záródó szentélyrész, oltárral és általában püspöki trónnal

Areopagusz

arianizmus

eretnek irányzat

arkangyal

= fő + küldött; görög

főangyalok: Mihály, Rafael és Gábor

asperges

(olv. ászpergesz) - szentelt vízzel történő meghintés. Az ilyenkor mondott ima: Asperges me Domine = Hints meg engem, Uram!

aszkézis

aszkeuó = gyakorlatozni; görög

- önmegtartóztatás, lemondás világi örömökről, az életszentség és tökéletesség érdekében

aszkéta

= edzett atléta; görög

- élvezetekről lemondó ember, remete, szerzetes

asszisztencia

= segítők, segédkezők; latin

- ünnepélyes szertartás segédkezői

ateista

Isten, istenek létében nem hisz. A római birodalomban a keresztényeket is a római isteneket tagadó ateizmusuk miatt üldözték.

ateizmus

aJeoV, atheosz = Isten nélküli; görög

- tagadja természetfeletti lény létezését

attribútum

tárgy, amelyet valamely szenttel rendszeresen együtt ábrázolnak. Sokszor vértanúságának eszköze, de mesterségbeli eszköze, vagy a szentre jellemző tárgy is lehet.

átváltoztatás

amikor a püspökök és papok a szentmisében, Jézustól kapott hatalmukkal, a húsvéti misztérium jelenvalóvá tételével, a bort és kenyeret az Úr Jézus valóságos testévé és vérévé változtatják át. Ez az Eukarisztia, vagy Oltáriszentség.

aureola

dicsfény, fénykoszorú. Szentek ábrázolásakor láthatjuk.

avatás

szentelmény, különböző rendeltetéssel alkalmazható, valamilyen személy, tárgy új rendeltetésre történő igénybevétele előtt. (épület, zászló, ministráns, stb.)

ave

= üdvözlégy, Isten hozott, légy üdvözölve; latin.

Ave Maria

= Üdvözlégy Mária; latin.

Az Angyali Üdvözlet ima neve és kezdő sora. Mária tisztelete.

 

B - - -

baculus

= bot; (olv. bakulusz) latin

- a püspök hosszú, behajtott végű, általában díszes pásztorbotja

Balázs, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma gyertya

balázsolás, Balázs-áldás

szentelmény, Szent Balázs püspök oltalmáért két gyertyát az áll alá tartva, torokártalmak ellen mondott közbenjáró ima.

baldachin

baldacchino = bagdadi, keleti; olasz

1. díszes tető trón vagy oltár fölött.

2. hordozható változata rudakon tartható tető körmeneteken.

baldachinos oltár

az oltár fölött ilyenkor baldachin hangsúlyozza a hely magasztosságát

bálvány

istenség ábrázolása valamilyen kőből, fából vagy fémből készült alkotással. A bálványistenség általában imádásban részesül a pogány vallásokban.

bálványimádás

a bálványistenség tisztelete.

bambino

= kisgyermek; olasz

- a gyermek Jézus a betlehemi jászolt, vagy a Madonnát ábrázoló műveken.

baptista

baptizw, baptidzó = megkeresztel; görög

- protestánsok, felnőtt korban alámerítéssel keresztelnek, Kálvinhoz közeli a hitük. 1983-ban kb.30 millióan voltak, legtöbben Amerikában, főleg négerek. Nálunk 4 kerület 430 gyülekezetében kb. 20 ezer hívő van.

baptisztérium

= keresztelő, megmerítő hely; latin; battisterio; olaszul

- középkori keresztelő oldalkápolna keresztelő medencével

bárány

Keresztelő Szent János, Szent Ágnes és Szent Patrik attribútuma

barát

fráter, ferences

bárd

Szent Bonifác és Szent László attribútuma

bar-micvó

= a törvény fia; héber

- zsidó 13 éves fiúk felnőtté avatási szertartása. A Tóra olvasásából kell vizsgázniuk a zsinagógában.

barokk

képzőművészeti stílus 1660-1750 között. A végén rokokó (portugál)

bazilika

basileiooV, baszileiosz = király; görög

- az ókorban kereskedelmi, vagy törvénykezési csarnok volt, a 4.sz.-tól templomformát jelent

bazilissza

a bazilita rend női ága.

bazilita

keleti keresztény szerzetesrend, a 4. sz.-ban a coenobiták számára alapította Nagy Szent Vazul (Vazul görögösen = Baziliosz). 1950-ben 39-en voltak Magyarországon.

beau Dieu

(olv. bodjő) = szép Isten; francia

- Krisztus ábrázolás francia katedrálisokon, a szép alakot és arcot hangsúlyozza.

beginák

németalföldi vallásos női közösség, szerzetesi életet éltek, bár nem tettek fogadalmat. Szegénygondozással és betegápolással foglalkoztak a 12-18. sz. közt. 1180-ban alapította Lambert de Beghe.

beiktatás

püspök, apát, apátnő vagy plébános hivatalába helyezésének szertartása.

bencések, Benedek-rendiek, OSB

legrégibb szerzetesrendünk, az itáliai Monte Casino hegyén Nursiai Szent Benedek alapította 529-ben. Szabályzatot adott az addigi remetéknek. Korszerű mezőgazdaságra és a tudományokra oktatták Európát. 1950-ben nálunk 12 rendházuk, 2 plébániájuk, 8 gimnáziumban 3300 növendékük és 265 rendtagjuk volt. 1950 után csak 70 tag maradhatott Győrben és Pannonhalmán. 1983-ban a világon 342 kolostorukban 9357 tagjuk volt. Magyarországon 1988-ban 5 házban 149 rendtag él, a 2 gimnáziumukban csaknem 600 növendék tanul. Női águk Szent Benedek Leányai.

benedictus

(olv. benediktusz)= áldott; latin

1. - cantikum. Zakariás pap hálaéneke, amikor fia, Keresztelő Szent János megszületett (Lk 1, 68-79)

2. a Sanctus második része. Egyházzenei művekben a tétel neve

benediktinus

Benedek latinos neve után a bencés rend neve

bérmálás

confirmare = megerősít; latin

- a keresztény nagykorúság szentsége. Megadja a bérmálkozónak a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést, hogy Krisztus élő tanúja lehessen az Egyházban és a világban.

betegek kenete

szentség, melyben az Egyház a betegeket a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket. Betegségben és életveszélyben a megerősítés és bűnbocsánat jele. (Régen helytelenül utolsó kenetnek nevezték)

Bethesda

= könyörület háza; héber

1. gyógyforrás és fürdő Jeruzsálemben, Jézus gyógyított benne. (Jn 5, 2-9)

2. aggok és betegek gondozására létesült szeretetotthonok neve

betlehem

Jézus születésének népies ábrázolása a központi jászollal, benne a Kisdeddel és sok szereplővel, állatokkal, stb.

bevonulási ének, kezdő ének

eredetileg a stációs templomba vonulás közben énekelték. Később beépült a szentmise liturgiájába. A szentmise kezdetén olvasott antifóna, zsoltárvers és doxológia

Biblia

bibloV, biblosz = könyv többes száma; görög

- a Szentírás könyvei

bibliamagyarázat

= exegézis

Biblia Pauperum

= szegények Bibliája; latin

középkori képeskönyv, Jézus és Mária életét mutatja be, ószövetségi előképekkel együtt ábrázolva.

bíboros

püspöki cím, a pápa választásának résztvevői. Kardinális.

biedermeier

belsőépítészeti stílus a 19. sz. második negyedében

bika

Szent Lukács attribútuma

biográfia

biografw = életrajz; görög

- a szentek életének története

birétum

négysarkú papi sapka, a papoké fekete színű, magasabb rangban lila.

bizánci stílus

a Keletrómai Birodalomban virágzó stílus a 4-15. sz.-ban

bocher

= fegyverforgatásra alkalmas férfi; héber

- Talmud tanulók neve a Jesivákon (zsidó hittudományi főiskolákon).

bogumilok

Bog miluj = Istenem, könyörülj; egyházi szláv

kathar eretnekmozgalom a 11-12. sz.-ban, a Balkánon elsősorban.

böjt

teljes, vagy részleges tartózkodás ételtől, italtól, zajos mulatságtól. Önmegtagadás, vagy jócselekedet. Hamvazószerdán és Nagypénteken kötelező szigorú böjt van, vállalható önkéntes böjt. Szentáldozás előtt egyórás szentségi böjt van érvényben.

boldog

kiemelkedő, hősi erényeivel kitűnt, szentség hírében elhunyt személyek, akiket egy helyi egyházban tisztelet övez és a pápa a boldogok jegyzékébe felvett. Tisztelhetők, segítségük kérhető. Nem imádjuk őket!

boltszakasz

4 oszlop, vagy pillér által határolt boltozat szakasza

Borbála, Szent

Kr.u. 306 tájékán élt Nikomédiában egy csodaszép, tiszta és okos lány, Borbála. Apja nagyon féltette, egy toronyba zárta, amikor el kellett utaznia. Visszatérve szerette volna kiházasítani, de a lány ellenkezett. Kiderült, hogy elzártsága dacára időközben keresztény lett. Hitét kínzások hatására sem tagadta meg, sebei csodálatosan begyógyultak. A dühöngő apa ekkor maga fejezte le leányát. Védőszentje a diákoknak, bányászoknak, hozzá fordulnak jó halálért. A 14 segítőszent egyike. Attribútuma kehely ostyával, torony.

borda

kőből faragott szerkezeti elem, főkép gótikus boltozatok terhét viseli

borromeiek

női laikus-kongregáció.

Bosco Szent János, Don Bosco

(1815-1888) új módszereket vezetett be az ifjúság nevelésében.

botrány, skandalum

szkandalon = csapda, hurok; görög

olyan magatartás vagy cselekedet, amely más bűnének oka. Aki, vagy ami így más botlásának oka, az megbotránkoztat, aki elbotlik, az megbotránkozik.

brahmanizmus

indiai vallási rendszer. Brahma a főisten, hittek a lélekvándorlásban. A hinduizmus és a Buddhizmus elődje volt.

breve

littera breves = rövid levél; latin

- pápai leirat, egyházvezetési ügyekben.

breviárium

brevis = rövid; latin

- rövidített régi zsolozsmáskönyv neve

brocho, broche

bóruch at = áldott légy; héber

- áldás a zsidó liturgiában.

búcsú

bulla

= az oklevél pecsétjét jelenti; latin

- ünnepélyes pápai okmány, vagy pecsétes középkori oklevél.

bűn

az Isten szeretetének elutasítása, amikor valaki tetteiben tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. Bűnt lehet elkövetni gondolattal, szóval, cselekedettel és a jó elmulasztásával. Fontos dologban, tudva és akarva elkövetve halálos bűn, ami a kegyelmi élet (megszentelő kegyelem) elvesztését eredményezi. Kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva elkövetve bocsánatos bűn, ami gyengíti a kegyelmi életet és hajlamossá tesz a halálos bűnre. Lelkiismeretünkre hallgatva tökéletesen meg kell bánnunk majd általában meg is kell gyónnunk bűneinket.(MKK178-195)

bűnös

aki a bűn állapotában él. Ha halálos bűnt követtünk el, akkor minél előbb gyónnunk kell, egyébként évente kell gyónnunk. A gyakori gyónás az irgalmas Isten szeretetében megerősít. (MKK178-195)

bűnbak

az engesztelések napján a bűnöket az ószövetségi zsidó liturgiában egy kecskebakra ruházták, majd azt a pusztába űzték. L. jóm kippur.

bűnbánat

szentség, amelyben a pap feloldozása által a gyónó elnyeri Istentől bűnei bocsánatát, és kiengesztelődik az Egyházzal.

bűnbánati liturgia

liturgia

bűnbocsánat

szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal. (MKK178-195)

bunkó

ifjabb Szent Jakab attribútuma

büntetés

a bűn következménye, megtorlás, illetve jóvátétel követelése. Jézus tanításában végleges formát öltött a túlvilági büntetésben való hit.

bursa

(olv. burza) = erszény; latin

1. - a zsinat előtt a korporálét tartó kemény tok volt, a kehely takarója, véluma fölé tették, színe a liturgikus színnel egyezett.

2. kis nyakba akasztható tasak, ebben az Oltáriszentséget beteghez viszik

C - - -

caddik

csodarabbi, rebbe, a chászidizmus központi alakja.

campanile

(olv. kampanile) campana = harang; olasz

- a templom különálló harangtornya

camposanto

(olv. kamposzanto) = szent mező; olasz

- olasz templomokhoz tartozó, árkádokkal, vagy oszlopokkal körülvett udvarszerű temető.

canonica portio

= kánoni adag; latin

az erdélyi reformátusoknál az egyházi hivatalnokoknak kánonjogilag meghatározott illetményföldje.

Canon Missae

(olv. kánon misszé) = a mise kánonja; latin. (Kanón = zsinórmérték, szabály, törvény; görög)

1. kánon, mise kánonja, a Sanctustól a Miatyánkig terjedő része a misének, ma ez az eukarisztikus ima.

2. Bibliai értelemben azoknak a szentírási könyvek jegyzéke, amelyeket hivatalosnak fogadnak el. Az itt nem szereplő könyvek az apokrifok.

3. Egyházjogi értelemben az egyházi joggyűjtemény, vagy az egyházi törvénykönyv valamelyik cikke.

4. Zenében egy vagy több ütem különbséggel belépő (azonos) szólamok

5. A szentek jegyzéke

6. A keleti szentképek, ikonfestés szabályai.

7. Kilenc órából álló himnusz-füzér (az utrenye lényeges része.)

canticum, kantikum

= kis ének; latin

- az Újszövetségből származó három zsoltárszerű ének: Benedictus, Magnificat, Nunc dimittis.

caritas

(olv.: káritász) = szeretet; latin

- az Egyház jótékonysági ténykedése, ennek szervezete és intézményei.

- az egyházművészetben a Szeretetet jelképező szép nőalak (rendszerint együtt a Hit és a Remény alakjával).

celebrál

celeber = ünnepi, gazdag, híres; latin

- szentmise áldozatot mutat be.

celebráns

(többnyire ünnepi) szentmise bemutatója

celesztinusok

a bencések egyik kongregációja, V. Celesztin pápa alapította.

ceremonárius

caeremonia = szertartás; latin

szertartásmester - ünnepi liturgia pontos és nyugodt lefolyását biztosító pap, vagy főministráns,

chászidizmus

a 17. sz.-ban keletkezett zsidó vallásos irányzat: központba állítják az egyéni élményt, a vallásos elmélyedést, heves odaadást. A kabala erős hatása alatt állnak. Vezetőjük a rebbe.

Chevra Kadisa

= szent társulat; héber

zsidó jótékonysági egylet: temetéssel, temetők karbantartásával és betegápolással foglalkoznak.

chiliaszták

chilioi = ezer; görög

eretnekség. Téves hiedelem, hogy Jézus Krisztus hamarosan eljön, megsemmisíti minden ellenségét, és azután az igazakkal ezer évig uralkodik, és minden földi jóban részesíti őket. Tanulatlan, vagy fanatikus embereknél, különösen nehéz időkben könnyen hitelre találnak az ilyen elképzelések. Az ilyen emberek könnyen elmulasztják rendes kötelezettségeiket, lázonganak.

cibórium

cibusz = élelem; latin;

vagy alakjának hasonlósága miatt a küborion nevű egyiptomi gyümölcs nevéről

- fedeles áldoztató kehely, a tabernákulumba helyezve ebben tartják a konszekrált Eukarisztiát.

cicesz

a zsidó imalepelnek, a talesznek a sarkain levő rojt, szemlélődő rojt.

cikádli

kisebb méretű zsidó imalepel, talesz

cilicium

durva szőrből való, olykor szögekkel kivert vezeklő öv. Remeték, szerzetesek viselték engesztelés és önfegyelmezés céljából a testükön. Így nevezték a durva szőrből szőtt vezeklő köntöst is. (= Kilikia tartományról)

cingulum, cingulus

cingere = felköt, körülövez (a római katonák kardkötő öve); latin

1. a reverenda széles deréköve. Színe a pap rangjának felel meg: pápa fehér, bíboros bíbor, kanonok lila, pap fekete színűt visel.

2. egyes szerzetesrendek tagjai (ferences, kapucinus, stb.) kötélszerű cingulust hordanak, kordát.

3. a miseinget, az albát is cingulusnak nevezett zsinórövvel kötik fel.

cinterem

koimhthrion, koimétérion; görög = coemeterium = alvóhely; latin

régi templomoknál lévő temető. Manapság nem használatos kifejezés.

Cion

= Sion másik neve

Cirill és Metód, Szent

testvérek voltak, a 9. sz.-ban misszionáriusnak mentek a szláv népek közé. A szláv nyelvek feltételeihez megalkották a görög betűkön alapuló cirill-írást, az orosz, bolgár és szerb nyelv betűit.

Cirjék, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma ördög.

cirkumcízió

= körülvágás; latin

körülmetélés, a hímvessző előbőrének eltávolítása, a zsidóság számára a szövetség jele.

ciszterci, cisztercita, OCist

Citeaux-ban, 1098-ban létrejött, tanítással, gazdálkodással, kézművességgel, és lelkipásztorkodással foglalkozó rend. Clairvaux-i Szent Róbert és Bernát alapította. 1983-ban 77 rendházuk és 1387 tagjuk volt. Magyarországon 1950-ben 9 rendházukat, 217 szerzetest és 5 gimnáziumot oszlattak fel.

clarissimus

= legragyogóbb, -fényesebb; latin

protestáns lelkészek régi címe.

coenobita

koinoV bioV, koinosz biosz = közös élet; görög

- az első keresztény századok remetéi, pusztai kunyhókban éltek, de közös imáikat közösen végezték.

coetus

(olv.: cőtus, cétus) = összejövetel, gyülekezet; latin

1. protestáns egyházmegye lelkészi testülete.

2. egyházi iskolában a tanárok és diákok együttese.

3. kollégiumi diákszállás és lakószobái.

cölibátus

coelebs (olv. cölebsz) = nőtlen; latin

- papi nőtlenség, Krisztus szolgálatában szabad szívet és osztatlan szeretetet biztosít, a papok szentelési feltétele

collecta

(olv. kollekta) colligere = összegyűjt; latin

- a Glória utáni első könyörgés, változó rész. A felajánlási adományok feletti ima. A zsinat óta "Oráció", könyörgés.

completorium, kompletórium

= bevégzés; latin

befejező imaóra, a zsolozsma napnyugta után imádkozott befejező szakasza. Kezdővers és lelkiismeretvizsgálat után himnusz, zsoltárok, rövid olvasmány, válaszos ének (responzórium), evangéliumi kantikum, könyörgés, áldás, majd Mária antifóna következik benne. L. még horae canonicae.

concelebrans, concelebrál

együttmisézők esetében a főcelebráns társai

consistorium, konzisztórium

= fennálló, együvé tartozó valami; latin

- pápai ülés, fontos határozatok nyilvánosságra hozatala előtt.

- a káptalan gyűlése.

- a protestáns egyházmegye lelkészeinek tanácsa.

confiteor, konfiteor

= megvallom; latin

a misét és nyilvános liturgiát bevezető bűnbánati ima: "Gyónom a mindenható ..."

corda, korda

= kötél; latin ( a magyarban is: kordában tart, kordon)

kötélöv, egyes szerzetesrendek kötélszerű cingulusa, a szigorú fegyelem jele.

corpus, korpusz

Krisztus testének ábrázolása a feszületen. L.korpusz.

Corpus Christi

(olv. korpusz Kriszti) = Krisztus teste

- az Eukarisztiában

Credo in unum Deo

= Hiszek egy Istenben ... A katolikus hitvallás kezdete

cuius regio, eius religio

= Akié az ország, azé a vallás; latin

- Az 1555-ös Augsburgi vallásbéke elve: az alattvalóknak a földesúr vallását kellett követni.

csend, szent csend

1. a bűnbánatnál, könyörgéseknél, homília valamint áldozás után elmélkedésre, magán imára beiktatott csendes elmélyedés.

2. Templomban, sekrestyében, kijelölt helyeken

csengő

a liturgia eseményeinek jelzésére szolgáló csengettyű, néha kis harang. Sekrestyecsengő, oltárcsengő

csillag

Aquinói Szent Tamás és Szent Domonkos attribútuma

csillagkoszorú

Nepomuki Szent János attribútuma

csoda

olyan hitre szólító isteni jel a hívő ember számára, amelynek teljes értelme csak az üdvösségtörténet távlatában tárul fel. Ebből a jelből a hívő Isten jelenvalóságát és hatalmát megtapasztalhatja, hitében megerősödhet.

csodarabbi

nagy tudású izraelita vallási vezető.

csók

1. a miséző pap csókkal tiszteli meg az oltárt és az evangéliumos könyvet.

2. a kiengesztelődés jeleként békecsókkal üdvözölhetik egymást a szertartásban résztvevők

3. a liturgikus reform előtt a püspök gyűrűjét, a pap kezét szokás volt megcsókolni. Ma ez már nem szokás (bár tiszteletből megengedhető)

4. Nagycsütörtökön az alázat jeleként a lábmosást végző miséző pap megcsókolhatja a megmosott lábat.

5. Nagypénteken a kereszthódolat alkalmával megcsókolhatják a résztvevők a korpusz lábát

6. szokás az ereklyéket, szentként tisztelt tárgyakat csókkal megtisztelni

csuklya

a ruha nyakrészéhez erősített csúcsos fejrevaló, ezzel ellátott kámzsa, csuha

D - - -

dalmatika

= dalmáciai viselet volt

a diakónus és szubdiakonus térdig érő, kétoldalt összegombolt, bő ujjú, liturgikus színű miseruhája.

deista

Deus = Isten; latin

a deizmus híve.

deizmus

téves vallásbölcseleti irányzat: van ugyan teremtő Isten szerintük, de nincs gondviselés, ezért szerintük szükségtelen a vallás és Egyház.

dékán

decanus = tíz római katona elöljárója; latin

1. egyetemi kar elöljárója

2. a protestáns egyházmegye ügyésze

Dénes, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma kezében a feje.

De profundis

"A mélységekből" kiáltok Hozzád. A bűnbánat és gyász éneke, a 130. zsoltár kezdőszavai, latinul.

Deo gratias

= "Istennek legyen hála".

Liturgikus latin köszönetnyilvánítás.

deuterokanonikus

= másodlagosan kanonikus; deuteroV, deuterosz = második; görög

ószövetségi könyvek, melyek csak a Szeptuaginta görög szövegében lelhetők fel. A Jeruzsálemi kánon és a protestánsok nem ismerik el kanonikusnak. Ide tartozik: Tóbiás, Judit, Bölcsesség, Baruk, Sirák fia, valamint a Makkabeusok I. és II. könyve, továbbá Dániel és Eszter könyvének bizonyos részletei.

diadalmas Egyház

az elhunytaknak már megdicsőült, mennybe jutott serege. L.:küzdő Egyház, szenvedő Egyház.

diakonissza

= diakónus nőnemű alakja

1. ókeresztény jámbor özvegyek és hajadonok, akik nők oktatásával, keresztelésével vagy ápolásával foglalkoztak.

2. protestáns női társulás lányok tanítására és gondozására.

diakonus, diakónus

diakonoV, diakonosz = szolga; görög

szerpap, a papi rendet megelőző szentelési fokozat. A pap segítője az igehirdetésben, szertartásoknál, és a szeretetszolgálat vezetői.

diaszpóra

= szétszórtság, szórvány; diaspeirw, diaszpeiró = szétszór; görög

- terület ahol a vallásosak másvallásúak, vagy hitetlenek között élnek

diatesszaron

dia, dia = át; tessareV, tessara, tesszara, tetra, tetra = négy; görög

Jézus élete az Evangéliumokból vett, de ott sem időrendileg nem jelölhető, sem szöveg szerint nem egyező részletek alapján összefüggő történetté felépítve. Más szóval: Evangéliumharmónia.

dicsfény

a szenteket, akik Isten jóságát megmutatták nekünk, a fejük körül fénnyel ábrázolják. Nevezik glóriolának, vagy glóriának (= dicsőség; latin) és nimbusznak (= felhő; latin) is.

dicsőítés

= doxológia

Dicsőség

= Glória

Dicsőség az Atyának...

(a kisebbik) doxológia, az Isten dicsőítése. “Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.”

dicsőséges olvasó

a szentolvasó titkai hitünk dicsőséges tényeit idézik: Jézus feltámadását, mennybemenetelét, a Szentlélek elküldését, a Szent Szűz mennybevételét és mennyei megkoronázását.

Dies irae

= a harag napja; latin

1. a végitéletről szóló himnusz, szekvencia kezdő szavai. Celanói Tamás (Tommaso di Celano) írta.

2. zeneművek tételének a neve.

dioecesis

(olv.:diöcézisz) dioikhsiV, dioikészisz = kormányzás; görög

a püspök egyházmegyéje.

diptichon

szárnyas-oltárokon ritkán előforduló kétrészes táblakép

direktórium

évente kiadott naptár, az egyes napok liturgikus ünneplését jelzi, valamint az olvasmányokat sorolja fel a mise és a zsolozsma számára

dogma

dogma = tan; görög

- tétel, hittétel, amelyet egyházi tekintély minden hívő számára kötelező érvénnyel megfogalmaz.

- tágabb világi értelemben olyan elv, vélemény, tétel, amit nagy tekintély véd, melyet megkérdőjelezni nem lehet, vagy nem szabad

dogmatika

a hittudomány dogmákkal foglalkozó ága.

dogmatikus

hivatalosan jóváhagyott, vagy tekintélyek által szentesített tételekhez ragaszkodó, kételyt, ellenvetést nem ismerő és nem engedő.

doketizmus, dokéták

doxo, dokeo = valaminek látszik; görög

korai eretnekek: tagadták Jézus emberi voltát, életét, halálát és feltámadását csak látszatnak tartották.

dóm

domus Dei = Isten háza; latin. (Mások szerint: Deo Optimo Maximoque = a legnagyobb és legjobb Istennek; latin)

különösen jelentős templom, vagy egy terület főtemploma. Nem biztos, hogy püspöki templom.

dominikánus

= domonkos rend neve Szent Domonkos alapító latinos nevéről.

Dominus vobiscum

(olv.: dominusz vobiszkum) = "az Úr legyen Veletek"; latin.

- a zsinat előtti liturgiában használt latin nyelvű köszöntési forma a misében. A válasz Et cum spiritu tuo.

domonkos

szerzetesrend, 1216-ban alapította a spanyol Szent Domonkos a katharok megtérítésére. Kolduló és prédikáló (Ordo Predicatorum) rend volt. Aquinói Szent Tamás és Szent Margit is soraikba tartozott. Az inkvizíció hivatalainak vezetői a rend tagjai voltak. 1983-ban 620 rendházukban 6769 rendtagjuk volt. Magyarországon 1950-ben a feloszlatás 6 rendházban 95 szerzetest érintett.

Domonkos-rendi

= domonkos, dominikánus

Domonkos-rendi apácák

a domonkos rend női ága. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) az ő kolostorukban élt IV. Béla leánya, Szent Margit. 1945-ben újjáélesztették a rend működését. 1950-ben 4 iskolájukat vették el.

domonkos rózsafüzér

15 Miatyánk- és 250 Üdvözlégy-szemből álló rózsafüzér.

donatizmus

észak-afrikai eretnekmozgalom a 4. sz.-ban: a szentségek hatása szerintük a kiszolgáltató szentségétől függ.

donátor

donare = adományoz; latin

templom, intézmény, műtárgy adományozója. A művészek általában megörökítették őket az alkotásukon.

dormitórium

dormire = aludni; latin

hálóterem.

doxológia

doxa, doxa = dicsőség, nézet; görög

1. dicsőítés, Isten dicsőségét hangsúlyozó ima. Van kis és nagy doxológia (a "Dicsőség az Atyának..." ima, és a szentmise Glóriája.

2. doxológiának nevezzük a himnuszoknak a Szentlelket dicsőítő utolsó versszakát is

doyen

(olv.: doájen) = a dékán szó francia változata

valamely (pl. a diplomáciai) testület legidősebb tagja, és így tiszteletbeli vezetője.

dualizmus

dualis = kettős; latin

vallási felfogás, mely a világot két egyenrangú Istenség feltételezése segítségével magyarázza: a jó és rossz istenek örök harcban állnak egymással.

E - - -

ebionita

= szegény; héber

szekta az 1. sz.-ban: visszatértek a zsidó vallás gyakorlatához, Jézus Istenségét is tagadták.

Ecce homo

= "Íme az ember" (latin)

- ezekkel a szavakkal mutatta meg a felizgatott tömegnek Pilátus Jézust. (Jn 19, 5)

Ecclesia

a művészetben az Egyházat jelképező nőalak a középkorig, uralkodói jelvényekkel, gyakran Krisztus vérét kehelyben felfogva ábrázolták.

ecclesia militans

= harcos egyház; latin

a küzdő, kísértésekkel vívódó Egyház. Szenvedő egyház, diadalmas egyház.

Éden

= gyönyörűség; héber

a bibliai Paradicsom kertje.

efód

az ószövetségi zsidó főpap liturgikus öltözete: arany, kék, bíbor festésű lenvászon mellkendő, díszes pántok és öv tartották. Fölötte volt a melltáska, benne az urim és tummim.

égő áldozat

a jeruzsálemi templom liturgiájában bemutatott engesztelő, hálaadó, tisztulási, fogadalmi áldozat: az áldozati állat húsából a papság és a bemutató is részesedett, az áldozati állatnak csak egy részét égették el.

égő ház

Szent Flórián attribútuma

Egyed, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma szarvasagancs kereszttel.

egyetemes könyörgések, hívek könyörgése

a hívek papi szerepüket gyakorolva könyörögnek az Egyház gondjai enyhüléséért a homília után.

egyház

egy, így, id = szent; ősi magyar

eredetileg templom, később a vallás híveinek összessége, szervezete. Nálunk katolikusoknál: Krisztus misztikus teste.

egyházatyák

a 2-7. század közt működő keresztény írók, akiknek szent életét és hagyományosan hiteles tanítását az Egyház tanító hivatala elismerte. Tanításukat szenthagyománynak is nevezzük, és a Szentírás mellett ez hitünk alapja

egyházfi

sekrestyés, harangozó.

egyházi állam

Itália pápai uralom alatt lévő része. 1870-ben olvasztották az itáliai királyságba, 1929-ben a Vatikánra korlátozódott

egyházi év

= liturgikus év

egyházi rend

szentség, fokozatai : diakónus, pap és püspök. Ők részesülnek a szolgálati papságban, szentelés által. Két szolgálat is van, ezekre avathatók arra alkalmasak: lektornak és akolitusnak. Az általános papságban részesül minden megkeresztelt.

egyházjog

az egyházi törvénykönyvben foglalt egyházi jogszabályok tudománya

egyházkerület

protestáns egyházkormányzati egység, élén püspök, főgondnok, vagy felügyelő áll.

egyházközség, plébánia, paróchia

a hívek a plébános irányítása és vezetése alatt az egyházközségben élik vallásos életüket

egyházmegye

a püspökség másik neve

egyháztartomány

= érsekség

egyszerű fogadalom

szerzetesek ideiglenes fogadalma. Az Istennek megfontoltan és szabadon tesznek ígéretet többnyire a szegénységre, tisztaságra és engedelmességre. Ezt a fogadalmat a vallásosság erénye alapján teljesíteni kell.

együttmisézés

amikor többen együtt mutatják be a szentmiseáldozatot. A szertartást a főcelebráns vezeti. L. még concelebráns

egzegézis

a Szentírás tudományos vizsgálata, magyarázata

eklézsia

ekklészia = népgyűlés; görög

protestáns egyházközség, gyülekezet.

Éli, Éli, lamma szabaktani

= "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem..." (arám)

Jézus imája a kereszten, a 22. zsoltár kezdő sorai, Mt 27, 46.

életszentség

a hívő ember lelki tökéletessége. Az a fokozata a lelki életnek, amikor a hívek együttműködve építik Krisztus testét, mindenki a maga élethivatásának megfelelően, a jót megismerik és megteszik, a rosszat pedig elkerülik.

ellenreformáció

= katolikus megújulás

elmélkedés

hitigazságok végiggondolása, kizárva a külvilág zavaró hatásait

Elochim

Istenség (Él többes száma = Istenség egyes számú értelemben; héber

Isten neve az Ószövetségben,

előénekes

= antifonista

elsőpéntek

Jézus Szíve tiszteletére a (kilenc egymás utáni) hónap első péntekén végzett (gyónás és) áldozás

empórium

emporia, emporia = piac, csarnok; görög

oldalkarzat, a kórusnak, a szerzeteseknek, az előkelőségeknek elkülönített helye.

enciklika

kukloV, küklosz = kör; görög

pápai körlevél, pásztorlevél, a pápa állásfoglalása fontos és időszerű kérdésekről. Latinul készülnek és nevüket a latin kezdő szavaikról nyerik.

ének, énekes

a vallásos lelkiségnek és az ember művészi önkifejezésének egyaránt fontos eszköze. A templomban csak szent, illetve vallásos jellegű zene és ének adható elő , profán kompozíció sohasem. Az egyház hivatalos énekstílusa a gregorián. Az egyházi zene egyszólamú, tisztán vokális ének. Az egyéb zene és énekfajok lehetnek többszólamúak, azonban meg kell, hogy feleljenek a liturgikus cselekmény szellemének.

engedelmesség

Sajátosan krisztusi erény. Szüleinknek és egyházi, valamint világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk, ha nem olyat kívánnak, ami Isten akaratával ellenkezik. [MKK249, 331-332]

engesztelés, kiengesztelődés

a bűn következményeinek enyhítésére végzett áldozatvállalás, vagy jócselekedet, ima.

engesztelések napja

= jóm kippur

eredeti bűn

Az emberek életét az első bűn rontotta meg, ez az eredeti bűn. Következménye az eredeti szentség elvesztése, és az emberi természetünk sérülése. Ez az örökségünk az áteredő bűn.

ereklye,

reliquiae , olv. relikvié = maradványok; latin

relikvia, a szentektől ránk maradt tárgyak, emlékek (teste, használati tárgyai, vértanúságának eszközei). Tiszteletük alapja a kegyelet. Gondosan vigyáz az egyház arra, hogy az ereklyék valódiságához kétség ne férjen.

ereklyetartó

általában díszes, nemes anyagból, ötvösmunkával készült tartó, amiben a szentek, boldogok testéből reánk maradt részek, részecskék vannak.

eremita

erhmithV, eremitész = pusztalakó; görög > olasz > remete, (magyar)

remete.

erény

készség a jó megtételére, melyet az Isten akaratával megegyező jó cselekedetek gyakorlása alakít ki bennünk. Isteni erények: a hit, a remény és a szeretet. Sajátosan krisztusi erények: alázat, szegénység, engedelmesség, tisztaság, szelídség, türelem, megbocsátás, ellenségszeretet. Sarkalatos erények: okosság, igazságosság, mértékletesség, lelki erősség. (MKK242-251)

eretnek

haeresis = szekta; latin

az Egyház tanításától eltérő tévtanító

erkölcs

az embernek a tetteiért való felelősségét jelenti. Cselekedeteink akkor jók, ha jó a szándék, és jó az, amit teszünk. Van természetes erkölcsi törvény (Isten szívünkbe írt ajándéka), ószövetségi törvény (tízparancsolat), és újszövetségi törvény (szeretet, kegyelem és szabadság). (MKK237-239, 275-279)

érsek, metropolita

az egyháztartomány (több egyházmegye) élén álló, azok felett felügyeletet gyakorló püspök. Hivatali jelvénye a pallium.

érsekség

egyháztartomány, több alárendelt püspökség

erszény

Iskarióti Júdás attribútuma

esküvő

szentség, egy megkeresztelt férfi és nő életre szóló, felbonthatatlan szeretetközössége. Krisztustól megkapják azt a kegyelmet, hogy a házastársak egymást azzal a szeretettel szeressék, amellyel Krisztus szereti egyházát. (MKK214-226)

esperes

kb. 10 plébániából álló egyházi közigazgatási egység vezetője

esszénusok

= kegyes, jámbor; arám

Qumráni központú zsidó vallási közösség a Kr.e. 2. sz. és Kr.u. 70 közt: szigorúan követték a Törvény előírásait, elutasították a papi és világi hatalmat, kemény aszkézisben éltek.

eszkatológia

escatoV, eszkhatosz = legutolsó; görög

a halállal, a halál utáni élettel, utolsó ítélettel és a feltámadással foglalkozó hittudományi ág.

et cum spiritu tuo

(olv. et kum szpiritu tuo; latin)= "és a Te lelkeddel",

- válasz a Dominus vobiscum köszöntésre.

Eukarisztia

eucharisztia = hálaadás; görög

1. Oltáriszentség

2. az ókeresztényeknél a szentmiseáldozat egyik neve.

Euszták, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma szarvastehén.

evangélikus

lutheránus, a 16. sz.-ban Luther Márton reformja nyomán létrejött protestáns vallás: a keresztelés és az Úrvacsora szentség; predestinációt tanítanak; nincs hierarchia, szentek tisztelete és szenthagyomány. Nálunk két egyházkerületükben 8-8 egyházmegyéjük, ezekben 324 gyülekezetük van.

evangélista

az evangéliumok szerzői: Máté (Mt), Márk (Mk), Lukács (Lk) és János (Jn).

evangélium

euaggelion, euangelion = örömhír; görög

1. négy újszövetségi könyv, melyekben a Jézus Krisztusról szóló tanítás az evangélisták nevében van lejegyezve.

2. a szentmise tanító részében, a napi evangéliumi rész felolvasása.

evangéliumi tanácsok

Krisztus által ajánlott három erény a tökéletességre törekvőknek: szegénység, szüzesség, engedelmesség

evangéliumharmónia

= diatesszaron

evangelizáció

az evangélium örömhírének hirdetése és életszerűvé tétele.

ex cathedra

kaJedra, kathédra = szószék, trónus; görög

a pápa ünnepélyes nyilatkozata, amikor valamilyen hittételről tekintélye teljes súlyával nyilatkozik. Hit és erkölcs dolgában ezek a nyilatkozatok, tanítások tévedhetetlenek.

exegézis, exegétika

exhghsiV, exégészisz = magyarázat; görög

szentírás-magyarázat, a Szentírás, a Biblia szövegeinek tudományos egybevetése, kifejtése, értelmezése, magyarázata, ismertetése.

exempt püspökség

exempt = kivett, közvetlen; latin

közvetlenül a pápának alárendelt püspökség.

exkommunikáció

ex = ból-, ből; communitas = közösség; latin

az Egyház közösségéből történő kizárás, kiátkozás, kiközösítés, súlyos tanbeli tévedés makacs hirdetése, vagy súlyos botrányt okozó erkölcsi vétek esetén. Egyházi fenyítés vagy figyelmeztetés. Az érintettek a szentségekben nem részesülhetnek. Időleges, mindég adva van a rendezés lehetősége.

exodus

exodoV, exodosz = kiút, kijövet; görög

1. a zsidók Egyiptomi kivonulása és pusztai vándorlása,

2. A kivonulást és pusztai vándorlást leíró könyv címe latinul. Magyar címe: Kivonulás Könyve, vagy régiesen (ill. a protestánsoknál) Mózes II. könyve

3. mai modern szóhasználatban a zsidóság tömeges menekülése a Szentföldre a 2. világháború időszakában.

exorcista, exorcizmus

exorkidzó = esküvel vagy átokkal elűz; görög

a zsinati reform előtti kisebb papi szentelési fokozat. Szertartással űzték ki a megszálló gonosz lelket.

F - - -

fa

Szent Sebestyén és Szent Afra attribútuma

fájdalmas olvasó

a szentolvasó titkaiban Jézus értünk viselt szenvedéseire emlékeztet.

Bevezető Üdvözlégyekben:

-aki értelmünket megvilágosítsa;

-aki emlékezetünket megerősítse;

-aki akaratunkat tökéletesítse.

Tizedekben:

-aki érettünk vérrel verítékezett;

-akit érettünk megostoroztak;

-akit érettünk tövissel koronáztak;

-aki érettünk a keresztet hordozta;

-akit érettünk keresztre feszítettek.

falpillér

falhoz illeszkedő pillér, lábbal, törzzsel, fejjel. Pilaszter.

farizeus

perusim = elkülönített; héber

zsidó vallási párt Krisztus idejében: a templomi áldozatnál fontosabbnak tartották a mózesi törvények és az ahhoz kapcsolódó hagyományaik valamint értelmezéseik aprólékos betartását. Vallásosságuk elkülönülő, nagyon külsőleges, sokszor képmutató volt, a rómaiakkal szemben mérsékeltek voltak, vallották a túlvilágot és feltámadást. Élesen szemben álltak a szadduceusok pártjával.

fátum

= végzet; latin

az ősi mitológiákban az istenek által meghatározott, megváltozhatatlan sors

Fehér atyák

papi kongregáció

fej - tálon

Keresztelő Szent János attribútuma. (L. Mt 14, 1-12.)

felajánlás

a szentmisének az a része, amikor a kenyeret és bort az oltárhoz viszik és minden résztvevő nevében mint az Isten adományát és az emberi munka gyümölcsét a pap bemutatja, mert abból lesz az élet kenyere és a lélek itala. Végül a résztvevők is felajánlják magukat, hogy kedves legyen Isten színe előtt a közösség áldozata.

feltámadás

Jézus feltámadásával (ez hitünk alapja és reményünk záloga) legyőzte a bűnt és a halált. A világ végén ismét eljön, mindnyájunkat feltámaszt, és ekkor testben-lélekben részesülünk az üdvösségben, vagy a kárhozatban. [MKK 78-83]

féloszlop

félkörnyire kiugró oszlop, megtámasztja a keresztbordás boltozat párkányát és bordáit

ferences

szerzetesrend, Assisi Szent Ferenc 1209-ben alapította, kolduló és prédikáló rend, más szóval franciskánus. A magyar nép barátoknak nevezte őket. 1983-ban 3077 rendházban 20037 tagjuk volt. Magyarországon 1950-ben 40 rendházukat és 600 szerzetest érintett a feloszlatás. Két gimnáziumot megtarthattak, ezekben közel 600 növendék tanult 1985-ben. Ekkor 139 rendtagjuk volt.

ferula

= pálca; latin

pápai pásztorbot, a csiga vonalú dísz helyett kereszttel.

feszület

kereszt, amelyen a megfeszített Jézus Krisztus van ábrázolva.

fiatorony

jialh, fiálé = tetődíszítés; görög

gótikában tornyocska formájú díszítőelem a támpilléreken

fideizmus

fides = hit; latin

vallásfilozófiai nézet: a hitigazságok bizonyítása, vagy cáfolata eszerint csak a hit által közelíthető meg, nem pedig az értelem és tudományos vizsgálódással.

filia

= lánya valakinek; latin

- olyan kisebb egyházközség, amely nem rendelkezik saját pappal, hanem valamelyik szomszéd plébániához tartozik.

főcelebráns, celebráns principalis

concelebrálás esetén a miséző pap

Focolare - Világi Intézmény.

1943-ban Chiara Lubich hozta létre Trentóban, mára világszerte elterjedt a mozgalmuk. Hitelt érdemlően akarják az evangéliumot élni, Jézust követni és a szeretet, valamint az egység tanúi kívánnak lenni a világban.

fogadalom

Istennek tett ígéret, amit teljesíteni kell. Nyilvános fogadalmat az Egyházi elöljáró előtt tesznek, egyébként magán fogadalom.

fogalmak, univerzáliák

a skolasztika két irányzatának komoly filozófiai problémája az általános fogalmak (ember, virág, csillag, stb.) mibenléte. A realisták szerint a fogalmaknak valóságos létük van, míg a nominalisták szerint a fogalmak csak a tudatunkban létező megnevezések, és csak egyedi, konkrét dolgok léteznek a valóságban

fohász

rövid, pár szavas ima.

fölösleges érdem tana

főministráns

ünnepi liturgia során a ceremonárius-nak beosztott ministráns

főpap

1. Az Ószövetségben a testvérei, a papok és leviták fölött állt, felkent pap volt. Felügyelete alá tartozott a Templom, a kultusz és a kultuszban résztvevő személyzet. Biztosította a kultusz egységét. Közvetítő volt Jahve és a nép között. Ő mutatta be a mindennapi áldozatot, ő volt a főtanács feje, politikai vezető is volt. Az átlagnál tisztábbnak és szentebbnek kellet lennie. A Templom pusztulása után a főpapság is megszűnt.

2. Az Újszövetség főpapja Krisztus, de már Melkizedek rendje szerint. Örökre beteljesítette mindazt, amit az ószövetségi főpap szolgálatában előképszerűen végzett.

franciskánus

= ferences

fráter

= testvér, fivér; latin

szerzetesrendek laikus, dolgozó, pappá nem szentelt, de fogadalmat tett tagjai, testvérek, népiesen barátoknak hívják őket.

freskó

al fresco = frissen; olasz

a még friss vakolatra festett kép

fríz

épületrészt tagoló, vagy lezáró vízszintes díszítőszalag

fűrész

Szent József és Zelóta Szent Simon attribútuma

füstölés

= tömjénezés

füstölő

= tömjénező, a parazsat tartalmazó, láncokon függő edényke. Fedelét felhúzva a parázsra hintik a tömjént incenzálás céljából

G - - -

galamb

- Nagy Szent Gergely attribútuma

- a Szentlélek szimbóluma művészeti alkotásokon.

gallér, ministráns gallér

liturgikus színű gallér ministránsoknak, a karing kiegészítője.

Gehenna, Gyehenna

eredetileg a Jeruzsálemi Hinnom-völgye arám Ge-Hinnam nevének görögös változata volt. Később, és az Újszövetségben is a végitéletkor a gonoszok büntetésének helye, a pokol.

generális

= általános; latin

egyes szerzetesrendeknél (jezsuiták, piaristák, stb) a legfőbb vezető.

Genezis

genesiV = keletkezés; görög

a Teremtés (Mózes első) könyve: a világ és az ember teremtését, a bűnbeesést és annak következményeit, valamint Ábrahám és a pátriárkák történetét írja le.

Gergely naptár

XIII. (Nagy) Szent Gergely pápa által 1582-ben bevezetett, ma is érvényes időszámításunk, a korábbi Juliánus naptár hiányosságait kijavítva a ma is használt naptárt vezették be a nyugati egyházban. Az ortodox egyház csak 1923-ban vette át. (A kerek százas évek nem szökőévek, hacsaknem számuk 400-al osztható!)

germánok

- indoeurópai nyelvcsaládba tartozó népkeverék, Kr.e. 750 körül a Skandinávia, Keleti tenger, Visztula és Rajna közti területen éltek. A Kr.u. 1. sz.-ban ágakra oszlottak:

északi germánok: dánok, svédek, izlandiak, norvégok;

keleti germánok: burgundiak, gepidák, gótok, rúgiak, vandálok;

nyugati germánok: angolok, frankok, frízek, markomannok, svábok, szászok, teutonok

Gloria, Dicsőség

= dicsőség; latin

az ünnepélyes mise elején mondott, vagy énekelt hatalmas Isten-dicsőítő imádság (doxológia) kezdő szava, fontos egyházzenei tétel.

Gloria in excelsisDeo

= Dicsőség a magasságban Istennek.

gloriola (glória)

dicsfény, fénykoszorú. Isten, Jézus, szentek, angyalok ábrázolásakor a szentség jelzésére alkalmazott művészi jelkép: arany vagy aranysárga korong, körgyűrű, esetleg sugárözön.

glosszolália

glvssa, glossza = nyelv; lalew, laleó = csacsog; görög

a "nyelveken szólás" karizmája az apostoli időkben, olyan beszédet, imát jelentett, amit a jelenlévők többsége nem értett. Az ilyen beszéd értelmezése külön karizmatikus adomány volt. (L. 1Kor 12, 10 és 14, 1-5)

gnosztikus

gnvsiV, gnószisz = ismeret; görög

vallási és filozófiai felfogás, szerinte az anyag rossz, azt nem az Isten teremtette. A megváltással a bűnös anyagtól kell szabadulnunk. Sok eretnekség eszmei alapját adta meg.

gnoszticizmus

ókori vallási és filozófiai irányzat, keverte a korai kereszténység és a hellenisztikus szellemű zsidó vallási spekulációk elemeit, dualizmust vallott. L. még gnosztikus.

gój, gójim

gojim = népek; héber

eredetileg a meghódított területen élő népeket jelölte, akikkel nem keveredhettek, akiknek a szokásait nem vehették át. Mai szóhasználatban a keresztényeket jelöli.

gonosz

Az Újszövetségben a világ rossz, gonosz. A rossz hatalmába került emberek rosszat, gonoszat művelnek, gonoszságukat Jézussal kapcsolatos magatartásuk leplezi le. Imádkoznunk kell a gonoszokért, határozottan el kell fordulnunk a gonosztól. Akik konokul kitartanak a gonosz mellett, ítélet alá esnek.

gótok

= Gotland szigete a Keleti tengerben

keleti germán törzs. Kr.u. 150 körül vándorhadsereggé váltak, a leigázottakból éltek. A 4. sz.-i birodalmukat a Fekete-tengernél a hunok semmisítették meg 375-ben.

gótika

= a gótokat lekicsinylő olasz szó

Franciaországban kialakult, a 12-16. sz.-ban virágzó építési stílus: csúcsívek, keresztbordák, támpillérek

görög katolikus

a görögkeleti egyházakból a 17-18. sz-ban kivált és a katolikus egyházba visszatért egyházak, unitusok. Elismerték a pápa főségét, megtarthatták rítusukat, egyházjogi előírásaikat (pl. papjaik nősülhetnek) 1984-ben Magyarországon 230 ezren voltak.

görögkeleti

az 1054-es keleti egyházszakadás során elvált keleti keresztények. Nem ismerik el a pápa főségét, és ősi rítusukat gyakorolják. Nevezik őket ortodox vagy pravoszláv egyháznak is

görög kereszt

egyenlő szárú kereszt, a legrégibb keresztény jel.

graduálé

gradus, olv grádusz = lépcső; latin

1. zsoltárrészlet, amit az olvasmány után olvasnak, vagy énekelnek. Az olvasmány mondanivalóját emeli ki.

2. gregorián énekgyűjtemények neve

gregorián

hagyományos egyszólamú, kíséret nélküli liturgikus karénekünk. Nagy Szent Gergely pápa gyűjtötte össze a legszebb egyházi dallamokat.

gvárdián

guardianus = őr, gondnok; latin

a ferences, kapucinus, minorita szerzetes rendeknél a rendház elöljárója, házfőnöke, a kolostor feje.

gyászmise

Az Egyház az elhunytakért is felajánlja Krisztus húsvéti eukarisztikus áldozatát, hogy ez Krisztus összes tagjainak egymással való szoros kapcsolata révén egyeseknek kieszközölje a lelki segítséget, másoknak pedig a remény vigasztalását nyújtsa.

gyehenna

= gehenna

gyermek

Szent Ambrus, Szent Ágoston és Szent Kristóf attribútuma

gyertya

Szent Balázs attribútuma.

gyertyavivő

= akolitus

gyónás

a bűnbocsánat szentsége. Ebben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát és kiengesztelődünk az Egyházzal. [MKK178-197]

György, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma sárkány, királylány.

gyülekezet

görög: szünakszisz, ekkleszia; latin: ecclesia = meghívottak egybegyűlése. (Rokon szó ez a szünagein = zsinagóga kifejezéssel, de a keresztények Jeruzsálem pusztulása után inkább az ’ekklészia’ szót vonatkoztatták magukra, annak mélyebb teológiai tartalma miatt.)

Az Ószövetségi szóhasználattal szemben nem egybegyűjtött nyájat jelent, hanem az “ekkleszia” csakis Isten által egybehívott liturgikus közösség lehetett.

gyűrű

ujjra húzott, sokszor díszített (nemes)fém-karika, amely a szabadon kötött szövetség szimbóluma.

1. főpapi jelvény – a püspöknek az Egyházzal való eljegyzettségét szimbolizálja. Korábban a hívek tiszteletük jeléül megcsókolták a püspök gyűrűjét.

2. eljegyzési gyűrű – a hűség és szeretet jele.

gyűrű-rózsafüzér

1 Miatyánk- és 10 Üdvözlégy-szemből álló, a rózsafüzért pótló segédeszköz. Gyakori formája a fém gyűrű kerületén kidomborodó tapintható dudorokkal.

 

H - - -

Habemus papam!

(olv. habémusz pápám; latin = Van pápánk!)

Az eredményes pápaválasztó konklávé után e szavakkal jelentik be az új pápát.

habitus

1. szerzetesi öltözet, ruha (latin).

2. átvitt értelemben viselkedés, külső megjelenés, belső érzelmi beállítottság

háftára

= befejezés; héber

a szombati zsidó istentisztelet, sabbat szertartását záró (máftir) prófétai szövegrész.

Haggada

a Szentírás elbeszélő és tanító könyveihez fűzött színes, legendás elemekkel tarkított értelmezések és kiegészítések. (héber)

hagiográfia

agioV, hagiosz = szent; grajein, graphein = leír; görög

szentek életrajza, az életrajzok gyűjteménye.

hagiolátria

agioV, hagiosz = szent; latreia, latreia = szolgálat; görög

szentek imádata, túlzott tisztelete. A népi vallásosság és a szentek iránti rajongás sok ilyen elemet tartalmaz, protestáns értelmezés szerint a Mária-tisztelet is így értelmezendő. Az Egyház hivatalos tanítása elveti a szentek túlzó tiszteletét.

hagyomány

hosszú időn át érvényes tapasztalatok, értékek tovább adása szóban, vagy írásban. Szenthagyomány, a kinyilatkoztatás forrása a Szentírás mellett

hajó

a templomnak az a része, ahol a hívek foglalnak helyet

Szent Miklós és Szent Orsolya attribútuma

hal

Szent Péter, Páduai Szent Antal és Szent Benno attribútuma

hálaadás

Minden Isten adománya, ezért a hála minden esetben Istent illeti meg. A hála válasz Isten jótéteményeire, Pál apostol szerint ez a keresztény alapmagatartáshoz hozzátartozik. Mindent, amit az emberek tesznek és mondanak, Jézus nevében kell tenniük és mondaniuk, és hálát kell érte adniuk az Atyának. Az Eucharisztia megünneplése már az ősegyházi hagyományban liturgikus hálaima lett, mégpedig kiváló módon.

halál

a földi életből történő átlépés az örökkévalóságba. A halál után Isten különítélettel megítéli az embert, aki így vagy az üdvösségre (mennyországba), vagy a tisztítóhelyre, vagy a kárhozatra (örök halálra) kerül. (MKK116-123)

halálfej

Szent Jeromos és Szent Mária Magdolna attribútuma

halef

a sakter kése, amellyel a rituális vágást végzi.

halhólyag

gótikus körablakokban gyakori díszítő elem

Hamvazószerda, hamvazás

a nagyböjt és a húsvéti szentidő első napja. Hamuval a pap keresztet rajzol homlokunkra. Ez a hamu a bűnbánat jele, az elmúlásra emlékeztet.

hanuka, chanuka, hanukka

= avatás; héber

két napos ünnep Kiszlev hónap 17. után a Templom újraszentelése emlékére. Istentisztelet után családi ünneplés, ajándékozás vezeti be ezt az ünnepi időszakot. (Makkabeus Júdás Kr.e. 165-ben foglalta vissza a feldúlt és megszentségtelenített Jeruzsálemi templomot.)

harang

1. az oltárcsengő helyett egyes helyeken kis álló harangocskával jelzünk átváltoztatáskor és áldozás előtt

2. Kezdetben a szerzeteseknek, a 10. századtól a hívek számára is harangokkal jelezték az istentisztelet kezdetét, a távollévőknek pedig a mise főbb részeit (főképp az úrfelmutatást). Szokás harangozni reggel, délben, este Úrangyalára, misék és más istentiszteletek előtt egyszer vagy kétszer, bevonulásra (beharangozás), úrfelmutatásra. A kisebb harang neve gyakran lélekharang (temetésre). Veszedelem esetén félreverik a harangot.

harmadrend

a férfi és női szerzetesrendek melletti harmadik rend, nem közösségben élők, hanem a világi életben tökéletességre törekvők rendje

haszidok, hasszidizmus

hasszidim = jámborok; héber

zsidó szekta, az emberek tevékenységét és felelősségét hangsúlyozza. Ukrajnában Tob Baalsem alapította 1766 előtt.

havdala

= elválasztás; héber

a szombati ünneplezáró szertartás.

házasság

szentség, egy megkeresztelt férfi és nő életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége.

házfőnök

a rendház szerzetes vezetője

héberek

Izrael fiainak másik neve

héber nyelv

az Ószövetség legtöbb könyvének nyelve, a zsinagógai istentisztelet nyelve. Balról jobbra írják, eredetileg nem használtak benne magánhangzót, később azokat pontokkal jelzik.

Heliand

hősköltemény Krisztus életéről. 830 körül írta egy ismeretlen germán pap, vagy szerzetes. 5983 sora van, sorai alliterálnak.

hellenizmus

a Hellasz szigetéről származó görög hellénekről a múlt században elnevezett műveltség. Nagy Sándortól (Kr.e. 326) Kleopátráig (Kr.e. 30) tartott. Görög, kis-ázsiai és egyiptomi elemeket ötvözött.

hercegprímás

1715-től a magyarországi érsekek felett álló esztergomi püspök, a prímás címe. Mindszenti József óta csak a prímási címet használják.

herma

Hermész (ErmhV) istennek szoktak a fejnél kifaragott oszlopokat állítani; görög

a szent arcvonásait mintázó fej-, koponya ereklye.

hermeneutika

A görög Hermész az istenek tolmácsa is volt.

hittudományi ág, szentírás-magyarázattal, a Biblia szövegeinek értelmezésével foglalkozik.

hierarchia

ierarcia = szent uralom; görög

az alá-, fölé- és mellérendeltséget meghatározó rend a társadalom különböző területein. Beszélhetünk papi-, hűbéri-, katonai-, szakmai hierarchiáról.

high church

olv. háj csörcs = magas egyház; angol

az anglikán egyház egyik irányzata: az egyházi szervezetre, szentségekre, szertartásokra nagy súlyt helyez. Teológiája közelebb áll a katolikusokhoz. L. low church.

himnusz

umnoV, hümnosz = dicsőítő ének; görög

Istent, vagy a szenteket dicsőítő, énekelhető költemény. L. szekvencia

hinduk

a hinduizmus követői

Hiszekegy

az Anyaszentegyház hitének tömör összefoglalása. A homília után az ünnepi misében közösen mondjuk. Latinul Credo.

hit

az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és elfogadjuk a Tőle kapott kinyilatkoztatást. (MKK246)

hitigazság

az Egyház tanításának alapvető, és megváltoztathatatlan része.

hitoktató, hitoktatás

a püspök irányítása alatt a hit ismereteit oktatja, a vallásos élet gyakorlatára nevel

hittanuló

katekéta

hitvallás

az apostoli hit rövid foglalata. Sok közül kettő vált kiemelkedővé, az Apostoli és a Nicea-konstantinápolyi hitvallás. L. Credo, Hiszekegy.

hittétel

= dogma

hivatalok

a római kúria olyan szervei, melyek a Vatikánállam belső igazgatását végzik: az Apostoli Kamara, a Szentszéki Vagyonkezelőség és a Szentszék Gazdasági Ügyeinek Prefektúrája.

hívek könyörgése

= egyetemes könyörgés

hívő

Isten létének vallója.

holló

Remete Szent Pál attribútuma

holokausztum

oloV, holosz = egész; kaustoV, kausztosz = elégett; görög

teljesen elégő áldozat a jeruzsálemi templom reggeli és esti liturgiájában, valamint különleges alkalmakkor. A megnyúzott áldozati állatot elégették az oltáron, vérét az oltárra locsolták. L. még égő áldozat.

holocaust, holokauszt

a második világháború alatt a náci koncentrációs táborokban a több millió zsidó áldozat tetemét elégették. Ezt a tragédiát jelenti ez a szó.

homília

omilia, homilia = megbeszélés; görög

a szentmisében, az evangélium után elhangzó szentbeszéd, prédikáció, igehirdetés.

homoúzion - homoiuzion

ousia, úszia = lényeg; omoV, homosz = azonos; omoiwV, homoiósz = hasonló; görög

= egylényegű - hasonló lényegű: a 4. sz.-ban Krisztus Isteni természetéről folytatott hitvita fogalmai: Krisztus valóságos Isten, az Atyával egylényegű, vagy csak hasonló hozzá. Az Arianizmus tagadta az egylényegűséget, csak hasonlónak tartotta.

horae canonicae

olv. horé kanonicé = kánoni órák; latin

imaóra, a közös ima, a zsolozsma egyes szakaszainak elimádkozására meghatározott időpontok: matutinum hajnalban, prima reggel, tertia délelőtt, sexta délben, nona délután, vesperas este, completorium napnyugta után hangzott el.

hórák

a zsolozsma közös imádkozásának ideje, teljes neve l. horae canonicae.

hosszúnap

zsidó bőjti nap az engesztelések napján, l. jóm kippur.

hozsanna

hosiah-ne = ments meg minket; héber

Istent dicsőítő felkiáltás: éljen!, dicsőség!, üdv!.

hugenotta

eidgenossen = eskütársak; német szó franciásan

a kálvinizmus franciaországi formája. Évtizedekig háborúztak a katolikus királysággal.

humerale

humerus = váll; latin

vállkendő, amit a pap az alba alá vesz fel.

hupó, hupá

a zsidó esketési szertartásban egy baldachin-szerű sátor, ami alatt áll a menyasszony és vőlegény, míg a rabbi összeadja őket.

huszita

Husz János csehországi eretnekmozgalma a 15. sz.-ban: a kelyhesek és a táboriták a két águk. Zsigmond király győzte le őket.

Husz János

(1370-1415). 1400. Prágában pappá szentelték, egyetemi tanár lett és népszónok. Szót emelt a visszásságok ellen. 1414-ben a Konstanzi zsinat Wiclif követőjének tartotta. Tanait nem vonta vissza, ezért máglyahalálra ítélték

Húsvét

1. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepe.

2. Az egyiptomi kivonulás emléke

Húsvéti Szent Háromnap

Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat liturgiája, a húsvéti feltámadás ünneplésének közvetlen előkészülete

Húsvéti szentidő

Húsvét vasárnapjától Pünkösdvasárnapig tartó ötven nap. Gyakori Alleluja éneklés jellemzi. A 40. napon, illetve az utána következő vasárnapon ünnepeljük Urunk mennybemenetelét

I - - -

ichthys

icJuV, ikhthüsz = hal; görög

őskeresztény jelkép, a hal, aminek betűi a "Iészosz KHrisztosz THeú h Üiosz SZótér" kifejezésnek (= Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó) rövidítése. Az üldözések idején a keresztények titkos azonosítására szolgált.

időszámítás, naptár

1. Hammurabi és Meton naptára évente 12 vagy 13 holdhónapot tartalmazott. (19 évből 12 volt 12 holdhónapos és 7 volt 13 hónapos)

2. Az egyiptomiak már a Krisztus előtti 27. században 30 napos hónapokból álló évet használtak, az év végén ehhez 5 napot csatoltak. Az újév a Szíriusz heliakus keltének napja volt (július 19 körül), amikor a tavaszi árhullám a Níluson Egyiptom déli határához érkezett.

3. Zsidó holdév. Az év itt 12 (hol 29, hol 30 napos) hónapból állt. Bizonyos időközönként szökőhónapot iktattak be. A zsidók ezt a rendszert használták általánosan. Az év kezdetének a földművelők az őszi napéjegyenlőséget (Tisri hónap), a pásztorkodók a tavaszi napéjegyenlőséget (Niszán hónap) tekintették.

4. Kumráni naptár, ami régebbi hagyomány (Hénoch apokrif könyve) alapján működött. 12 hónapja volt, minden 3. hónapban egy szökőnappal megtoldva. Valószínűleg ezzel a naptárral határozták meg Jézus és tanítványai az Utolsó Vacsora idejét.

5. Kappadókiában az év hét ötvennapos részre oszlott, amihez még csatlakozott kétszer 7 vagy 8 nap. A húsvét és pünkösd közötti 50 nap miatt ez a naptár feltehetően Palesztinában sem lehetett ismeretlen.

6. A római naptár 365 napból állt, 12 hónappal. Az 5 többletnapot Kr. e. 45-ben arányosan osztotta el Julius Caesar (Szoszigenész csillagász javaslatára) az év hónapjai között. A páratlan hónapok 31, a páros hónapok 30 naposak voltak. A február 29 napos volt, a szökőévekben pedig 30 napos. Augustus Kr. u. 18-ban a róla elnevezett hónapot (sextilis) 31 naposra módosította, a februártól véve el egy napot. Az év második felében megcserélte az egyes hónapok hosszát.

7. Keresztény időszámításunk a római rendszert vette át, azonban a pontatlanságait úgy korrigálták, hogy XIII. Gergely 1582-ben bevezette a 400-as szabályt, vagyis minden 400-al osztható év nem szökőév. A polgári év elejét január 1-re tettük.

8. A mohamedánok tiszta holdévet használnak, az év 12 holdhónapból áll. Mivel ez rövidebb a napévnél, ezért a mohamedán újév napja 33 napév folyamán a napév valamennyi szakaszán végigvándorol.

igehirdetés

Az Egyház isteni küldetése alapján hirdeti az evangéliumot, létrehoz új helyi egyházakat, terjeszti és dicsőségre juttatja az Úr tanítását, az Isten Országának elterjesztése és megvalósítása érdekében. Ennek formái:

1. Missziós evangéliumhirdetés a pogányok és nem hívők számára;

2. Homília, a Szentírás részeiben foglalt tanítás kifejtésével;

3. Szentbeszéd, amikor egyes hit- és erkölcstani témákat fejtenek ki, többnyire a liturgiától függetlenül;

4. Elmélkedő (misztagogikus – misztériumot magyarázó) igehirdetés, amikor a hallgatókat Krisztus üdvösség-misztériumába, a beavató szentségekbe vezetik be.

igeliturgia

istentiszteleti cselekmény, a szentmise elején az olvasmányokat, válaszos zsoltárt, alleluját, evangéliumot, homíliát, hitvallást és a hívek egyetemes könyörgését fogja át. Mise nélkül, önmagában is végezhető.

IHS

1. rövidítés liturgikus díszítésként: Iesus Hominum Salvator (= Jézus az emberiség megváltója; latin) kezdő betűi; mások szerint: Jézus (IHSOS = Jészosz) görög névváltozatának első három betűje

2. Sziénai Szent Bernardin és Loyolai Szent Ignác attribútuma

ikon

eikwn, eikón = kép; görög

bizánci művészetjegyekkel fatáblára festett, aránylag kisméretű szentkép, többnyire nemesfém kiegészítéssel.

ikonográfia

az ikonfestés hagyományos szabályait foglalja össze. Az ikonok elsősorban a szentélyt a templomhajótól elválasztó képállványra (az ikonosztázion-ra) kerülnek a keleti liturgiában.

ikonoklaszták

eikwn, eikón = kép; klaw, klaó = széttör; görög

a keleti egyházban a képrombolók vallási mozgalma a 8. sz. környékén: a szentek képeit, szobrait megsemmisítették, tiszteletüket bálványimádásnak minősítve.

ikonosztáz

eikwn, eikón = kép; isthmi, hisztemi = állítani; eikonostasion, eikonosztaszion = képállvány, képfal; görög

képfal, a keleti szertartású templomokban az oltárteret a templomhajótól elválasztó, képekkel több sorban, dúsan díszített fal, vagy rácsozat, három ajtóval.

ima

az Istenre figyelő, és vele beszélgető (szóbeli, elmélkedő vagy szemlélődő) imádás, dicsőítés, hálaadás, engesztelés, kérés, felajánlás

imádás

egyedül Istennek kijáró olyan ima, amelyben végtelen fölségét, szentségét a hívő elismeri, magasztalja és érte hálát ad. Imádás csak a Szentháromság Személyeit illeti meg, de az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztust is imádás illeti meg.

imalepel

= talesz

imaszándék

az ima megfogalmazott szándéka. Lehet kérés, hálaadás, felajánlás, dicsőítés vagy más, a hívőben pontosan körülhatárolt szándék.

imazsámoly

térdeplőből és kéztámaszból álló bútordarab, imádsághoz és egyes szertartásokhoz (litánia, esküvő, szentségimádás) használjuk.

immaculata conceptio

= szeplőtelen fogantatás (latin)

hittétel: Szűz Mária már fogantatása pillanatától mentes volt az eredeti bűntől.

Imperium Romanum

imperare = parancsolni; latin

a Római Birodalom, ahol az impérium joga érvényesült

impérium

1. Az ókori Róma legfőbb parancsnoki joga, háborúban a katonák, békében a nép fölött.

2. Jelölte a területet is, ahol ez a jog érvényesült.

in aeternum

= mindörökké; (olv. in eternum) latin

- a Laudetur köszöntésre adott válasz. Ámen-el fejezzük be.

in hoc signo vinces

= e jelben győzni fogsz (latin);

- Constantin császár egy álma hatására a keresztet és a Krisztus-monogramot tétette hadi jelvényeire. Maxentius ellen győzött Kr.u. 312-ben. Ezért vallásszabadságot adott a keresztényeknek a következő évben, a Milánói rendeletben.

in saecula saeculorum

= mindörökkön örökké; (olv. in szekula szekulórum; latin) könyörgéseink gyakori záradéka, válaszunk: Ámen.

incenzálás

incensum = meggyújtott dolog; latin

- tömjénezés, a liturgia hódolatot és imádást kifejező szertartása. A tömjénezőben lévő parázsra tömjénport szórva illatos, dús füst képződik. Az ószövetségben illatáldozat volt.

indoeurópai, indogermán

- Kr.e. 2000 évvel India és Ny. Európa közt élt népek. Nyelvük: indiai, szanszkrit, balkáni nyelvek, germán, szláv, római és leszármazottai. Nem ilyen nyelvek: arab, finn, héber, magyar, török.

infallibilitás

= csalatkozhatatlanság; latin

- a tévedhetetlenség hittétele

informatív eljárás

- a boldoggá avatási eljárás előtt, a jó bizonyítása.

infula

- főpapi fejdísz, püspöksüveg. Eredetileg homlokszalag volt.

inkvizíció

inquirere = nyomoz, vizsgál; latin

- a katolikus Egyház bírósága. 1183-ban jött létre, a tévtanítók ellen, 1542-ig működött. Híresen szigorú volt a spanyol és portugál inkvizíció. Magyarországon nem működött.

inkvizítor

az inkvizíciós hivatal vezetője volt, általában szerzetes.

INRI

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = a Názáreti Jézus, a zsidók királya. Pilátus héberül, görögül és latinul íratta egy táblára Krisztus elitélésének az okát. A ma elterjedt feszületeken ez a négy betű szokott szerepelni.

insignia

= jelvények; latin (signum = jel; latin)

- a főpapi jelvények összefoglaló neve: a gyűrű, infula (süveg), pallium, pectorale (mellkereszt), baculus (pásztorbot), pileólus (sapka), tiara (hármas korona).

inspector

= felügyelő; latin

az evangélikus egyházban világi felügyelő.

inspiráció

inspirare = belelehel; latin

sugalmazás: a Szentlélek közreműködése, hogy a szent írók az Isteni üzenetet tévedés nélkül írják le.

intenció

intentio = szándék; latin

- imaszándék, de leggyakrabban a szentmise miseszándékának megjelölésére használják.

introítus

= bemenet; latin

- bevonulási ének, a mise elején.

invesztitúra

investire = beöltöztet; latin

- püspökök, apátok, más egyházi tisztségviselők beiktatása hivataluk szimbólumainak (mitra, pásztorbot, stb.) átadásával

invesztitúra harc

a 11. sz.-ban a pápa tagadta a császár adományozó jogát egyházi hivatalok átadása terén.

irgalmasok, irgalmasrend

Mizerikordiánus. 1537-ben alapította Istenes Szent János, betegápolással foglalkozó szerzetesrend. 1983-ban 190 rendházukhoz 1630 tag tartozott. Magyarországon 1950-ben négy kórházukat vették el, ez 49 szerzetest érintett.

irgalmas nővérek

= vincés nővérek.

iskolanővérek

tanító rend, laikus női kongregáció. Magyarországon 1950-ben 400 nővértől 21 iskolát vettek el, két iskolát azonban megtarthattak. Ezekben 1984-ben 87 nővér 500 növendékkel foglalkozott.

iskolatestvérek

tanító rend, laikus férfi kongregáció, De la Salle János alapította

Isten

az egész világ teremtő ura, és a mi mennyei atyánk. Isten szeret minket. Isten szent, mindenható és örökkévaló. Mindenütt jelen van, benne élünk mozgunk és vagyunk. Láthatatlan, mert lélek. Három személy: Atya, Fiú és Szentlélek (Szentháromság). (MKK21-33)

istentisztelet

= liturgia

iszlám

= odaadás az Istennek; arab

- mohamedán.

Ite, missa est

= menjetek, elbocsátás van; latin

- a latin nyelvű mise elbocsátó szava. Népnyelvű szentmisében "A szentmise véget ért, menjetek békével" elbocsátás szerepel.

Izrael

1. Jákob neve, amit az Istennel való viaskodás után nyert el

2. A tizenkét törzs egyikének, Jákob családjának neve

3. A salamoni ország kettészakadása után az északi országrész népének neve

izraelita

Jákob fiainak leszármazottja. 1987-ben hazánkban 6 községkerületben 29 hitközség működött, s 40 zsinagógában 11 neológ és 3 ortodox rabbi vezette az istentiszteletet

 

J - - -

Jahwe, JHWH

= Aki van; (JHWH) héber

- Isten Mózesnek kinyilatkoztatott neve. Mivel nem volt szabad kiejteni, helyette az Adonaj(=Úr) szót olvasták.

János Pál pápa, II.

Született Carol Wojtila. Lengyel bíboros

János pápa, XXIII.

(1881-1963) Született: Angelo Giuseppe Roncalli, 13 testvére volt. 1904-ben szentelték pappá, 1955-ben bíboros és velencei pátriárka, 1958-ban pápává választották. Meghirdette a II. Vatikáni zsinatot

janzenizmus

17. sz-i téves teológiai irányzat, Jansen francia püspök művei nyomán: tagadta a pápa főségét, az akarat szabadságát.

Jehova

a JHWH szónak az Adonaj magánhangzói miatt történt téves olvasata. A helyes Jahwe lett volna.

jehovista, Jehova tanúi

1874-ben, Amerikában keletkezett szekta: Krisztus már jelen van a földön, a Sátánt le kell győznie, akkor majd láthatóvá lesz. Csak az igazak, Jehova tanúi jutnak az új mennyei-földi birodalmába.

jel

valamilyen látható, természetes vagy megegyezés szerinti dolog, ami valamilyen más dologra mutat. Más meghatározás szerint természetes, vagy megegyezéses kapcsolat révén ismertté teszi egy személy gondolatát vagy akaratát, vagy egy dolognak a létezését és igazságát. Ilyenek a szentségek, szentelmények, testtartásunk, énekünk, imánk. Általuk hitünk növekszik, szívünk Istenhez irányul, kifejezzük együttműködésünket az isteni kegyelemmel.

1. Kéz jelei: áldó kéz (kézrátétel, keresztvetés), kiterjesztett kezek, összezárt kezek.

2. Test jelei: állás, térdelés, leborulás, meghajlás, csók.

3. Természet világából: víz, tűz, gyertya, olaj, tömjén, só, hamu, kenyér és bor

jelkép, szimbólum

A szimbólum többre, önmagán túlra mutat. A közölt ismeret élményszerű megtapasztaláson alapszik. Nem időhöz kötött, minden idők emberének élményvilágát, világkápát és gondolkodásmódját tükrözi. Nem természetes alkotás, s az ember csak felismeri.

Jelképeink: templom (apostolkeresztek, szentély), oltár (kereszt, gyertya, terítő, kehely, szószék, papi szék), keresztelőkút, gyóntatószék (gyóntatóhelyiség), képek, szobrok, ereklyék

Jeruzsálemi Királyság

az első keresztes hadjárat eredményeképpen frank vezetéssel jött létre a visszahódított területen

jesiva

elsősorban a Talmudot oktató zsidó hittudományi főiskola.

jezsuita

Societas Jesu = Jézus Társasága; szerzetesrend, Loyolai Szent Ignác alapította 1540-ben. Negyedik fogadalmuk a pápa iránti feltétlen engedelmesség. Szigorú fegyelem és a legmagasabb szintű műveltség a fővonásuk. 1983-ban 1853 rendházukhoz 26617-en tartoztak. Magyarországon 1950-ben 6 rendházukat oszlatták fel, 221 szerzetessel.

Jézus

a második isteni személy, Isten egyszülött fia, aki értünk emberré lett. A Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. Valóságos Isten és valóságos ember egyetlen személyben. Ő az Istenember. Megváltotta a világot, szeretetből vállalt engedelmességével meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra. Mennybe ment, vagyis embersége megdicsőült és végleg bevonult Isten mennyei uralmába. Emberi természetével is részt vesz az Atya dicsőségében és közbenjár értünk. A világ végén ismét eljön, az embert feltámasztja, megitéli és a világot megújítja. [MKK51-83]

Jézus Szíve

Jézus megváltó szeretetének szimbóluma. A 12-13. sz. óta a Szent Szív tisztelete, Alacoque Szent Margit szorgalmazására pedig a rendszeres elsőpénteki (gyónás és) áldozás, valamint az első pénteket megelőző csütörtökön tartott engesztelő szentségimádási óra gyakorlata egyre terjed.

Jézus Társasága

l. jezsuita

johannita

Johannes = János; latin

- lovagrend, a 11. sz.-ban alakult a jeruzsálemi királyság védelmére, a zarándokok ellátására, és a betegek ápolására. Mai neve: máltai lovagrend. Védőszentjük Szent János apostol.

jóm kippur

jóm hakippurim = engesztelések napja; héber

- Tisri hónap 10-én (szeptember-október) a zsidók engesztelési napja, hosszúnap böjttel. Az ószövetségben engesztelő áldozatot mutattak be, és a bűnbakot a pusztába űzték.

jótékonyság

amikor rászorultakat (ellenszolgáltatás nélkül) támogatunk (alamizsna), számukra gyűjtünk, a szeretet cselekedeteit gyakoroljuk.

jubé

(olv. zsübé) = lektórium.

judaizmus

Jehuda, Juda = Júda törzsnév, ebből a zsidó szó francia közvetítéssel

- a zsidó vallás.

- a templom pusztulása után a zsinagógai istentiszteletet vezető rabbira épülő vallási gyakorlat.

Juliánus naptár

Julius Caesar vezette be a négyévente szökőévvel pontosított időszámítást, amit 1582-ben a Gergely naptár tett még pontosabbá.

Julius Caesar

K - - -

kabala, kaballa

= hagyomány; héber

- középkori zsidó hittudományi irányzat: a szentírási szövegek minden mozzanatában titkos értelmet, jelképes jelentést kutatott. Alapja a számmisztika.

kaddis

= szent ima; héber

- zsidó himnusz, szertartási ima: Istent dicsőíti, a Messiásra, eljövetelére vágyakozik.

kagyló

idősebb Szent Jakab attribútuma

kakas

Szent Péter és Szent Vitus attribútuma

kalandosok

Kalendae = a hó első napja; latin

- 11-15.sz.-i, Oltáriszentséget tisztelő társulás: minden hó első napján más-más templomban gyűltek össze, és ott imádkoztak.

kalifa

= utód, helytartó; arab

- Mohamed utódjának neve, a legfőbb iszlám hatalom birtokosa, az uralkodó címe

kalugyer

kalogerosz = szép öregségű; görög

-idős görögkeleti bazilita szerzetes neve.

kálvária, keresztút

= koponyahegy; latin. =, Golgota; héber hegynév

- Krisztus kínszenvedését és halálát képeken, vagy domborműveken ábrázoló 14 darabból álló együttes. Templomok falán, vagy a kálváriadombon állították fel, az egyes állomásokat, stációkat. Körmenetben, keresztutat járva emlékeznek meg a Szenvedéstörténet epizódjairól.

kálvinista

református, Kálvin reformált vallásának követője.

Kálvin János

(1509-1564) francia volt. Reform elképzelései miatt Párizsból menekülnie kellett. Genfben nagyon szigorúan végrehajtotta egyházi reformját. Követői 1549 után egyesültek Zwingli híveivel, s így jött létre a református egyház.

kamalduli

1000-ben alapította Molesme-i Szent Róbert, kongregáció: remeték voltak, szemlélődtek, később hitterjesztők és földművelők voltak. Nevük az alapítás helyszínére utal: Campo Maldoló. 1983-ban 9 rendházban 85-en voltak.

kamillánusok

szerzetesrend, melyet 1582-ben Lellisi Szent Kamill alapított. 1983-ban 141 rendházuk és 1026 tagjuk volt.

kámzsa

camisa = hosszú ing; latin

- szerzetes ruha, később ennek csuklyarésze.

kánon

kanwn = mérőrúd, mérték; görög

1. könyvjegyzék, felsorolja a sugalmazott szentírási könyveket

2. a szentmise középső része: a prefációtól az Úr imájáig.

3. a szentek jegyzéke.

4. az egyházi jogszabályok gyűjteménye.

kanonizálás

szentté avatás: eljárás és pápai nyilatkozat a kánonba iktatásról

kanonok

a káptalan tagja, a püspök segítője.

kantikum

= canticum

kántor

cantor = énekes; latin

- a plébánián énekvezető, orgonista, előénekes

kántorböjt

quatuor temporum = négy évszak; latin

- a liturgikus reform előtt negyedévenként tartott három-három napos böjti időszak, akkoriban a papszentelés ideje volt.

káplán

capellanus = kápolnához tartozó; latin

1. eredetileg magánkápolna papja,

2. ma a plébánost segítő fiatal pap, segédlelkész.

kápolna

kisebb épület vagy helyiség, rendszerint misézésre alkalmas oltárral.

kappa

= köpeny; latin

- főpapi köpeny, régebben prémgallérral szegve.

káptalan, székeskáptalan

caput = fej; latin

- a püspöki székhelyen papok testülete. Feladata az istentisztelet, a püspök segítése, helyettesítése.

kapucinus

capuccino = csuklya, kapucni; olasz

- a ferences rendből 1619-ben kivált, az eredeti Szent Ferenci szigorhoz visszafordult szerzetesrend. Alapítójuk Fosombronei Lodovico. 1983-ban 1670 rendházuk és 11953 rendtagjuk volt.

Karácsony

Jézus születésének ünnepe, december 24-én

kard

Szent Pál, Alexandriai Szent Katalin és Szent László király attribútuma

kardinális

= Bíboros.

- püspöki cím, a pápaválasztás résztvevői.

kárhozat

azok örök szenvedése, akik kizárták magukat Isten boldog, örök életéből. Kárhozatra azok jutnak, akik bűnbánat nélkül, halálos bűnben halnak meg. [MKK122-123]

karing

ünnepélyes liturgikus szolgálat alatt a segédkezők által viselt liturgikus ruha. Alá reverendát vagy ministránsszoknyát vesznek.

karitatív

szeretetszolgálati, vagyis a caritas keretében végzett tevékenység.

karizma

cariV, kharisz = kegyelem, adomány; görög

- olyan adottság, a Szentlélek adománya, amely az egyéniségből kiáradva különös, magával ragadó, elbűvölő hatást fejt ki, mozgósítani tud valamilyen, pl. vallási cél érdekében.

karizmatikusok

az egyéniségükből áradó hatékony erővel másokat vallási célok (ima, megtérés, jótékonyság, jellem vagy viselkedés változás) érdekében mozgósító képességű emberek. A Szentlélek adománya.

karma

= cselekedet; szanszkrit

az indiai vallás szerint a cselekedetek határozzák meg, hogy az ember újjászületésekor milyen alakban él majd

karmelita = A Kármelhegyi Boldogasszony Testvérei

a Kármelhegyi remetékből a 12. sz-ban alakult szerzetesrend. 1534-ben Keresztes Szent János hatására szigorúbb (sarutlan) és enyhébb (sarus) szabályzatú ágai jöttek létre. 1983-ban együttesen 811 kolostoruk és 5539 tagjuk volt. Magyarországon 1950-ben 3 házukat vették el, 93 szerzetestől.

Katalin, Alexandriai Szent

Csodálatosan szép, gazdag, okos afrikai hercegnő volt. Egy remetétől hallott Krisztus királyról, elhatározta ezért, hogy Neki akar szolgálni. Mindenét eladva a pénzt a szegényeknek adta. A császár bálványimádásra akarta kényszeríteni, eredménytelenül. Meggyőzni sem lehetett, a kínzás sem hatott, a kínzó kerék is eltörött, erre karddal lefejeztették. Az angyalok azonban testét elvitték és a Sínai-hegyén temették el. Lám a kereszténység erősebb, mint a pogány vallás. A 14 segítőszent egyike. Attribútuma kard, széttört kerék.

karthauziak, OCart

a liturgián kívül örökös hallgatásban élő szigorú rend. 1084-ben Kölni Szent Brúnó alapította Chartreuse-ban. Néma barátok-nak is nevezik őket. 1983-ban 18 rendházukban 393 tagjuk volt.

katakomba

az őskeresztény időben. Föld alatti temetkezőhely: földbe vájt folyosók rendszere. A halottakat a falba mélyített rekeszekben helyezték el és táblával takarták. Az őskeresztények itt, vértanúik ereklyéi közelében gyűltek össze az üldözések idején kenyértörésre, istentiszteletre. Ma ismét kialakulóban van a templomok alatti urnatemető formájában.

katedrális

kaJedra, kathedra = tanszék, tanári szék; görög

templom, mely a megyéspüspök székhelye, ebben található a hivatalát jelképező püspöki széke. Székesegyház.

katekéta

kateJein, katechein = tanítani, oktatni; görög

hitoktatással megbízott személy

katekézis

hitoktatás, az ősegyházban a hittanulók oktatása a hit ismereteire.

katekumen

kateJumen, katekhumen = tanuló; görög

hittanuló, olyan ember, aki oktatást már kapott a hitről, de még nem keresztelkedett meg. Régen csak az Igeliturgián lehettek jelen a katekúmenek.

katekumenátus

a II.vatikáni zsinat óta létező hittanulói rend olyan felnőttek részére, akik meg kívánnak keresztelkedni.

katekizmus

kaJhkismoV, kathékiszmosz = tanítás; görög

a vallás alaptételeit feldolgozó hittankönyv. 1992-ben adták ki a Katolikus Egyház Katekizmusát, a II. Vatikáni zsinat tanítása alapján. Népies kiadása kérdés-felelet formájában foglalja össze a legfontosabb meghatározásokat, új kiadása Magyar katolikus katekizmus néven 1995-ben jelent meg. Iskolai hitoktatási célra van egy egyszerűsített kiadása is, a Magyar Katolikus Katekizmus. Lexikonunk gyakran ebből vesz át magyarázatokat ’MKK’ jelzéssel.

katharok

kaJaroi, katharoi = tiszták; görög

11-14. sz.-i eretnekmozgalom: elvetették a hierarchiát, a vagyont, a házasságot, szigorú aszkézist hirdettek. különböző nevük: albigensek, bogumilok, patarénok. A 13. sz.-ban keresztes hadjárat indult ellenük. Békés megtérítésükért fáradoztak az ezidőtájt alakult domonkos és ferences rend tagjai.

katholikosz

kaJolikoV = egyetemes, általános; görög

az örmény görögkeleti pátriárka címe.

katolikus

kaJolikoV, katholikosz = egyetemes, általános; görög

apostoli anyaszentegyházunk. Római katolikusnak is nevezzük magunkat, ezzel is kiemelve a római pápa főségének fontosságát. Egyházunkhoz tartoznak még a görög katolikusok és az anglokatolikusok.

katolikus megújulás

a reformációval folytatott harc időszaka 1545-1648 között. A jezsuiták vállalták benne a legnagyobb részt. Ellenreformáció.

kazula

casula = köpeny, esőköpeny; latin

miseruha, régebben ujjatlan , kétoldalt nyitott, gazdagon díszített palást volt, mostanában kör alakúra teríthető köpeny, a fej számára kivágással. Liturgikus színben használják.

kegyelem

-természetfölötti ajándék, Isten élete bennünk a Szentlélek által. Isten a megszentelő kegyelem által a bűntől megtisztítja és megszenteli lelkünket, gyermekévé fogad és az üdvösség (mennyország) örökösévé tesz bennünket. A segítő kegyelem által pedig megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti be szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük. [MKK280-284]

kegyesrendi

= piarista

kegyhely

templom, vagy kápolna, melyet régi korok óta többnyire csoportosan előszeretettel látogatnak meg a hívek. Létrejöttük általában csodálatos eseményekkel kapcsolatos, de többnyire már az ősi időkben is tiszteletben álló helyként ismerték. Nagyon alkalmasak arra, hogy az odalátogató sok kegyelemben részesüljön.

kegyúr

templom, kolostor, vagy intézmény alapítója, vagy fenntartója

kehely

1. mise alatt az átváltoztatott bor befogadására szolgáló nemes anyagú, talpas ivó edény. Részei a talp (pes), szár a szárgombbal (nodus) és a kupa, vagy ivócsésze rész (cuppa). L. konszekrálás

2. Szent János apostol, Szent Benedek, Szent Norbert és Szent Borbála attribútuma

kehelykendő, purifikatórium

vászonkendő, a kehely purifikálás utáni szárítására és az ajkak megtörlésére. Összehajtva a kehelyre helyezik.

kehelytakaró, vélum

a miséző kelyhet borítja felajánlásig, és áldoztatás után. Színe a miseruha színével megegyezik.

keleti egyház

az 1054-ben Rómától elszakadt, keleti szertartású egyházak összefoglaló neve

keleti szertartás, keleti rítus

jellemzője Krisztus imádásának erőteljes hangsúlyozása, a sajátos, ősi keleti teológiai gondolkodás tükrözése és a helyi egyház közösségének mély átélése. Közelebb maradtak a néphez, átvették a népnyelvet, látványosabbak és szimbólumokban sokkal gazdagabbak, mint a nyugati liturgia. A misét “Szent Liturgiának” nevezik, ezen és a zsolozsmán kívül más áhítatgyakorlat nem alakult ki náluk. [MKK93-94; 176]

kelták

indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó népcsoport. A germánok elől a történelem előtti időkben vándoroltak a Kelet-Franciaorság és Csehország közti területekről Britanniába és a Hispániai-félszigetre. A dél felé vándorló törzsek 387-ben Rómán, majd a Balkánon át Kis-Ázsiába vonultak, ők galaták néven ismertek.

kelyhesek

huszita eretnekség: az egyház korlátozását, két szín alatti áldozást (innen a nevük) és nemzeti függetlenséget akartak. L még táboriták.

kenettartó

Szent Mária Magdolna és a kenetvivő asszonyok attribútuma

kenyér

Szent Miklós és Szent Erzsébet attribútuma

kenyértörés

zsidó kifejezés (az étkezés megkezdésére), az első keresztények nevezték így az Oltáriszentséget, Eucharisztiát, misét.

kép

templomainkban, oltárainkon gyakori a szenteket, vagy szentekkel kapcsolatos eseményeket ábrázoló kép, festmény. Ezeket a hívek tiszteletadására, áhítatának emelésére használja az Egyház (, nem imádás céljából!). A hívek figyelmét ne vonják el a szent cselekménytől)

kepe

erdélyi kifejezés. A lelkésznek évente fizetett termények és járandóságok neve. Eredetileg gabonakévékből rakott keresztet jelölt.

képrombolás

a szentek tiszteletének túlzásai ellen tiltakozásul a templomi képeket megsemmisítették.

kerék

Alexandriai Szent Katalin és Szent György attribútuma

kerem, herem

átokparancs a zsidó hadigyakorlatban. Amire, vagy akire kimondták, az Jahvénak volt szentelve, meg kellett semmisíteni, nem lehetett hadizsákmány.

kereszt

1. Jézus magváltó szeretetének jele. Már az őskeresztények használták sírjaikon, vagy egyes tárgyakon. A 4. századtól a kereszténység diadalának jele, a keresztet drágakövekkel, vagy növényi motívumokkal díszítették (életfa). A román kor kezdi Krisztust mint uralkodó királyt (hosszú ruha, korona) a kereszttel ábrázolni, és csak a gótikában jelenik meg a feszület, a szenvedő Krisztus ábrázolás.

2. Szent Péter, Szent András, Szent Ilona, Konstantin, Xavéri Szent Ferenc és Alkantarai Szent Péter attribútuma

keresztesek

1211-ben Celles-i Theodor alapította rend. 1983-ban 66 rendházban 533-an voltak.

keresztes háború, keresztes hadjárat

1. a Szentföld felszabadítására indított hadjáratok a 11-13. sz. folyamán. Csak az első volt sikeres 1096-1099 között.

2. A hit védelmében indított háború (eretnekek, protestánsok, világnézeti ellenfelek ellen)

keresztény

Krisztusban hívő, megkeresztelt személy, aki tagja az Egyháznak.

kereszthódolat

a nagypénteki szertartás ősi mozzanata, amikor hódolva borulunk le a keresztfa előtt

keresztkút, keresztelőkút

a keresztelés helye, ebben őrzik a keresztvizet.

keresztség

az első és legszükségesebb szentség, megszabadít minden bűntől és Isten gyermekévé, valamint az Egyház tagjává tesz.

keresztút

1. Krisztus útja a keresztet hordozva a Golgotáig, latin szóval via crucis.

2. népi áhítatgyakorlat: általában a szenvedéstörténet 14 állomását, stációját zarándokolják végig a hívek Jézus szenvedéséről elmélkedve. A ferencesek terjesztették el. Ha a keresztút nem a templom közelében, hanem egy dombon van, azt népiesen kálváriának mondják.

keresztvetés

az áldásnak keresztény formája. A nagy keresztvetés a homlokot - mellet valamint a két vállat összekötő keresztjel. Keresztvetés közben “Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen” imát mondjuk. A kis keresztvetés a homlokra, ajkunkra és mellünkre rajzolt három kis keresztjel. Kis keresztvetésnél a “Hiszem, vallom, és szívembe fogadom” fohászt mondjuk magunkban.

keresztvirág

gótikus oromzatok, tornyok, fiatornyok kereszt alakú virágdísze

kerub

a Szentírásban leírt, Isten trónját őrző mennyei lények.

kérés, kérő ima

Jézus biztatása nyomán kérjük bajaink megoldását, vágyaink teljesülését Istentől. Kérésünk azonban csak akkor helyes, ha a “legyen meg a Te akaratod” feltétel egészen őszintén csatlakozik kérésünkhöz.

kés

Szent Bertalan attribútuma

kettős kereszt, apostoli kereszt

a latin kereszt felső szára fölött a feliratot jelképező rövidebb vízszintes szárat tartalmazó kereszt.

két szín alatt való áldozás

általában a Szentostyának bemártásával történő áldozás. Csak nyelvre történhet. Ritkán történhet a kehelyből ivással, vagy kanálka segítségével.

kézbe áldozás

a hívő választása szerint áldozhat úgy is, hogy laposan kiterjesztett tenyerébe kapja az Oltáriszentséget. Kapkodás nélkül vagy ott helyben, vagy oldalt lépve azonnal magunkhoz kell venni.

kezében a feje

Szent Dénes attribútuma.

kézvezető

az újonnan szentelt pap első miséjén a vele koncelebráló, tisztelettel kiemelt pap (rendszerint lelki vezetője, vagy plébánosa).

kiátkozás

= kiközösítés, exkommunikáció

kiddus

= megszentelés; héber

zsidó péntekesti szertartás a maáriv után: bort és kalácsot szentelnek.

kiközösítés

= kiátkozás, exkommunikáció

kiliazmus, millenarizmus

cilioi, khilioi = ezer; görög

olyan eretnekmozgalmak, melyek Krisztus ezeréves uralmát tanítják. Újra meg újra feltűnik különböző eretnekmozgalmakban és szekták eszméi közt.

kilenced

kilencnapos, vagy kilenchónapos áhítatgyakorlat

kippá

kis kerek zsidó fejfedő kalap nélküli fejre, alázatból.

királylány

Szent György attribútuma.

kis doxológia

a "Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen" szövegű ima. L. még Glória, doxológia, nagy doxológia.

kiskilenced

kilencnapos áhítatgyakorlat valamilyen szándékra

kis próféták

12-en Ozeás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás

kiszlev

hónap neve a zsidó időszámításban, november-december hónapra esik a mi számításunk szerint.

klarisszák

a ferencesek női ága, Szent Klára alapította.

klasszicizmus

1760-1830-közt kialakult, a barokk ellenhatásaként létrejött stílus, melyben az antik és reneszánsz formák újjáéledtek

klastrom, kolostor, monostor

claudere = elzár; latin

szerzetesrend rendháza.

klauzúra

claudo = bezár; latin

kolostor, rendház kívülállóak elől elzárt része

klerikális

egyházi, papi

klerikalizmus

az egyház és papság részéről tanúsított politikai és gazdasági hatalomra törekvés.

klerikus

papnövendék, régebben pap, egyházi rendhez tartozó, egyháziak átfogó elnevezése diákonustól felfelé.

klérus

klhroV, klérosz = osztályrész, örökség; görög

papok, szerzetesek összefoglaló neve

koadjutor

coadiutor = segítőtárs; l

segédpüspök, a megyéspüspök helyettese.

kohén

= pap; h

Áron leszármazottja, örökletesen zsidó pap. Ma is számon tartják, előjogokat biztosít a zsinagógai tevékenységben, de az előírások is kötik. (A Kohn stb. családnevekben tulajdonnévvé vált.)

koinobiták

koinoV bioV, koinosz biosz = közös élet; görög

Szent Pachomiusz (4.sz.) alapította, a remeteséggel szemben együtt élő szerzetesi közösség

koldulórendek

csak alamizsnából élő, vagyon nélküli 17 szerzetesrend. Legismertebbek: ferencesek, domonkosok, kapucinusok, karmeliták, irgalmasok.

koldus

Szent Márton és Szent Erzsébet attribútuma

kol nidré

fogadalmak és eskük alól feloldozó zsidó szertartási szöveg, melyet a jóm kippur, az engesztelés napja esti istentiszteletén mondanak.

kolostor

claustrum = zár, oltalom; latin

külvilágtól elzárt szerzetesi lakóhely

kolostori iskolák

a bencések kolostoraihoz gyakran tartoztak iskolák, melyek eleinte papokat, de hamarosan másokat is képezett. Tantárgyaik: evangélium, grammatika, retorika, dialektika. Kb. 800-tól zenét, számtant, geometriát és csillagászatot is tanítottak.

kommunio

communio = egyesülés; latin

áldozás, amikor a pap, vagy hívő az Oltáriszentséget magához veszi.

koncelebránsok

concelebrare = együtt ünnepelni; latin

együtt miséző papok

konfirmáció

= megerősítés; l

serdülőkorúaknak az egyház teljes jogú tagjává avatása a protestánsoknál.

kongregáció

congregatio = társulás; grex = nyáj; latin

- vallásos közösségben, szerzetesek módjára élnek, de Regula nélkül, szerzetesruhát viselnek, és csak egyszerű fogadalmat tesznek. Tanítanak, lelkipásztorkodnak és szociális feladatokat látnak el. Nyitottak és a világot szolgálják, szolgáló-felebaráti szeretetet valósítanak meg. Mintegy 1000 kongregációban kb. 1 millió tag vesz részt. Főbb csoportjaik: papi kongregációk, laikus-kongregációk férfiak és nők részére.

- az Egyház belső ügyeit intéző kúriai szerv, több más Kongregáció mellett a Hittani-, Papi-, Keleti Egyházak-, Szemináriumok Kongregációja az ismertebbek.

konklávé

cum clave = kulccsal zárt szoba; l

a bíborosok pápaválasztásra összegyűlt testülete. A pápaválasztás idejére a külvilágtól elzárt termük és lakószobáik vannak.

konkordátum

= megegyezés; l

az Egyház és a világi hatalmak között megkötött, azok egymáshoz való viszonyát szabályozó szerződés.

konstantini fordulat

313-ban a milánói rendelet kiadásával megszűnt az Egyház üldözése és a Római Birodalom elismert vallása lett.

konszekrálás

consecrare = szentté nyilvánít; l

a misében a kenyér és bor átváltoztatása Krisztus testévé és vérévé.

konszekráció

a püspök felszentelő tevékenysége: püspök, pap, templom, oltár.

kontempláció

contemplari = megszemlél, megfontol; l

elmélkedés, amikor az imába, vagy a hittitkok feletti elmélkedésbe merül el valaki.

kontemplatív

contemplari = megszemlél, megfontol; l

szemlélődő, elmélkedő. Egyes szerzetesrendek kifejezetten ilyen céllal alakultak.

konvent

convenire = összegyűlni; latin

kolostori közösség, néha szerzetesház

konvertita

convertere = eltérít, áttérít; l

áttért, más vallásra tért személy.

könyörgés

hagyományos szerkezetű imaforma leggyakrabban a szentmisében. Isten megszólítása után rövid indoklás következik, majd kérést terjeszt elő, és valamilyen cél megjelölésével fejeződik be. Ámen válasszal felelünk rá.

könyv

Szent Pál és Szent Bonifác attribútuma

köpönyeges Madonna

a 13. sz.-óta, (előkelő asszonyok joga volt) az akkori joggyakorlatot tükröző, palástja alatt menedéket nyújtó Mária ábrázolás.

koptok

az ókori egyiptomiak főleg Felső-Egyiptom városaiban élő keresztény leszármazottjai.

korál

cantus choralis = karének; l

protestáns liturgikus ének. A gregoriánt váltotta fel népies dallamokra, népnyelvű szövegekre.

korona felajánlva

Szent István király attribútuma

korona lábnál

Szent Margit attribútuma

korpusz

corpus = test; latin

művészi alkotásokon Krisztus teste a feszületen.

korporále

corpus = test; latin

négyzetes, keményített vászonkendő, amely fölött mise közben az átváltoztatás (konszekrálás) történik. Célja az Oltáriszentségről esetleg leváló parányi részecskéknek a felfogása, ezért misén kívül összehajtva tárolják. A liturgikus reform előtt külön kemény tartója, tokja is volt, a bursa, mely liturgikus színben a kehelytakaró (vélum) tartozéka volt.

kórus

coroV, khorosz = tánc és énekkar, és a helyük; görög

1. eredetileg a szentélyben az énekesek helye,

2. a barokk kortól a bejárat feletti orgonakarzat.

3. Ma énekkart is jelent.

körlevél

= enciklika

körmenet

ünnepi istentiszteleti vonulás a szertartás helyére, vagy a szabadban Oltáriszentséggel, esetleg anélkül végzett valódi ünnepélyes körmenet. Legismertebb a húsvéti feltámadási körmenet és az Úrnapi körmenet.

kosár

Szent Dorottya attribútuma

kóser

= helyes, jó; héber

a zsidó vallás tisztasági előírásainak megfelelő.

kötelező ünnep

ilyen minden vasárnap, ezenkívül Urunk születésének ünnepe (dec. 25. Karácsony), Szűz Máriának, Isten Anyjának ünnepe (jan. 1. Újév) és Szűz Mária mennybevételének ünnepe (aug. 15. Nagyboldogasszony). Szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával ünnepeljük.

kovász

az új kenyér megkelesztéséhez, megerjesztéséhez félretett tészta adag. Kis mennyisége is átalakít sok tésztát.

kovásztalan kenyér

a kivonulás sietségében nem volt idő a tészta kelesztésére, az áldozati kenyereknek is kovásztalanul kellett készülnie.

kövek

Szent István diakónus, Szent Tamás és Szent Mátyás attribútuma

kővirág

= kúszólevél

középkor

- történelmi időszak az ókor és újkor között:

kora-középkör 1054-ig, a keleti egyházszakadásig;

virágzó-középkor 1400-ig;

késő-középkor 1492-ig, Amerika felfedezéséig, vagy

1517-ig, a reformációig.

közösség

csoport, amit azonos feladat, gyakorlat, cél, stb. köt össze. Sokféle vallási közösség létezik, a Vatikáni Zsinat óta egyre jobban szaporodnak a “kisközösségek”, melyekben 2-15 fő igyekszik közös dolgaikat gondozni. Vallási közösségek mindég a liturgia felé irányulnak, és szoros kapcsolatban állnak a hierarhiával, a püspökkel, a pápával.

krédó

1. a Hiszekegy, a hitvallás latin kezdőszava: Credo in unum Deum = Hiszek egy Istenben

2. átvitt értelemben hitvallás, életelv.

kripta

kruptein, krüptein = elrejteni; görög

eredetileg vértanúk sírkamrája a katakombákban, később román templomokban a megemelt szentély alatti oszlopos térség ereklyék és sírok számára

Kristóf, Szent

a legenda szerint mint hatalmas erejű ember egy nagy folyón embereket vitt át a másik partra, Ophorus-nak (= hordozó; görög) nevezték. Egy viharos éjjen kis gyermek kérte a segítségét, de minden lépésnél egyre nehezebbé vált a gyermek, a folyó közepén már csaknem a víz alá is süllyedt, sőt a gyermek a fejét víz alá is nyomta. Átérve a gyermek eltűnt. Egy remete megmagyarázta, hogy Krisztus volt az akit vitt, sőt még meg is keresztelte. Így lett a neve Christophoros, Kristóf, azaz Krisztus-hordozó. Védőszentje a közlekedőknek. A 14 segítőszent egyike. Attribútuma vállán a gyermek Jézus.

krisztológia

a Krisztussal kapcsolatos hittételeket tárgyaló hittudományi ág.

krisztológiai eretnekség

tévtanítás Krisztus istenségéről, istenember voltáról, megváltói tevékenységéről: arianizmuslex, doketizmus, nesztorianizmus, monofizitizmus, , stb.

Krisztus

CristoV, Krisztosz = felkent; görög.

Jézus magára alkalmazta ezt a Messiási jelzőt (Mt 14, 61), Messiáskirályt jelent.

krizma

crio, khrio = felken; görög

kenet, szentelt olaj, balzsam és olívaolaj illatos keveréke. Az Ószövetségben békét, üdvösséget, nálunk a Szentlélek adományainak bőségét, jó illatát jelenti. A püspök nagycsütörtökön szenteli. Szentelésekhez használják.

kukulla

cuculla = csuklyás köntös; újlatin

1. szerzetesek bőszabású, legtöbbször csuklyával ellátott ruhája

2. egyszerű szabású csuklyás alba, a lelkipásztori kisegítő liturgikus ruhája

kulcsok

Szent Péter és Szent Márta attribútuma

kultikus

a kultuszhoz kapcsolódó, hozzá tartozó hely, tárgy, szöveg.

kultusz

colere = ápolni, művelni; latin

az Atyának Krisztus által a Szentlélekben való imádása. Istentisztelet, liturgia nyilvános gyakorlása. Tágabb értelemben a szentek és a Szűzanya tisztelete.

Kyrie

a szentmise kezdetének könyörgése: Kürie eleiszon = Uram irgalmazz - Khriszte eleiszon = Krisztus kegyelmezz.

kurátor

= gondozó; l

a református egyházközség gondnoka.

kuratórium

művészeti, tudományos, gazdasági irányító testület.

kúria

curia = udvar; latin

Szentszék, a pápa segítői és munkatársai. Szervei: államtitkárság, kongregációk, törvényszékek, pápai tanácsok, hivatalok, és egyéb szervezetek.

kuriális bíboros

a pápa vezető, bíboros munkatársainak egyike

kúszólevél

gótikus építészetben az éleken felkúszó levél, vagy virágfaragvány

küzdő egyház

a küzdő, kísértésekkel vívódó Egyház. Más szóval: ecclesia militans = harcos egyház; latin. Lásd még: Szenvedő egyház, diadalmas egyház.

kvietizmus

quietas = nyugalom; latin

18. sz.-i eretnekség: Isten kegyelmét passzívan várták, bűnösnek vallották még az üdvözülés iránti vágyakozást is.

 

L - - -

lábmosás

Jézus alázatból az Utolsó Vacsorán megmosta tanítványai lábát. A nagycsütörtöki szertartásban szerepel ennek ismétlése.

Lacrimosa

a Dies irae egyik szakaszának kezdő szava, zenei tételekben külön tételrész. Lacrimosa dies illa = könnyes az a nap (; latin)

laikus

laoV, laosz = nép; görög

nem a klérushoz tartozó, szerzeteseknél nem felszenteltek, egyszerű fogadalmasok

laikus kongregációk, férfiak

30 közösségben élő, szerzetesruhát viselő kongregáció. Tanítanak, lelkipásztorkodnak és szociális feladatot látnak el. Nyitottak és a világot szolgáló-felebaráti szeretettel látják el. Legismertebbek: iskolatestvérek, Mária kistestvérei.

laikus kongregációk, nők

kb. 1000 ilyen közösségben élő, szerzetesruhát viselő kongregáció van. Tanítanak, plébániai kisegítésben és szociális feladatokban szolgálnak. Nyitottak és a világot szolgáló-felebaráti szeretettel látják el. Legismertebbek: irgalmas nővérek, iskolanővérek, szürke nővérek, borromeiek, a szeretet misszionáriusai.

lambomiták

szerzetesrend. Boldog Jó János Cesena mellett remetéskedni kezdett. Társaival megalapította a lamboniták (= Johannes Bonus) ágostonos remeték rendjét. †1249. [IV104]

lándzsa

Szent Tamás, Szent Adalbert, Szent Mihály arkangyal és Szent György attribútuma

latin kereszt

a nyugati kereszténységben általánosan használt keresztforma elnevezése: hosszabb alsó szárral és rövidebb felső szárral.

Lauda Sion

az Úrnapi szekvencia kezdete. Aquinói Szent Tamás írta: Lauda Sion Salvatorem = Dicsérd, Sion, Üdvözítőd (latin)

laudes

a zsolozsma Reggeli dicséret című ima része.

Laudetur Jesus Christus

= Dícsértessék Jézus Krisztus; köszöntésünk latin nyelvű alakja. A válasz: In eternum. Ámen

lavabo

kis kézmosó medence néhány templomban, esetleg sekrestyében a felajánlás előtti kézmosáshoz. A régi liturgiában a Lavabo inter innocentes manus meas (Ártatlanok közt mosom kezeim) kezdetű zsoltárt ( Zsolt 25, 6-12) imádkozta kézmosáskor a miséző pap.

lazarista

Paulai Szent Vince alapította szerzetesrend, feladata népmisszió, szegénygondozás, szemináriumok vezetése, misszió. Első kórházuk neve Saint- Lazare volt.

lecke

= szentlecke

lecke, lectio

(olv. 'lekció') = szentlecke

lector

= lektor

legátus

legare = kiküld; latin

- követ, küldött.

- reformátusoknál prédikációra és adománygyűjtésre kiküldött teológus.

legenda

= olvasnivaló; latin

szentekről írott, vagy mondott elbeszélés, sok kitalált, költött elemmel, amely azonban követésre ösztönöz, könnyen érthető és megjegyezhető példát tár elénk.

Legenda Aurea

Jacobus de Voragine (13. sz.) naptári sorrendben írt legenda gyűjteménye a szentekről

legendárium

szentekről szóló csodás történetek gyűjteménye.

legile

(legere = olvas; latin

mozgatható olvasóállvány.

lekcionárium

lectio, olv. 'lekció' = olvasmány; latin

a szentmise olvasmányainak könyve

lektor, lector

lector = felolvasó; latin

a szentmise olvasmányait felolvasó személy. Szolgálati fokozat, avatással nyerhető el.

lektórium

= jube, az ambót felváltó díszes fal nagyobb középkori gótikus templomokban. Elválasztotta a szentélyt a főhajótól. Egy, vagy több átjárója volt, felső részén a szentély felé néző karzat volt olvasóállvánnyal.

lélekvándorlás

indiai vallási tanítás, a karma által kiérdemelt alakba születik újjá a test halála után az ember. A megtisztult magasabban, a bűnös alacsonyabban. A cél a tökéletes megtisztulás, a nirvánába lépés.

lelkész

a protestáns egyház liturgiájának vezetője. Érvényes szentelés hiányában sohasem pap.

lelkigyakorlat

elmélkedő ima, bűnbánat gyakorlása teljes visszavonultságban, 3-30 napon keresztül

lelkigyakorlatos ház

intézmény, amely a csöndet, a visszavonultságot, a lelki vezetőt biztosítja a lelkigyakorlathoz

lelkipásztor

az egyházmegye főpásztorának megbízásából, az ő irányítása és vezetése alatt, meghatározott helyen és terjedelemben végzik híveik lelki gondozását.

lelkipásztori kisegítő

a lelkipásztort a hitoktatásban, irodai munkában és egyéb gyakorlati feladatok ellátásában segítő személy

levirátus

levir = sógor, a férj fivére; latin

sógorházasság; zsidó előírás szerint a gyermektelenül meghalt férj fiútestvére köteles volt az özvegyet feleségül venni, hogy a család ne szakadjon meg.

levitáció

levitas = könnyűség; latin

lebegés; misztikus szentek élménye, a nehézségi erő alól ideiglenesen felszabadult az élő test.

Libera me Domine

Libera me Domine de morte aeterna (olv. 'Libera mé Domine dé morté éterna')

= Ments meg, Uram, az örök haláltól; latin.

ima,

régebben a gyászmise, a halott lelkiüdvéért végzett szentmise része volt, zenei tétel is.

liliom

Szent József, Szent Imre herceg és Szent Alajos attribútuma

limbus

a pokol tornáca, ahova Jézus halála után "alászállt a poklokra".

litánia, letenye

litaneuv, olv. 'litaneuó' = könyörgés; görög

népi ájtatosság, ősi, válaszolgatós stílusban mondott könyörgő, engesztelő imádság.

liturgia

leitourgia, olv. 'leiturgia' = a nép szolgálata; görög

Isten népének szolgálata, istentisztelet: szentmise, zsolozsma, szentségek. Egyházi szertartás, a szertartások összessége. Célja: az Isten imádásának minden érzékszervünket közös élménybe vonó, esztétikus, művészi, közösségi megvalósítása.

liturgikus

a szertartásokkal, istentisztelettel kapcsolatos

liturgia horarum

= az órák liturgiája; latin

= horae canonicae

liturgikus év, egyházi év

az adventi időszakot, húsvéti időszakot, valamint a köztük levő évközi időket befoglaló egy év, tartalmazza a vasárnapokat és az ünnepeket, meghatározott sorrendben. Főünnepe a Húsvét, másik csúcspontja a Karácsony. Így az Egyház megünnepli Krisztus egész misztériumát, születésétől feltámadásáig, és eljövetelének várásáig.

liturgikus reform

a II. Vatikáni zsinat nyomán bevezetett újítások: népnyelv használata, szembe misézés, kézbe áldozás, egyszerűsítések.

liturgikus ruha

az istentiszteleteken a szolgálatok különbözőségét a szent ruhák különbözősége szemlélteti. Jelzik a szolgálattevők sajátos feladatát, ugyanakkor az istentisztelet fényét is hivatottak emelni.

liturgikus szerek

az Eukarisztia megünnepléséhez szükségesek:

kehely – a bornak,

paténa – a kenyérnek,

kehelytartozékok (vélum, palla, kehelykendő vagy purifikatórium)

cibórium – az Eukarisztia őrzésére,

áldoztatótál, áldoztatókehely és áldoztatótálca – áldoztatáshoz,

monstrancia – szentségkitételhez,

kancsók – a bor és víz számára,

tál és kéztörlőkendő – kézmosáshoz,

terítők, kereszt, gyertyatartók és liturgikus ruhák.

liturgikus színek

az ünnepek hangulatához illő színű ruhákat használunk:

fehér öröm, dicsőség (Krisztus, Mária, nem vértanú szentek ünnepei);

piros vér, tűz, szeretet (Pünkösd, Nagypéntek, vértanúk ünnepei);

zöld remény (évközi vasárnapok, hétköznapok);

lila várakozás, bűnbánat, gyász (Advent, Nagyböjt, gyászmise);

fekete gyász (gyászmise, ma már nem használatos);

rózsaszín örvendezés (advent 3. és nagyböjt 4. vasárnapján).

lizéna

falból kicsit kiugró tagoló pillér lábazat és fejezet nélkül

Szent Márton és Szent György attribútuma

lovagrend

szerzetes rend amely háborúban fegyverrel harcolt, békeidőben szegények, betegek gondozásával foglalkozott

low church (loú csörcs)

= alacsony egyház; angol

az anglikán egyház szigorúbb ága: tagadja a hierarchia és a szentségek fontosságát, szemben a high churchal a protestantizmushoz áll közelebb.

lunetta

templomok kapui és ablakai fölött látható félköríves, vagy csúcsíves falmező, domborművel, festménnyel, vagy mozaikkal díszítve.

lunula

luna = hold; lunula, lunetta = holdacska; latin

a szentségtartó kis holdsarló formájú betétdarabja, ebbe csíptetik az Oltáriszentséget.

lutheránus, luteránus

a Lutheri evangélikus vallás követője.

Luther Márton

1483-ban született, az Ágostonos rendbe lépett. 1505-ben Wittenbergi filozófia és teológia professzor. A bűnbánat szentségéről 95 tézise eretneknek bizonyult, kiközösítették, birodalmi átokkal sújtották. 1521-1522-ig Wartburg várában rejtőzködött, lefordította a Bibliát görögből felnémet nyelvre. 1546-ban elhunyt

M - - -

maáriv

= esti ima; héber

zsidó esti szertartás: imák, áldások, zsoltárok.

macesz

kovásztalan kenyér, ostya

Madonna

a Boldogságos Szűz a Gyermek Jézussal ábrázolva. (mia donna (olasz) rövidülése = domina mea (latin) = Notre Dame (francia) = Miasszonyunk megszólítás)

Maesta

= Felség; olasz

művészetben a trónon ülő, hódoló szentekkel körülvett Madonna olasz neve.

máftir

zsidó istentiszteleteken a Tórából a háftárát olvasó, és áldásokat mondó férfit jelölő héber szó.

magán fogadalom

a lelkiatya véleményének meghallgatása alapján tett, lehetőleg időleges, megfontolt és szabad elhatározásból tett fogadalom.

Magnificat

canticum, Mária dicsőítő énekének kezdő szava, melyet Erzsébet látogatásakor mondott. Magnificat anima mea Dominum = Magasztalja lelkem az Urat; olv. 'Mágnifikát ánimá méa Dominum' (Lk 1, 46-55). L. dicsőítés.

mágus

eredetileg egy asztrológiával foglalkozó perzsa szekta tagját jelölte. (l. napkeleti bölcsek: Mt 2, 1-12). Később jövendőmondó, varázsló, álomfejtő jelentést kapott (l. ApCsel 8, 9-24).

mahzor

= időkör; héber

zsidó szertartáskönyv a zsinagógában az ünnepi imák és szertartások szövegeivel.

Magyar Naptárral bővített általános Római Naptár

tartalmazza az egyetemes egyház ünnepeit, kiegészítve a magyar szentek ünnepeivel.

magyar ortodox adminisztratúra

az Orosz Ortodox Egyház Moszkvai Patrarkátusa alatt a magyarországi görög és orosz ortodox hívők esperessége. 8 egyházközségben kb. 6000 hívő él.

Máltai lovagrend

=Johanniták

- lovagrend

Mammon

mamón = pénz, vagyon; arám

a vagyon, a gazdagság föníciai bálványistene. Jézus gyakran említi példabeszédeiben (Mt 6, 24; Lk 16, 9).

mandorla

mandula alakú sugárkoszorú, aureola. Krisztus, Szűz Mária ábrázolására gyakran használt mód.

manicheizmus

a 3. sz.-ban kialakult dualista eretnekség, alapítója a legendás perzsa Mani, akiről nevét kapta.

manipulus

manus, olv, 'mánusz' = kéz; latin

a liturgikus reform előtt a miseruha tartozéka volt, liturgikus színű, a bal csuklóra húzott, lecsüngő, kereszttel díszített arasznyi kelmedarab. Eredetileg törlőkendő volt.

manréza

lelkigyakorlatos ház, ahol többnapos elvonultságban beszédek hallgatásával, imával és elmélkedéssel folynak a lelkigyakorlatok. Loyolai Szent Ignác Manresa városka közelében egy barlangban böjttel, imával, elmélkedéssel dolgozta ki a jezsuiták által ma is használt lelkigyakorlatos rendszerét. Dobogókőn van nálunk Manréza lelkigyakorlatos ház.

manuductor

= kézvezető

Maran Atha

= Urunk eljön, vagy Jöjj el, Urunk; (arám) Szent Pál üzenete, az ókori liturgiából őriztük meg. 1Kor 16, 22

Margit, Antiochiai Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma sárkány.

Maria assunta

= felemelt Mária; olasz

Mária mennybemenetelének ábrázolása.

Mária kistestvérei

laikus férfi kongregáció.

Maria lactans

= szoptató Mária;latin

a gyermek Jézust szoptató Mária ábrázolás.

Mária-tisztelet

Jézus anyját az Egyház különös tisztelettel veszi körül.

mariológia

a hittudomány Máriával foglalkozó része, a rá vonatkozó dogmák: szeplőtelen fogantatás, szüzessége, istenanyasága, mennybevétele.

maroniták

a keleti egyházból a 15. sz.-ban Rómához visszatért szír nyelvű keresztények Kis-Ázsiában és Libanonban

mártír

martuV, martüsz = tanú; görög

hitéért kínzást, vagy halált szenvedő

mater dolorosa

= fájdalmas anya; latin

a gyermeke halálát sirató Szűz Anya ábrázolása. Szokták ábrázolni szívét is hét tőrrel átszúrva (Lk 2, 34; hétfájdalmú anya). L. még pieta.

matroneum

matrona = asszony, tiszteletreméltó hölgy; latin

nők számára elkülönített (elfüggönyözött) hely, karzat ősi bazilikákban.

matutinum

= hajnali; latin

a liurgikus reform előtti zsolozsma hajnali része. L. horae canonicae. Ma az olvasmányos imaóra van a helyében

mea culpa

a liturgikus reform előtti bűnbánati liturgiában a bűnbánat szavai: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! (olv.: Mea kulpa, ... mea maxima kulpa) = Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem!

meakulpázás

bűnbánat, hiba nyilvános beismerése.

megilla

= tekercs; héber

a purim napi ünnepi istentiszteleten olvasott díszes, pergamenre írt Eszter könyv.

megtérés

metanoia, olv. 'metanoia' = megváltozás, újragondolás; görög

vallási vagy erkölcsi átalakulás, magunk Isten kegyelmi vezetésére bízása.

megtérítés

= térítés

megyéspüspök

egyházmegyét kormányzó püspök

méh, méhkas

Szent Ambrus és Aranyszájú Szent János attribútuma

mellékoltár

szentek tiszteletére épített oltár a főoltár "mellett"

melltáska

ószövetségi főpapi felszerelés: díszes, ékkövekkel ékesített kis táska, benne az urim és tummim.

mellkereszt, pectorale

pectus = mell; latin

a pápa, püspökök és prelátusok jele. Ez reverendán és miseruha alatt viselt, nyakba akasztott kisebb kereszt.

memento

megemlékezés az élőkről, vagy holtakról

mendikánsok

mendicare = koldulni; latin

a koldulórendek (ferences, domonnkos stb.) neve a középkorban

mené, mené, tekél és parszin

Dániel 5-ben leírt jövendölés Baltazár királynak: ...Isten számbavette a királyságodat, és véget vetett neki... megmért a mérlegen és könnyűnek talált... feldarabolta országodat, aztán a médeknek és a perzsáknak adta.

menóra

nyolcágú, a hanuka alkalmával használnak. Hétágú gyertyatartó állt a jeruzsálemi templom szentélyében, azt is így nevezték.

mennyország, üdvösség

részesedés Isten boldog örök életében. Az üdvösségre a jók jutnak, akik egészen bűn nélkül vannak és büntetést nem érdemelnek. [MKK120-121]

mercedáriusok

1218-ban alakult szerzetesrend, alapítója Nolascoi Szent Péter. 1983-ban 159 rendházuk és 780 rendtagjuk volt.

méregpohár

Szent János apostol és Szent Benedek attribútuma

mérleg

Szent Mihály főangyal attribútuma

Messiás

'masijah' = fölkent; héber; CristoV olv. 'Khrisztosz' = fölkent; görög

szabadító, megváltó; isteni küldött, akit a zsidóság évezredeken át és mind a mai napig vár. Számunkra Jézus Krisztus személyében eljött és a világot megváltotta.

metanoia

= megtérés

Methód

Cirill és Methód

metodizmus

meJodoV, methodosz = módszeres; görög

az anglikán egyháztól a 18. sz. végén elkülönült mozgalom. Szerintük az elmélyült hitélet fontosabb mint a szertartások és szervezet. Az Egyesült Államokban elterjedt.

metropolita

metropoliV, metropolisz = anyaváros, ahonnan gyarmatosítók települtek ki; görög

= érsek

- az ortodox egyházakban a pátriárka után következő, az érseknél magasabb rangú főpap. az egyháztartomány vezetője, az érseknek megfelelő rangú görögkeleti főpap.

metrum

versláb, versmérték, mely meghatározza a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok számát és helyét

mezüze, mezuzó

kis tokban a bejárati ajtó jobb oldali félfájára szegezett bibliai szövegrész a vallásos zsidóknál.

Miatyánk

az Úr imája, amire Jézus tanította apostolait (Mt 6, 9-13)

Mindenszentek ünnepe

november 1., nagyon ősi ünnepünk, amikor minden szentet egyszerre ünneplünk.

micvó

a Tórában található 613, főképp tiltó parancs, isteni rendelkezés.

midrás

= kutatni; héber

a zsidó vallásos irodalomban szentírás-magyarázatok.. Minden szóban és nyelvi formában igyekszik mély és messze mutató jelentést találni. Minden verset másokkal magyaráz, összefüggésbe hoz.

Miklós, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma három aranyrög.

mikve

zsidó rituális fürdő, alámerülés céljából min. 762 liter vízzel.

milánói "ediktum", rendelet

Constantin császár Kr.u. 313-ban rendelettel hirdetett vallásszabadságot a keresztényeknek.

millenarizmus

= kiliazmus

minimiták

ministráns, ministrál

minister = segéd, szolga; latin

a papnak segédkezik a liturgiában

ministránsszoknya

ünnepélyes liturgikus szolgálat alkalmával a segédkezők a karing alá veszik fel. Színe fekete, vagy a liturgikus színnel egyezik.

minjén

a zsinagógai istentisztelethez a törvény által megkívánt legalább 10 nagykorú zsidó férfi alkotta gyülekezet.

minorita

fratres minores = kisebb testvérek; latin)

a ferencesektől kivált szerzetesrend neve, az eredetinél enyhébb szabályzattal.

mise

= szentmise, az Ite, missa est elbocsátó szavakból az utolsó vacsora jelenvalóvá tételének, az Eucharisztiának, Oltáriszentségnek ünneplése.

miseing

= alba

misekönyv

iturgikus könyv, az 1969-ben megjelent Római Misekönyv magyar fordítása. A liturgikus év (Római és Magyar Naptár), valamint a szentmisével kapcsolatos rendelkezések után a szentmise leírását, imáit, könyörgéseit tartalmazza.

misepénz, misestipendium

a miseszándék elvállalásáért és a mise felajánlásáért a szándék meghatározója által fizetett miseadomány

miserere

Kantikum.

Misericordia

= Könyörület; latin

- allegorikus nőalak, kenyeret vagy gyümölcsöstálat tart , mellette két gyermekalak a rászorultakat jelképezi.

miseruha

eredetileg az ókorban szövet felsőruha, ma a miséző pap sajátos öltözete. Bő körgallér, kazula . Színe a liturgikus színnek felel meg

miseszándék

a szentmise bemutatója a misét valamilyen szándékra ajánlja fel. Ezért kaphat stipendiumot, vagyis misepénzt.

Misna

=ismétlés; héber

- a Tórában fellelhető törvények értelmezésének és magyarázatának a Kr.u. II sz.-ban írásban rögzített gyűjteménye.

missale, Missale Romanum

a Római Misekönyv.

misszió

mittere = küldeni; latin

- hitterjesztő tevékenység a pogányok közt

misszionárius

a hittérítő misszió tagja.

misztérium

hittitok, fel nem fogható hitigazság (pl. Oltáriszentség).

misztika

az Istennel való kapcsolat, egyesülés, benső élmények.

misztikus

musthV, müsztész = titkos szertartásba beavatott; görög

- a misztika gyakorlója, tágabb értelemben titokzatos, rejtélyes, megmagyarázhatatlan.

mítosz

muJoV, müthosz = beszéd, szó; görög

- az emberiség alapkérdéseire válaszoló, az istenekről szóló elbeszélés

mitológia

egy nép összes mítosza, vagy a mítoszokkal foglalkozó tudomány

mitra

= szalag; görög

- püspöksüveg, infula

mitra lábnál

Clairveaux-i Bernát és Nagy Adalbert attribútuma

mizerikordiánus

= irgalmasok

Mohamed

570 körül született, árvaként pásztorkodott, majd egy gazdag mekkai kereskedő özvegyét vette el. Egy Bahira nevű keresztény aszkéta hatására magányba vonult. Látomások, kinyilatkoztatások és Gábriel angyal (?) jelenése nyomán ősi Allah-istenük prófétája lett. Tanításait később leírták (Korán). Tanítását kezdetben szűk körén kívül alig akarták elfogadni. 622. július 6-án elüldözték Medinába. Futása (hidzsra) a mohamedán időszámítás kezdete. Medinában döntőbíró lett, tanítását elfogadták. Kidolgozta az iszlám tanrendszerét, és szent háborúkkal terjesztette hitét. Halála után viszály tört ki utódai közt. Személyét legendák, csodák vették körül. Próféta, mindmáig az utolsó...

mohamedán

Mohamed követője, az iszlám híve, muzulmán

molinizmus

Luis de Molina 16. sz-i jezsuita által kidolgozott tanítás: az ember szabadakaratát Isten sem befolyásolhatja, Ő csak előre látja, ki hogyan fogja felhasználni a kegyelmeket. Szemben áll a tomizmus tanításával. Az Egyház még nem döntött a két tan között.

monasztikus rendek

kolostorokban, monostorokban élő 10 szerzetesrend, legismertebbek közülük: bencések, ciszterciek, trappisták, karthauziak.

monda

történelmi személyekről, vagy helyekről szóló történetek

monofiziták

monosz = egyetlen; phüszisz = természet; görög

- szerintük Jézusban csak az isteni természet volt jelen. Kb. 8 millió hívő. Egyiptomban Szíriában, Örményországban.

monofizitizmus

ókori eretnekség: nem ismerték el Jézus istenemberségét.

monolátria

monoV, monosz = egyetlen; JeoV, latreia = szolgálat; görög

- egyetlen istenség imádása, azonban elismeri más, gyengébb istenek létezését, de azok imádása tilos. A zsidó vallás is kezdeti fokon ilyen volt és csak később lett monoteizmus.

monoteizmus

monoV, monosz = egyetlen; Jelw, theosz = isten; görög

- olyan vallásos felfogás, mely egyetlen teremtő és világfenntartó istenséget vall. Eknaton fáraó a Kr.e. 14. sz.-ban Aton napisten egyedülvalóságát hirdette, de nem volt tartós. A fogság után a zsidóság körében lett kizárólagos. A kereszténység és iszlám már tisztán monoteista vallások.

monotheletizmus

monoV, monosz = egyetlen; Jelw, theló = akar; görög

- 5. sz.-i eretnekség: a monofizitizmussal ellentétben Jézus két természetét vallották, de csupán egy akaratát. A monofizita eretnekség egyik hajtása. Eszerint Krisztusban csak egy akarat van, mintha nem volna igazi emberi akarat Benne. II. Leó pápa elitélte. [II348]

monsignore (Msgr.)

= Uram; olasz

- pápai adomány, papi kitüntető cím

monstrancia

= szentségmutató

morális, moralitás

= erkölcsi. Az ember felelős cselekedeteiért. Cselekedeteink jók, ha jó a szándék és az, amit teszünk. A jó érdekében nem szabad rosszat tennünk, mert a cél nem szentesíti az eszközt. [MKK237-239]

mormonok

= Jézus Krisztus utolsó napok szentjeinek egyháza. 1830-ban alapította Joseph Smith Amerikában. Kötelességtudóan, becsületesen, józanul, családközpontúan élnek. Tudatosan vallásosak. 1983-ban kb. 5 millióan éltek, legtöbbjük Amerikában (Salt Lake City, Utah).

motu proprio

= saját indíttatásból; latin

- a pápai rendelkezések egyik fajtája, melyet a Szentatya nem hivatalos előterjesztésre, hanem saját elhatározásából hoz, s minden ünnepélyes forma nélkül adják ki

Mózes

Lévi törzséből született, írnoknak tanították. A midianita Kusé törzséből házasodott. Isten kinyilvánította számára a “Jahve” nevet. Rabságban tartott népét kivezette Egyiptom területéről. A pusztában megkapta népe számára a Tízparancsolatot. Vezette népét 40 éven keresztül a pusztában, megszabta istentiszteleti rendjét. Az ígéret földjére nem léphetett be. [BL1284]

mozzetta, mocétum, mocetta

mozzare = lerövidíteni; olasz

- prelátusok könyökig érő, rangjuknak megfelelő színű, karingre vett vállgallérja.

muzulmán

= odaadás Istennek; arab

- az iszlám követője, a mohamedánok másik neve. 680 után két csoportra oszlottak: szunniták, síiták.

N - - -

nagyböjt

Hamvazószerdától a Nagycsütörtöki mise kezdetéig tartó 40 napos előkészületi idő, a bűnbánat szellemében imával, önmegtagadással készülünk Húsvét méltó megünneplésére.

Nagycsütörtök

a Húsvéti Szent Háromnap első napja. Délelőttjén püspöki mise van, krizma szenteléssel. Az esti órákban van az "utolsó vacsora miséje", az Oltáriszentség és a papi rend alapításának ünneplése, a lábmosás szertartásával, áldozással, oltárfosztással és szentségimádással.

nagy doxológia

az ünnepi misékben imádkozott Glória, a "Dicsőség a magasságban Istennek" kezdetű ima

nagykilenced

kilenchónapos folyamatos áhítatgyakorlat valamilyen szándékra. Legismertebb a Jézus Szíve tiszteletére végzett kilenc elsőpénteki áldozás.

Nagypéntek

'Urunk szenvedésének' ünneplése. Nincsen miseáldozat, sem ünnepélyes szentség-kiszolgáltatás. Igeliturgia, hódolat a Kereszt előtt és áldozás a napi szertartás.

nagyprépost

a káptalan feje

nagy próféták

4-en: Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel

Nagyszombat

az Urunk sírjánál időzés, a szenvedéséről és haláláról való elmélkedés időszaka, szentmise nélkül. Sötétedés után az "Úrért átvirrasztott éjszaka" szertartásaival kezdődik a Húsvéti vigilia: tűzszentelés, a húsvéti gyertyával bevonulás a templomba, húsvéti örömének, igeliturgia, Glória, Alleluja, keresztségi liturgia, eukarisztikus ünnep két szín alatti áldozással. Közép-Európai szokás szerint feltámadási körmenetet tartanak.

nap mellen

Aquinói Szent Tamás attribútuma

navicula

= hajócska; latin

- tömjéntartó, hajó formájú talpas fémszelence kanálkával. Ebből teszik a parázsra a tömjént.

nazarénus

a baptistáktól a múlt században elkülönült szekta: nem viselnek fegyvert, nem esküsznek, lakásokon gyűlnek össze. Nevük a názáreti Jézusra utal. Nálunk 112 gyülekezetben kb. 7000 hívője van.

nazir

= felajánlott; héber

- időleges, vagy örök fogadalommal Istennek szentelt ember. Nem ihattak szeszes italt, nem vágathatták hajukat, szakállukat. Sámson, Sámuel és Keresztelő Szent János is nazir volt.

Nemzeti Naptár

a Római Naptár mellett az egyes nemzetek ünnepeit a Nemzeti Naptárak tartalmazzák. Van Magyar Naptár és Saját Naptár is.

neofita

újhitű, az új hitre nemrég áttért. Neofita buzgalommal élik meg hitüket.

neológ

= újító, új felfogású; görög

- a múlt században Magyarországon keletkezett zsidó vallási irányzat: az ortodox felfogással szemben liberálisabb, egyszerűbb, modernizáltabb szervezetileg is.

néma barátok

karthauziak

nepotizmus

nepos = unokaöccs, testvér fia; latin

- rokoni protekció: a középkorban divatos volt, hogy pápák rokonaikat tették főpapi állásokba.

népvándorlás

csoportok, törzsek, népek helyváltoztatásai:

2-5. sz. hunok, gótok, vandálok, germánok;

7. sz. arabok;

8-10. sz. vikingek, magyarok;

13-15. sz. mongolok (tatárok).

népvándorlás kora

Kr.u. 375, a keleti gót birodalom széthullása utáni időszak

nesztorianizmus

ókeresztény eretnekség Nesztoriosz konstantinápolyi pátriárkától: Krisztusban szerintük külön van az emberi és isteni természet, Mária sem istenanya, hanem csak az ember Jézus anyja, anthropotokosz. Az indiai Tamás-keresztények (kb. 2,2 millió) is követőik. Előázsiában kb. 82 ezer hívük él.

neuma

középkori hangjegyek a 6. sz.-tól. A 13. sz.-tól egységesítették

nimbusz

dicsfény, gloriola

Noli me tangere

= Ne érints engem (l.); Jézusnak Mária Magdolnával a sírnál történt találkozásának ábrázolása (Jn 27, 17), ekkor mondta ezt Jézus.

nomádok

vándorló pásztorok, a legelők szerint változtatják lakhelyüket is

nominalisták

l. univerzáliák

nona

= kilencedik; latin

- a zsolozsmának 15 órakor, ókori számítás szerint a nap kilencedik órájában mondott része.

Norbert, Xanteni Szent~

mezitlábas szegény szerzetes volt, egyidejűleg Magdeburg püspöke 1126-ban. Társaival a Premotré melletti kolostorból jöttek (premontreiek), az Egyházat meg akarták újítani, szegényen és egyszerűen akarták hirdetni Jézus evangéliumát. 1134-ben hunyt el Magdeburgban, sírja azonban 1627 óta Prágában van.

Notre Dame

= Miasszonyunk (francia). Francia székesegyházak és templomok gyakori neve. Leghíresebb a párizsi Notre Dame de Paris.

novena

= kilencesével; latin

- kilenced: kilencnapos ájtatosság, legismertebb novéna a kilenc egymást követő első pénteken történő áldozás Jézus Szent Szíve tiszteletére, mely sok kegyelem forrása.

noviciátus

próbaidő a szerzetesrendekben. A beöltözéstől a fogadalomtételig, 1-2 évig tart, mester, vagy mesternő vezetése alatt. L. novícius

novícius

újonc, próbaidős, aki a szerzetesrenddel ismerkedik. (novus = új; l. )

Nunc dimittis

Kantikum.

nuncius

nuntiare = jelenteni, képviselni; latin

- a pápa képviselője, általában érseki rangú Vatikáni diplomata, nagykövet

nyelv

Nepomuki Szent János attribútuma

nyelvre áldozás

a szentáldozás hagyományos formája, amikor az áldozó a nyelvét alsó ajkára helyezve száját feltárja, az áldoztató pedig az Eucharisztiát a nyelvére helyezi.

nyilvános fogadalom

általában a szerzetesek-nek elöljáróik előtt tett egyszerű (ideiglenes) és ünnepélyes (örök) fogadalmát értjük ide. Fogadalom.

 

O - - -

oblátus

= felajánlott; latin

- egy rend keretében élő, de fogadalmat még nem tett segítő testvérek, vagy a rendhez kötődő világiak; eredetileg egy rend gondozásába adott kisgyermek.

oblátus missziósok, OMI

papi kongregáció

obszerváns

a minoriták 1517-es kiválása után a szigorúbb rendi szabályzat mellett megmaradt ferencesek rendje

offertórium

offere = felajánl; latin

- ima a szentmise felajánlási részének elején, az adományokat az oltárhoz vivő körmenet emlékére.

offícium

= szolgálat; latin

- a zsolozsma elmondása.

ókeresztények, őskeresztények

az első századok keresztényei

ókor

- antiquitás

oktáva

oktava = nyolcadik; latin

- nyolcad; jelentősebb ünnepek nyolc napos megemlékezési időszaka. Jelenleg csak a Húsvétnak van oktávája.

ökumenikus

oikumenosz = általános, közös; görög

- a keresztény vallások közös vonásait hangsúlyozó, a keresztények egységét munkáló vallási mozgalom. A század elején protestáns kezdeményezésre indult, 1948 óta az Egyházak Világtanácsa hangolja össze, 1963 óta a Katolikus Egyház is rokonszenvezik az ökumenizmus eszméjével.

ökumené, ökumenizmus

oikumené = lakott; oikosz = ház; görög

- az ókorban az ismert világ neve, ma a keresztények egységére törekvés. L. ökumenikus.

oldalkarzat

= empórium

oltár

szentmiseáldozatunk központja.

oltárcsengő

a hívek figyelmeztetésére szolgáló kis csengő. Átváltoztatás és áldoztatás előtt figyelmeztet, továbbá a Szent Színek felmutatásakor (Úrfelmutatáskor), valamint szentségi áldáskor szól.

Oltáriszentség

1. Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt

2. Eukarisztia (eucharisztia = hálaadás; görög)

oltártér, liturgikus tér

szembenéző, körüljárható oltárt, megfelelően elhelyezett papi széket és igehirdetésre alkalmas ambót kell az új liturgikus előírások szerint a szertartások számára kialakítani. Művészi értékű régi berendezést nem szabad eltávolítani.

olvasmány

a mise tanító részében vasárnapokon és ünnepnapokon olvasott, többnyire az Ószövetségből vett részlet. Második olvasmány a szentlecke.

olvasmányos imaóra

nap közben bármikor vehető zsolozsmai óra. A szentírási olvasmányok mellett egyéb egyházi írók műveiből való olvasmányokat is tartalmaz.

olvasó

= szentolvasó

önkéntes böjt

saját elhatározásból vállalt lemondás valamiről, többnyire ételről, azzal a céllal, hogy bűnbánatot gyakoroljunk, vagy jellemünket fejlesszük.

Ora et labora

= Imádkozzál és dolgozzál! a bencés rend latin jelmondata.

oráció

oratio = beszéd, szónoklat; latin

- könyörgés.

oratoriánus

orator = szónok, imádó; latin

- a 16. sz.-ban Néri Szent Fülöp által alapított szerzetesrend a hittudományok és lelkipásztorkodás ápolására.

oratórium

= az imádkozás helye; latin

1. eredetileg magánkápolna, később karzat előkelőségek számára, gyakran orgonával.

2. ének- és zenekarra, valamint szólistákra írt drámai formájú zenemű.

ordináció

ordo = rend; latin

- felszentelés püspökké, pappá, vagy diakónussá. Az egyházi rend kiszolgáltatása.

ordinárium

a szertartások rendje, vagy az ezeket tartalmazó könyv.

ordinárius

főpap, aki az adott területen joghatósággal rendelkezik. A pápa az egész egyház ordináriusa, a püspök az egyházmegyéjéé. (= rendelkező; latin.)

ördög

Szent Cirjék attribútuma.

oremus

= könyörögjünk! Latin nyelvű szertartások alkalmával a pap felszólítása.

orgánum

kvint-kvart párhuzamban mozgó többszólamú ének a 9-11. sz.-ban

orgona

Szent Cecília attribútuma

orgonista

a kántori teendők végzője

orientáció, keletelés

korai templomaink homlokzata kelet felé nézett; mert a kelő nap és a hajnali fény Jézus jelképe volt. (orient = kelet; latin)

ornátus

magas rangú pap, főpap szertartásokon, ünnepélyes alkalmakkor viselt díszöltözete: püspöki, pápai ornátus. (= díszített; latin)

örök élet

Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. Hisszük az örök életet. Isten ajándékba szabad akaratot adott nekünk, hogy felismerve önként megtegyük akaratát, és így eljussunk az örök életre. [MKK1, 20, 234]

örökmécses

az Oltáriszentség őrzési helyének, a tabernákulumnak jelző lámpása, amely éjjel-nappal ég.

orosz kereszt

az apostoli keresztre emlékeztető keresztforma: a latin kereszt felső rövidebb szárán a kereszt feliratát jelképező rövid vízszintes ág van, az alsó hosszabb szárán pedig a láb felszögelésére szolgáló rövid, ferde ág látható.

oroszlán

Szent Márk és Szent Jeromos attribútuma

orsolyita

Szent Orsolya nevéről elnevezett 16.sz.-i női kongregáció, betegápolással és leányiskolai neveléssel foglalkoznak.

ortodox

- a hagyományokhoz, rituális szabályokhoz mereven ragaszkodó.

- görögkeleti vallású - - a régi Egyházból a Római Birodalom keleti felén keletkezett, a pátriárkák vezetése alatt álló nemzeti egyházak. Kb. 140 millió hívő. Nem ismerik el a pápa főségét, és a tisztítóhelyről szóló tanítást. Nálunk román, magyar ortodox egyház, Bolgár Ortodox Egyházközség és Budai Görögkeleti Szerb Egyház működik. (orJvV, orthosz = helyes; + doxa doxa = hit ; vagyis együtt helyesen hívő, igazhívő; görög)

- a neolog irányzat kiválása után a 2500 éves mózesi előírásokhoz ragaszkodó zsidók.

ortodoxia

ortodox tan, elmélet, magatartás. (orJodoxeia orthodoxeia = helyes tanítás; görög)

örvendetes olvasó

a szentolvasó titkai a Szűzanya életének örömteli pillanatait idézik: Jézusnak a Szentlélektől foganását, Erzsébet meglátogatását, Jézus születését, templomi bemutatását és megtalálását.

ostiarius

a liturgikus reform előtt kisebb papi rend volt. (= ajtónálló; latin)

oszlopfő

oszlop, pillér, rendszerint díszes felső zárórésze

Ószövetség

a Biblia régebbi, Krisztus születése előtt kialakult része: történeti, prófétai és tanító könyveket tartalmaz. Régebbi, főleg protestáns neve: Ótestamentum

 

P - - -

pacifikálé

kis feszület, amit a szertartások során kézben tarthat a pap, ha nem misézik. Régebben a hívek békecsókként megcsókolták. (pax = béke; l.)

Pál, Thébai Remete Szent

230 körül született Egyiptomban, gazdag keresztény családban. Alig volt 15 éves, amikor szülei meghaltak. Pogány rokonai a hagyatékért feljelentették Pált, mint keresztényt. Ő a sivatagba menekült

palást, pluviálé

félkör alakú, a liturgikus színeknek megfelelő szertartási köpeny, misén kívüli használatra. (pluviale = esőköpeny; latin)

pallium

főpapi jelvény, gallér elől-hátul lelógó szalagokkal, hat kereszttel. Valamikor magas római méltóságot jelző köpeny volt. (= köpeny; l.)

pálos, paulinus

az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend: Boldog Özséb esztergomi kanonok 1215-ben alapította a pilisi remeték számára. Remete Szent Pál tiszteletére vette fel a rend a nevét. 1983-ban 19 kolostorukban 334-en voltak. 1989-ben a Gellérthegy oldalában megnyitották ismét sziklakápolnájukat.

palota

középkori vár lakórésze

Pange Lingva

Aquinói Szent Tamás himnusza az Oltáriszentség ünneplésére. Pange lingua gloriósi corporis mysterium = Zengjed nyelv a dicsőséges Test titkát.

Pantaleon, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma balzsamosüveg.

panteista

a panteizmust valló bölcselő.

panteizmus

filozófiai irányzat: a világmindenség maga az istenség, az a világszellem érzékeinkkel felfogható megnyilvánulása. (panJeismoV = mindenistenség; görög)

Pantheon

Pantokrátor

bizánci stílusú, félalakos Krisztus ábrázolás, áldó jobbal, baljában János evangéliumával. (pantokratwr = Mindenek Uralkodója, vagy Mindenség Ura; görög)

pap

a szentségek kiszolgáltatója, felszentelt személy. L. egyházi rend

pápa

Szent Péter utóda, Róma püspöke, az Egyház feje (= atya; olasz)

pápai tanácsok

a római kúria szervei, kapcsolatot tartanak a társadalom különböző szerveivel, rétegeivel. Néhány ismertebb közülük: Világiak-, Keresztények Egysége-, Párbeszéd a nemhívőkkel Pápai Tanácsok.

papi kongregációk

84 közösségi életet élő rend, szerzetes ruhát viselnek és egyszerű fogadalmat tesznek. Tanítanak, lelkipásztorkodnak és szociális feladatokat látnak el. Legismertebbek: redemptoristák, oblátus missziósok, szaléziánusok, Steyli misszionáriusok, Fehér atyák.

papi szék

= sedes

pápista

pápahívő, pápapárti; a katolikusok protestáns gúnyos neve.

paplak, parókia

a pap, vagy lelkész lakása, esetleg a plébániát is jelentheti. (paroikeia = szállás; görög)

papnövendék

a papságra készülő, teológiai tanulmányokat végző fiatal, aki valamelyik püspökség szemináriumában, teológiai iskolájában képzi magát.

paraliturgia

a szorosan vett liturgián kívüli ájtatosság, népi, vagy családi áhítatgyakorlat (pl. litánia, rózsafüzér, keresztút). (= a liturgia melletti; görög.)

parókia

= paplak

paruzia

Jézus második, világvégi eljövetele az utolsó ítéletre. (parousia = jelenlét, eljövetel, megérkezés; görög.)

passió

Krisztus kínszenvedése: elfogták, elítélték, megostorozták, keresztútja, megfeszítése, halála és eltemetése. A nagyhéten olvassuk. (= szenvedés; latin.)

- passiójáték: a szenvedéstörténet dramatizált formában.

- zeneszerzők oratóriumszerűen feldolgozták a szenvedéstörténetet.

pászka, maces

kovásztalan kenyér, száraz tészta. A zsidók húsvétkor a kovásztalan kenyér napjaiban esznek. (peszach = húsvét; héber; pasca paszkha = húsvét; görög)

pasztofórium

az Oltáriszentség őrzésére szolgáló falifülke. (= fülke; görög)

pasztorál

lelkészi tevékenységet végez, lelkipásztorkodik. (pastor = pásztor; latin.)

pásztorbot, baculus

hosszú felül hajlott végű bot, megyéspüspökök és joghatósággal rendelkező apátok, és prépostok használják. Pásztori tisztségükre emlékeztet. Általában ötvösremekek.

pásztorlevél

= enciklika

patarén

kathar eretnekmozgalom Észak-Itáliában. A milánói Pataria téren gyűltek össze először

paténa

kehelytányér; a szentmiseáldozatban az Oltáriszentség tartására.

páter

pap, főkép szerzetes pap. (pater = apa, atya; latin)

pátriárka

1.

2. keleten az önálló ortodox egyház feje, aki szabadon rendelkezik az üres püspöki székek betöltéséről.

patrisztika

hittudományi ág; a 2.-8. sz-i egyházatyák bölcseleti és hitelméleti munkásságával foglalkozik. (pathr patér = atya; görög)

patrocinium

egy szent védnöksége a neki szentelt templom fölött

patrológia

az egyházatyák (pl. Euszébiosz, Origenész, Szent Ágoston, Nagy Szent Gergely) életével és műveivel foglalkozó történeti jellegű hittudományi ág. (pathr patér = atya; görög)

Patrona Hungariae

Magyarország Nagyasszonya, pártfogója. Szűz Mária címe, mert Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta országunkat. (patrona = anyai pártfogó, védnök; latin)

patrónus

ember, templom, terület, stb. védőszentje (= védő, oltalmazó; latin)

paulinus

= pálos

pectorale

mellkereszt a főpap nyakába függesztett láncon. (pectus = mell; l.)

pelagianizmus

egy Pelagius nevű szerzetes eretneksége: tagadták az eredendő bűnt és a kegyelem szerepét.

penitencia

elégtétel, engesztelés, bűnhődés. A gyónásban a feloldozáson kívül elégtételt is kapunk. Ez a középkorban kemény vezeklés lehetett. (= bűnhődés; l.)

penitenciárius

a 4. sz. előtt a bűnbocsánat feltételéül vezeklést kiszabó pap, a középkorban a vezeklési fegyelem ellenőrzője.

Pentateuchus

Mózes öt könyvének összefoglaló, szentírás-tudományi neve: Teremtés könyve (Ter), Kivonulás könyve (Kiv), Leviták könyve (Lev). Számok könyve (Szám) és a Második Törvénykönyv (MTörv). (penta penta = öt; teukhosz = iratok; görög)

Pentele, Szent

= Pantaleon, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma balzsamosüveg.

peregrináció

peregrinátio = idegen földön tartózkodás, vándorlás; latin

protestáns lelkészjelöltek külföldi tanulmányútjainak a neve.

perikópa

= levágott darab; görög

a szentírást szakaszokra bontották, ezeket olvassák fel az istentiszteleteken. A részeket a vasárnapokhoz A, B, és C évre osztva, a hétköznapokat I. és II. évre osztva rendelték hozzá gazdag változatossággal. (A 3-al osztható évszámok a C évek, a páratlan számúak pedig az I-es évek. A sorrend értelemszerűen folytatódik.)

perjel, prior

prior = előbbvaló; latin

egyes szerzetesrendekben a rendház elöljárója, másutt az apát után következik rangban.

pészach

= elvonulni; héber

zsidó húsvét, az Egyiptomi szabadulás emlékére, hogy az öldöklő angyal elkerülte házaikat. Niszán hónap (kb. március-április ) második felében az első két napja a széder, hat napig a kovásztalanok időszaka következik, a hetediken a húsvéti bárányt fogyasztják el. L. még pászka.

Péter-kereszt

Péter apostolról elnevezett kereszt forma. Péter méltatlanságát hangsúlyozandó fejjel lefelé kérte keresztre feszítését, a kereszt alsó szára ezért rövidebb, felső szára pedig hosszabb.

piarista, kegyesrendi, SchP

Kalazanci Szent József 1597-ben alapította, tanító és gyermeknevelő szerzetesrend. Latin nevük: Ordo Scholarum Piarum = Kegyes Iskolák Rendje; működésüket kegyes adományok biztosítják. 1983-ban 207 rendházuk és 1584 tagjuk volt. Magyarországon 1950-ben 10 rendházat vettek el, ez 237 rendtagot érintett. Két gimnáziumukat megtarthatták, ezekben 1984-ben közel 600 növendék tanult.

pieta

a keresztről levett Krisztust ölében tartó és az őt sirató Szűz Máriát ábrázoló mű. (= kegyelet; olasz)

pietizmus

17-18. sz.-i német evangélikus mozgalom: az egyéni áhítatot, a bensőséges vallásosságot tartotta fontosnak. (pius = kegyes; latin)

pilaszter

falhoz illeszkedő pillér, lábbal, törzzsel, fejjel. Falpillér.

Pilátus

- római helytartó Jézus idejében

pileólus

kerek, kis főpapi sapka, színe a rangot jelzi. (pileus = nemez kalap; l.)

pilis

tonzúra, a világi hiúságot megtagadó lelkület jelzésére a fejtetőről eltávolítják a hajat, vagy kis kerek foltban, vagy annyira, hogy a haj csupán koszorúszerűen marad meg a fejen körben.

pillér

függőleges támasztó elem, Négyszög, vagy sokszög keresztmetszettel.

plasztika

szobrászat (= mintázás; görög)

plébánia

az egyházközséget, vagy annak területét jelenti (paroikia paroikia = idegenben tartózkodás; görög)

plébános

a plébániát vezető pap, ellátja a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot a rábízott közösségben.

pluviálé

= palást

pogány

hitetlen jelentésű fogalom. A Szentírásban a zsidókkal szemben a többi nép, az ősegyházban a meg nem kereszteltek. (pagus = falu; latin)

pogány-keresztények

nem zsidó származású keresztények

pokol, kárhozat

Örök halál, vagyis kárhozat azok örök szenvedése, akik kizárták magukat Isten boldog, örök életéből. A kárhozatra azok jutnak, akik bűnbánat nélkül, halálos bűnben halnak meg. [MKK122-123]

polidiptichon

többhajtásos szárnyas oltár, mindkét oldalon több táblával

Pontifex Romanus

a pápa latin neve, az antik Róma főpapjáról (a Pontifex Maximusról, akinek feladata volt egy híd felépítése és fenntartása). (pontifex = hídépítő; latin)

pontifikál

a pápa vagy püspök ünnepélyes misézése

pópa

görögkeleti pap

postcommunio

az áldozás utáni könyörgés. (post = után; communio = áldozás, egyesülés; latin)

postulator

(= követelő; latin) Isten ügyvédje a szentté avatási eljárásban, a bizonyítékokat terjeszti elő. L. még advocatus Dei.

praeorans

reformátusoknál lelkészhelyettesi tevékenységet végző tanító. Szentségeket nem szolgáltathat ki. (= előimádkozó; latin)

pravoszláv

görögkeleti, elsősorban az orosz nemzeti egyház. (pravoszlav = az ortodox (= igazhitű)görög szó, orosz fordítása)

predella

szárnyas oltároknál az oltárlap és a retabló közti keskeny felület festménnyel, vagy domborművel.

predestináció - eleve elrendelés: hittudományi felfogás, mely szerint Isten tervében minden eleve el van döntve. A protestantizmus nagy hangsúlyt adott ennek az elvnek, egyes szekták még a bűn és erény teljes tagadásáig is eljutottak. A szabadakarat sérthetetlensége miatt a tomizmus és molinizmus vitája a középkor óta folyik a katolikus teológusok közt is. (prae = előre; destinare = meghatároz; latin)

prédikál

szentbeszédet mond, vallásos szónoklatot tart(, igét hirdet).

- Kenetteljesen beszél, fensőbbségesen int, korhol, kioktat.

prédikáló rendek

elsősorban népmisszióra alakult rendek

prédikáció

szentbeszéd(, igehirdetés). (praedicare = kimond, kihirdet; latin)

prédikátor

- hitszónok

- protestáns lelkipásztor

prefáció

a szentmise felajánlási részének végén rávezet az Eukarisztikus imára, a hálaadás, a Sanctus hangulatát ébreszti fel. (praefatio = ünnepi beszéd; latin)

prefektus

papnevelő intézetekben tanulmányi felügyelő, intézeteinkben kisebb tanuló csoport idősebb diákvezetője. (praefectus = elöljáró; latin)

prefiguráció

előkép, Ószövetségi esemény, mely Jézus élete valamelyik eseményével jelképes módon összefüggésbe hozható (pl. Jónás a nagy hallal és Jézus feltámadása). (praefiguratio = előalakzat, előábrázolás; l.)

prelátus

a pápa által adományozott főpapi cím, különleges megbízatás esetén, vagy kitüntetésképpen. (= elöljáró, elébe helyezett; latin)

premontrei

kanonokrendnek, a 1120-ban Premontréban alapította Xanteni Szent Norbert lelkipásztorkodás céljából. A múlt század óta tanítanak.. 1983-ban 60 rendházuk és 1342 tagjuk volt. Magyarországon 1950-ben 4 gimnáziumukat vették el, 130 szerzetes volt érintve.

prépost

bizonyos szerzetesrendek, kolostorok elöljárója (praepositus = elöljáró; latin)

presbiter

presbitérium tagja

presbitérium

a templomnak az a része, ahol a liturgikus cselekményeket végzik. Fő pontjai: az oltár, az ambó, és a papi szék.

- választott testület protestáns gyülekezetben: az egyházközség ügyeit irányítja, intézi, lelkészt választ, stb. (presbuteroV preszbüterosz = elöljáró, idősebb, pap, tiszteletre méltó; görög)

presbiteriánus

kálvini jellegű, az anglikán egyháztól elkülönült protestánsok, akik a püspöki egyházszervezetet nem tudták elfogadni.

prima

a zsolozsmának reggel 6 órakor, ókori számítás szerint a nap első órájában mondott része. (= első; latin)

prímás

a 4. sz.-tól kialakult jog, hogy az ország legfőbb püspöke kiemelt jogosítványt, magasabb rangot kapott. Nálunk az esztergomi érsek 1279-óta használja a prímási címet. L. hercegprímás. (prima = első; latin)

primicia

újmise, első mise a papszentelés után. Külön primíciás áldás tartozik hozzá. (primatiae = első termés, zsenge; latin)

prior

perjel, kisebb kolostorokban, rendházakban az apát képviselője.

processio

körmenet. (= menet; latin)

processionale

körmeneti kereszt.

profán

kívülálló, világi, a vallási kultuszhoz nem tartozó, a papi teendőkbe be nem avatott. A szent dolgokkal, szertartásokkal szemben tiszteletlen. Kegyeletsértő, méltatlan, illetlen. (profanus = szent helyen kívüli; latin)

profanizál

vallásos rendeltetésétől eltérően használ, méltatlan célra fordít, megszentségtelenít, kigúnyol.

prófécia

jóslat, jövendölés.

próféta

kiválasztott emberek, akik Isten nevében szóltak a néphez. Nagy- és kis próféták tanították, intették a zsidó népet. Egy részük le is írta tanítását. (projhthV profétész = hirdető, szónok, látnok; görög)

prófétál

jósol, jövendöl, jövendőt mond.

promotor fidei

(= a hit előmozdítója; latin) a kétségtelen bizonyítékokat sürgető hittudós a szentté avatási eljárásban. L. még advocatus diaboli

prosenior

protestáns esperes régebbi címe. (pro- = elöl; senior = idősebb, feljebbvaló; latin)

prostráció

arcra borulás a nagypénteki szertartásban és papszenteléskor. A teljes alázat, kiszolgáltatottság jele. (prostratus = leterített, elterült; l.)

protestáns

a reformáció során létrejött vallási mozgalmak összefoglaló neve. 1529-ben a wormsi birodalmi gyűlésen ugyanis tiltakoztak (= protestáltak) a reformáció hívei az őket sújtó császári rendelkezések ellen.

protokanonikus

olyan szentírási könyvek amelyeknek sugalmazottságát sem a zsidó, sem a keresztény egyház soha nem vonta kétségbe. Ezeket a műveket, ellentétben a deuterokanonikus könyvekkel a protestáns Biblia is tartalmazza. (protoV protosz = elsődleges; görög)

prozelita

zsidó hitre tért pogány. Kr.e. 2. sz.-tól egyes idegenek vállalták a zsidó egyistenhitet és néhány előírást, mások a mózesi előírások mindegyikének megtartását. ( proszelütész = jövevény; görög)

pulpitus

szónoki emelvény, szószék, könyvállvány. (Írópolc. Karmesteri emelvény) (latin)

purgatórium

tisztítóhely, tisztítótűz. Azoknak az elhunytaknak az állapota, akik haláluk előtt bűneikre bocsánatot nyertek, de meg kell tisztulniuk, mielőtt elérik a teljes boldogságot. (purgare = megtisztít; latin)

purifikál

áldozás után a pap összegyűjti a Szentostya töredékei a kehelybe, és vízzel öblítve a maradékot magához veszi, majd a kelyhet kendővel kitörli. (purus = tiszta; purificare = megtisztít, tisztává tesz; latin)

purificatorium

= kehelykendő

purim

Ahasvérus vagy Artaxerxész perzsa király idejében hatalmas mészárlás hiúsult meg, mint az Eszter könyvében le van írva. Ádár hónap (február-március) 14. és 15. napján ennek emlékére a zsidóság örömünnepet ül.

puritán

szigorú erkölcsű, tántoríthatatlanul becsületes, életmódjában szerény és fényűzést kerülő. A 16.-17- sz.-i angol protestánsoknak az egyházat és a vallási gyakorlatot megtisztítani törekvő életmódja alapján nevezték el. (purus = tiszta; latin)

puttó

főleg barokk műalkotásokon pufók, ruhátlan kisgyermekként ábrázolt angyalka. (olasz)

Pünkösd

püspök

több plébánia, vagyis egy egyházmegye (püspökség) vezetője. Küldetést és hatalmat kapnak arra, hogy Krisztusnak, a főnek személyében teljesítsék a tanítói, megszentelői és kormányzói szolgálatot. (episkopoV episzkoposz = felügyelő, felvigyázó; görög)

Püspökkar

az ország püspökeinek testülete.

püspökség

a püspök joghatósága alá tartozó plébániák.

püspöksüveg, infula

a püspök fejdísze

 

Q - - -

Qumran, Kumrán

a Holt-tenger Keleti partján feltárt esszénus telep, sok kézirattal.

Quo vadis?

= Hová mégy? - kérdezte a legenda szerint a Rómából menekülő Péter apostol a szembe jövő Jézustól. Péter ekkor elszégyellte magát, mert ismét meg kívánta magát Jézus feszíttetni. L. H. Sienkiewicz regényét.

R - - -

rabbi

a zsidó írástudók, későbbi korban közösségvezetők tiszteletteljes megszólítása volt. Zsidó lelkész, hittudós, vallási tanító neve. Nem pap, mert Jeruzsálem és a szentély lerombolása óta (Kr.u. 70) nincs papságuk. (= uram, mesterem; arám)

ramadan

az iszlám naptár 9., böjti hónapja. Csak éjjel étkeznek

raszkolnyikok, sztarovjercek

a keleti egyházból kiszakadt réteg, akik tiltakoztak az 1660-ban Alekszej cár által bevezetett vallási reformok ellen. (raszkolnyik = óhitű; sztarovjerc = szakadár, elszakadó; orosz)

realisták

l. fogalmak

rebbe, caddik

csodarabbi, karizmatikus zsidó vallási vezető (sok rabbi képesítés nélkül!), a chaszidizmus központi szereplője, akinek emberfeletti bölcsességet, csodatevő képességet tulajdonított a rajongó néphit. (rebbe = mesterem; caddik = igazi; héber)

redemptorista, CSSR

kongregáció, a 18. sz-ban alapította Liguori Szent Alfonz: lelkigyakorlatok, hitéletre buzdítás, hitterjesztés volt a célja. (Redemptor = Megváltó; latin)

redukció

refektórium

kolostor, zárda, intézet ebédlője. Általában értékes festményekkel díszített nagy termek. (= a felfrissülés helye; latin)

reformáció

hitújítás, vallásos megújulási törekvés az Egyházban valóságosan meglévő 15.-17. sz.-i problémák megoldására, amit a városiasodás és polgárosodás gazdasági ellentmondásainak a rendezésére is kijátszottak a politikai vezetők. Létrejöttek a különböző protestáns egyházak, elsősorban is az evangélikus és a református egyház. (reformare = megújít, újjáalakít; latin)

református, kálvinista

reformata religio = megújjított vallás; latin

Kálvin János (1509-1564) protestáns vallása: csak a keresztség és Úrvacsora szentség, nincsen hierarchia és szenthagyomány, szigorú predestinációt hirdet, az egyházközséget presbiterek irányítják. Hazánkban 1987-ben négy egyházkerületben 27 egyházmegye és 1158 gyülekezet vagy egyházközség volt. L. kálvinista.

Regnum Marianum

= Mária Országa; papi mozgalom, egyesület. 1903-ban világi papok hozták létre az ifjúság korszerű vallásos nevelése céljából. Neve István király felajánlására, a Patronae Hungariae-re emlékeztet.

regula

a 16.sz. előtti szerzetesrendek életszabálya. Szent Ágoston és Szent Benedek regulája a leghíresebb. (= szabály, rendszabály; latin) l. még kongregáció

reklúza

szerzetes, aki szűk cellába befalazva él. A külvilággal csak egy szűk nyíláson keresztül érintkezik: azon keresztül kap táplálékot, azon keresztül ad tanácsot a hozzá fordulóknak

rekviem

gyászmise, halottakért bemutatott szentmise. Több gyászmise kezdő szavai: Requiem aeternam dona ei Domine = Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik...

-a gyászmise szövegére írt zenemű.

relief

dombormű, a háttérből félig kiemelkedő alakokkal (= kiemelni; francia)

religio

vallás. (= kötelék; latin)

relikvia

relinquere = hátrahagy; reliquia = hagyaték, fennmaradt dolgok; latin

ereklye, maradvány (csont, ruha, tárgy, stb.). Az Egyház tisztelettel övezi ezeket az emlékeket, a protestáns vallások nem tisztelik.

relikviárium

ereklyetartó kegytárgy. (reliquiae = maradványok)

remény

az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja az örök üdvösséget és mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges. (MKK247)

remete

világtól elvonult, magányosan élő szerzetes (erhmoV eremosz = pusztaság; erhmia eremia = egyedüllét; görög)

rendház

szerzetesek állandó tartózkodási helye.

renesszánsz

az ókori műveltséget újra életre keltő 14-16. sz.-i művelődési korszak (= újjászületés; francia)

Requiescat in pace

= Nyugodjék békében.

responsorium

váltakozó ének, ahol a nép a versikulusra a responzóriummal, egy ismétlődő válasszal felel. (responsum = válasz; latin)

retabló

oltárszekrény, képeket vagy szobrokat magába foglaló építmény a szárnyas oltároknál. Triptichon, diptichon, politiptichon

reverenda

talár, főleg világi papok bokáig érő, végig gombolós fekete köntöse, fehér magas gallérral. (= tisztelendő, tisztelni való; latin)

reverzális

kötelezvény, melyben a nem katolikus házasfél vállalja gyermekei katolikus neveltetését. (revertere = visszatérít; latin)

Rituale

= szertartáskönyv.

rituális

1. szertartásos, a szertartásokkal kapcsolatos, vallási előírások szerinti.

2. rituális vágás l. sakter

3. rituális fürdő, tisztálkodás. Istenhez, mivel szent, a zsidó mentalitás szerint csak tisztán lehet közeledni. Szigorú előírások szabályozták a mosakodási szabályokat, amivel az ember tisztává válhatott.

rítus

szertartás, vallásos cselekmény megszabott rendje és formája.

rokokó

a barokk képzőművészeti stílus utolsó korszaka

Római Naptár

1970-ben IV. Pál pápa kiadta a jelenleg érvényben levő naptárat az ünnepek és emléknapok rendjével. Az egyes országok, egyházmegyék, rendek saját ünnepeiket, szentjeik emléknapjait ehhez igazítják, ebbe illesztik. Van Magyar Naptár és Saját Naptár is.

román ortodox egyház (magyarországi)

egyházmegyéjük a bukaresti pátriárkátushoz tartozik, 18 egyházközségben kb. 16000 hívük van.

román stílus

alapelemeit a rómaiaktól merítő építészeti stílus a 11-13. sz.-ban

roráte

hajnali mise. Advent időszakában Szűz Mária tiszteletére mondták a liturgikus reform előtt. Neve a kezdőének szavai alapján keletkezett: Rorate Coeli desuper = harmatozzatok egek felülről.

Rorate coeli

= harmatozzatok egek (felülről); l. roráte.

ros hasáná

zsidó újév, a vallási év kezdete, kétnapos ünnep. Tisri hónap (szeptember-október) első két napjára esik. (= az év feje; héber)

rostély

Szent Lőrinc attribútuma

rózsa

Szent Erzsébet és Szent Dorottya attribútuma

rózsafüzér

szemlélődő imádságot segítő eszköz. Gyöngysor, amelyen az imádságok számolhatók. Az általánosan használatos 5 bevezető imát, majd 5 tizedet, azokban 1-1 Miatyánkot és 10-10 Üdvözlégyet számol. Van még domonkos- és gyűrű-rózsafüzér.

S - - -

sabbat

a zsidó szombat, a hét hetedik napja, a pihenés napja. Sok, szigorú előírás szabályozta a megtartását. (= pihenés; héber)

sábesz

a sabbat kissé bizalmas hangulatú neve, jiddis szó.

sacerdos

áldozópap, felszentelt pap. Már az ókori római papokat is így nevezték. (sacer = isteneknek szentelt; dos = adomány(, ember); latin)

sacramentarium

a késő középkorig használt, az Eukarisztia szertartásait tartalmazó szertartáskönyv. Ma a Misekonyv tartalmazza a mise-szertartásokat. (sacramentum = szentség, szent cselekmény; latin)

Sacré-Coeur (olv. szakrékőr)

= Szent Szív-apácák; Franciaországban a múlt században alakult női szerzetesrend a Jézus Szíve-tisztelet előmozdítására és az ifjúság nevelése céljából. (= szent szív; francia)

sáfár

tiszttartó, intéző, jószágkormányzó.

Saját Naptár

egy püspökségre érvényes, kiemeli például a püspöki templom búcsúnapját, a templom védőszentjét. Együtt érvényes a Római Naptárral és a Nemzeti Naptárral.

sakter

metsző, zsidó mészáros, aki a vallási előírások szerinti kóser vágást és darabolást végzi. Kése a halef

Salle Szent János, De la

(1651-1719) megalapította az iskolatestvérek rendjét és a modern pedagógia úttörője lett.

Salvator Mundi

= Világ Megváltója. Krisztus ábrázolás a földgolyóval.

Salve Regina

= Üdvözlégy, Királyné; Mária ének kezdő szavai.

samesz

zsidó hitközségi szolga.

Sanctus

a prefációt követő rövid dicsőítő ének: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth = Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene...

santa conversazione

Mária ábrázolása: trónon, gyermekével, szentek között.

sárkány

Szent Mihály főangyal, Szent György és Antióiai Szent Margit attribútuma

sarus, sarutlan

karmelita irányzat

sas

Szent János evangélista attribútuma

Schönstatt-mozgalom

Világi Intézmény. 1914-ben jött létre Schönstatt zarándokhelyen, azzal a céllal, hogy a tagok megvallják hitüket, hirdessék az életben.

secreta

csendes ima; a felajánló könyörgés liturgikus reform előtti neve.

sedes

papi szék a szentélyben. (= szék; latin)

sedile

a szentély főhelyén álló szék, a püspök részére

segédpüspök

a megyéspüspököt segítő fölszentelt püspök

segítő szentek

a 14. sz.-ban Bamberg mellett Vierzehnheiligenben alakult ki az első keresztény századok 14 segítő szentjének tisztelete: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Euszták, György, Katalin (Alexandriai), Kristóf, Margit (Antiochiai), Miklós, Pantaleon (Pentele) és Vitus.

sekrestye

a templom elválasztott helyisége, a pap és segédlete öltözködése, felkészülése céljából, és a szertartásokhoz szükséges kellékek őrzésére. (sacristia = szent dolgok tároló helye; latin)

sekrestyecsengő

a liturgikus ünneplés kezdetét, a bevonulást jelző csengő a sekrestye ajtajánál.

sekrestyés

a templom nem papi szolgálatát ellátó személy

Semá Izrael

(smájiszroél) = Halljad, Izrael; zsidó hitvallás.

seol

a zsidó alvilág, a holtak lelkének lakhelye.

sertés

Remete Szent Antal attribútuma

Servus servorum Dei

= Isten szolgáinak szolgája; a Szentatya alázatosságból vállalt egyik latin címe.

sexta

a zsolozsmának délben, ókori időszámítás szerint a nap hatodik órájában mondott része. (= hatodik; latin)

Sic tranzit gloria mundi

= Így múlik el a világ dicsősége; a pápa beiktatási szertartásán régebben ezekkel a szavakkal égettek el a jelenlétében egy maréknyi kócot.

síiták

mohamedán szekták neve. Csak a Koránt, és Mohamed rokonságát fogadják el, a Szunnát elvetik. L. Szunniták.

simónia

bűn, lelki javak és egyházi hivatalok adás-vétele. (ApCsel 8, 18-24)

Sion

= Cion, Jeruzsálem egy dombja, itt épült a templom, ezért átvitt értelemben egész Jeruzsálem is.

Sion-papok, Sion-apácák

a 19. században alakult szerzetes társulat a zsidók katolikus hitre térítése céljából.

SJ, Societas Jesu

= Jézus Társasága; a jezsuita rend latin neve és rövidítése.

skapuláré

szerzetesek ruhadarabja, elől-hátul földig érő széles szalagszerű ruhacsík. (scapula = lapocka; latin)

- szentkép, vagy érme, a ruha alatt viselik. Egyes rendekhez tartozást is jelentheti (oblátus), de tartozhat hozzá oltalmazó, vagy segítő erőt tartalmazó ígéret is (skapuláré érem).

skóla

előénekesek, nehezebb gregorián tételek énekesei (schola = iskola; latin)

skolasztika

középkori főiskoláinkon kialakult gondolkodási és oktatási módszer, a görög-arab filozófia módszerével dolgozva magyarázták a teológia tételeit. A hitigazságokat értelmileg igyekeztek megközelíteni és bebizonyítani. Érdekes kutatási területe az univerzáliák témája. Legkiválóbb művelője volt a 13. században Aquinói Szent Tamás. A modern problémákra a neoskolasztika igyekszik feleletet adni. (scientia scholastika = iskolás tudomány; latin)

skrupulus

kételkedés, aggályoskodás, bizonytalankodás.

sófár

kosszarvból készült zsidó szertartási kürt. Újév alkalmából fújják meg a zsinagógában.

sógorházasság

= levirátus

soli Deo

= csak Istennek; a püspöki sapkának, a pileólusnak egyik neve, mert a szertartások során csak az Oltáriszentség jelenlétében kell levenni.

Soli Deo Gloria

= Egyedül Istennek legyen dicsőség; háború előtti református ifjúsági szervezet neve.

sövuót

a Sínai hegyen kapott kinyilatkoztatás emlékére tartott zsidó ünnep, Sziván hónap (május-június) 6. és 7..

sötét középkor

újkori ateista gondolkodók méltánytalan jelzője a keresztény középkor eredményeinek tagadására, elsősorban az inkvizíció eltúlzásával.

spirituális

a növendékek lelki vezetője, lelki atyja, lelki életük gondozója, elsősorban papneveldékben. (pater spiritualis = lelki atya; latin)

- lelki , lélekbeni: pl. élmény, beállítottság, barátság, stb.

sposalizio

Szűz Mária és Szent József eljegyzésének művészeti ábrázolása a képzőművészetben. (= eljegyzés; olasz)

Stabat Mater

= Áll a fájdalomnak anyja; középkori himnusz, szekvencia a fájdalmas Szűzanyáról.

stáció

a keresztút 14 állomásának egyike. (statio = állomás, megállás;latin)

stallum

kóruspad a szentélyben, térdeplővel, klerikusok, vagy szerzetesek részére. (stare = állni; latin)

Steyli-misszionáriusok

papi kongregáció

stigma

- egyes misztikus szenteknek a testén megjelentek Krisztus szent sebei.

- a középkorban szégyenbélyeg a bűnösök testén. (stigma = bélyeg; görög)

- Assisi Szent Ferenc, Sziénai Szent Katalin és Szent Rita attribútuma.

stigmatizáció

az a jelenség, hogy valakin Krisztus sebei megjelennek.

stigmatizált

Krisztus sebeit hordozó. (Megbélyegzett)

stipendium

misepénz. (= zsold, bér; latin)

stóla

- széles, térden alul érő, gazdagon díszített szalag liturgikus szinben. Papok és diakónusok viselik a liturgiában. (stolh, sztólé = ruha; görög)

- bizonyos egyházi szolgáltatások alkalmával fizetendő díj.

suanir

sugalmazás

- inspiráció, a Szentlélek tevékenysége, amelyben a Szentírás szerzőit a szöveg tévedésmentes lejegyzésére irányította

sursum corda

= Emeljük fel a szíveket!; a latin nyelvű szentmisében a prefáció előtti felszólítás.

Synagoga

allegórikus nőalak, a zsidóságot jelképezi. (= zsinagóga)

Sz - - -

szabályozott klerikusok

11 szerzetesrend. Legismertebbek: jezsuiták, theatinusok, piaristák.

szabadakarat

az ember szabadakaratot kapott ajándékba Istentől, felelősen tud tehát dönteni élete kérdéseiben. Fel tudja ismerni Isten akaratát és önként meg tudja tenni akaratát. Így el tud jutni az örök életre. Szabadságunkat csak a bűn és a bűn következményei korlátozzák. [MKK233-235]

szabellionizmus

keleti eretnekség. Szabelliusz tévedése. Követői tagadták a Szentháromságot: Atya, Fiú és Szentlélek szerintük egy és ugyanazon személy, csak más-más üdvtörténeti szerepben. Az Atya szerintük mint teremtő, a Fiú mint megváltó, a Szentlélek pedig mint kegyelemosztó és megszentelő szerepel, de egyugyanazon személy.

szadduceus

zsidó párt Kr.e. 2.-Kr.u. 1. században: a hagyományt nem értékelték, tagadták a feltámadást, túlvilágot, ellentétben a farizeusokkal.

szakrális

az istentisztelettel kapcsolatban álló, szent, vallási, megszentelt, a kultusszal kapcsolatban álló. (sacer = szent; latin)

szakramentum

= szentség, régies kifejezés.

szakrárium

kis gödör, amelybe a szertartásoknál használt vizet öntik.

szalézi nővérek, vizitációs nővérek

a kongregációt 1610-ben alapította Szalézi Szent Ferenc és Chantal Szent Franciska. Leányok nevelésével és oktatással foglalkoznak.

szaléziánus, szalézi, SDB

Don Bosco Szent János 1859-ben alapított szerzetesrendje a szociális bajok enyhítésére és modern apostolkodásra. Iskolákat, diákszállásokat, menhelyeket tartanak fenn. Kitaszított és felügyelet nélküli gyerekeket gyűjtenek össze, iparra, hívatásra készítik fel őket. Az alapító a 17. században élt Szalézi Szent Ferencről nevezte el rendjét. 1950-ben hazánkban 10 rendházukat vették el, ez 190 szerzetest érintett.

szalvatoriánusok

kongregáció lelkipásztorkodás és hittérítés céljából, 1881-től. Teljes nevük: Isteni Megváltó Társasága. (salvator = megváltó; latin)

szamaritánus

írgalmas, segítő, részvevő. A lenézett, sőt gyűlölt, félig pogánynak tekintett szamaritánusról szóló példabeszédben Jézus a felebaráti szeretet magas fokára tanított.

számmisztika

a kabbalának alapja, ugyanis a héber betűk számokat is jelentettek, így a szavaknak számértéke van.

szanhedrin

a zsidó főtanács; a legfőbb vallási és világi hatóság volt. Elnöke a főpap volt, tagjai a papi fejedelmek, a nép vénei és az írástudók. Jézus idejében 71 tagú volt. (sunedrion szünedrion = tanácsülés; görög)

szanszkrit

ó-indiai nyelv, a Kr.e. 5-4. sz.-óta művészi és tudományos nyelv

szaracén

középkori arábiai törzs; a keresztes háborúk idején: arab, török, sőt minden nem keresztény. (Magyarosan: szerecsen)

szarkofág

kőből készült koporsó. ( = húsevő; görög)

szarkofág-oltár

amikor az oltár lapja alatt egy szent szarkofágja (sírja) van

szárnyasoltár

- behajtható táblaképekkel, vagy szobrokkal díszített oltár. Az oltár előtt antependium, az oltárlap és a táblakép között a predellavan. az oltárképet tartalmazó építmény a retabló, felette oromzat látható.

szarvas

Szent Hubertusz és Szent Ida attribútuma.

szarvasaggancs kereszttel

Szent Egyed attribútuma.

szarvastehén

Szent Euszták attribútuma.

szászok

nyugati germán törzs. Egy csoportjuk 450 körül Britanniába ment az angolszászokkal, a westfáliaiak, ostfáliaiak és engerek pedig megtértek.

széder

a pészachon, a zsidó húsvét első két napján rendezett családi ünnep. Imák kíséretében a díszes szédertálon feltálalt előírásos ételeket fogyasztják. (= rend; héber)

szegény iskolanővérek

= iskolanővérek.

szegénység

székesegyház

templom, mely a püspök székhelye, püspöki székével. Katedrális

székeskáptalan

= káptalan

szekta

vallási közösségtől elszakadt csoport (secta = lemetszett; latin)

szekularizáció

az egyházi javak világi kézbe vétele, elvilágiasodás

szekvencia

- himnusz, nagy ünnepeken az evangélium előtt énekeljük:

húsvétkor Victimae Paschali ... kötelezően,

Pünkösdkor Veni Sancte ... kötelezően,

Úrnapján Lauda Sion ... ajánlottan,

Szept. 15. (Fájdalmas Szűz ünnepe) Stabat Mater ... ajánlottan.

szeminárium

papnevelde, teológia. (Ma használják egyetemi, főiskolai tanulócsoportokra is.) (=veteményeskert; latin)

szemipelagiánus

eretnekség az 5. században. Azt hirdették, hogy az embernek a maga erejéből is telik a hívő élet megkezdése és a végig való kitartás. Ha ez így volna, akkor mindenki a maga erejének és érdemének köszönhetné üdvözülését és nem az Úr Jézus Krisztus kegyelmének, holott Ő azt mondja: “Nálam nélkül semmit sem tehettek” (Jn 15, 5). Szent Ágoston és Szent Proszper jelentős irodalmi munkássága nyomán a II. orange-i zsinat (Arausicanum) hivatalosan is elitélte ezt a tévtant. [II336]

szent

olyan hívők, akik életükben hősies fokon gyakorolták hitüket és az erényeket, a hívek tiszteletétől övezve, szent hírében haltak meg, és az Egyház a szentek sorába felvette. Tisztelet illeti őket, támogatásáért imádkozunk. Túlzott tiszteletük kerülendő, nem imádjuk őket.

Szentatya

a pápa megszólítása

Szent Benedek Leányai

bencés apácák. Magyarországon 1928-ban az alföldi tanyavilág gondozására jöttek létre, 1989-ben 27 tagjuk volt

szentbeszéd

az istentisztelet, igeliturgia része.

szentelés

Istennek történő felkínálás, elkülönítés, általában szertartás keretében (pap, templom, harang, víz, lakás, gyertya, stb.)

szentelmény

szent jel, mely az Egyház könyörgése által kegyelmet közvetít. Ismertebb szentelmények: szenteltvíz, szentelt gyertya, házszentelés, balázsáldás, hamvazkodás, temetés. [MKK227-228]

szentelt víz

- szentelmény, tisztulási és engesztelési célra megáldott víz. Bűnbánatunk és a keresztség megújításának szándékával használjuk.

szentély

a liturgikus reform előtt az oltárt magábafoglaló elkülönített, megemelt tér. Ma a “preszbitérium”, papi tér, liturgikus tér kifejezést használjuk.

Szentföld

Izrael országának jelölése, a Biblia eseményeinek fő színtere.

szenthagyomány

az Egyházon belüli hagyomány, a Szentírás mellett a kinyilatkoztatás forrása

Szentírás

az Ó és Újszövetség szent könyvei. Ezek a könyvek Istentől sugalmazottak, a Szentlélek biztosította, hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le. [MKK10-13]

szentírás-magyarázat

= exegézis

Szent József házasság, József-házasság

olyan házastársi kapcsolat, amikor a házastársak közös megegyezéssel tartózkodnak a nemi élettől, egymás szüzességét a házasélet során is érintetlenül megőrzik.

szentkenet

= betegek kenete

szentkép

valamely szent szimbolikus ábrázolása, kiemelve a szent jellemző vonását, vagy vonzó, rokonszenves ábrázolásban. A kép hátoldalán általában ima szokott lenni, amelyben a szent támogatását kéri a hívő. A szentkép tiszteletet érdemel, mert az az ábrázolt személynek, eszmének szól.

szentlecke, lecke

a mise tanító részében az apostoli levelekből vett egyik olvasmány (a másik az olvasmány). (lectio = olvasmány; l)

Szentlélek

a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és Fiúval együtt. Jézus Krisztus ígérte meg és küldte el Egyházának (apostolainak) az első Pünkösdkor. A Szentlélek eljött, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen. Vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori szolgálatban. [MKK84-87]

szentmise,

= mise - az utolsóvacsora jelenvalóvá tételének, az Eucharisztiának, Oltáriszentségnek ünneplése.

szentolvasó

= rózsafüzér

szentostya

= Oltáriszentség

szentség

látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk.

szentségimádás

az Oltáriszentség előtt végzett áhítat, alatta olvasmányok, imák, énekek és szent csend váltakozhatnak egymással. Végezhető cibóriumban vagy monstranciában kihelyezett oltáriszentség előtt, de zárt tabernákulum előtt is.

szentségi áldás

az Oltáriszentséggel adott áldás

szentségi böjt

Szentáldozás előtt egy órás ételtől, italtól való megtartóztatás van előírva. Gyógyszer és víz nincs tiltva.

szentségmutató, Úr-mutató, monstrancia

sugarasan díszített, művészetileg kiemelkedő szépségű tartó, melyben az Oltáriszentség egy kis ablakon keresztül látható a lunulába fogva. (monstrare = megmutatni; latin)

szentségtartó

a liturgikus reform előtt a lunulába fogott Oltáriszentség tartója volt, amikor kivették a szentségmutatóból. Ma felesleges, mert frissen konszekrált ostyát használnak.

- Szent Klára, Szent Norbert és Aquinói Szent Tamás attribútuma.

Szent Szív

=Jézus Szíve

Szentszék

a pápai állam központi kormányzó és vezető apparátusa. A Vatikán.

szentté avatási eljárás, kanonizáció

első fokozata a boldog avatás, amikor valamelyik helyi egyház kiemelkedőnek és hősi erényeivel kitűnőnek tisztelt "Isten szolgáját" a pápa felveszi a boldogok sorába. A boldog felvétele a szentek jegyzékébe szintén a pápa által történik. Ekkor az egész egyházra kötelező a szent tisztelete. (canonisatio = a szentek névsorába, "kánonjába" történő felvétel; latin)

szenvedő Egyház

az elhunyt, de a tisztítóhelyen időleges büntetésüket töltők serege. Diadalmas Egyház, ecclesia militans.

Szeptuaginta

hetvenes fordítás, biblikus munkákban LXX rövidítéssel. Az Ószövetség görög nyelvű fordítása, amely Kr.e. a 3.sz.-ban készült Alexandriában. A hagyomány szerint 72 zsidó írástudó 72 napig dolgozott a fordításon, és munkájuk teljesen azonos szöveget eredményezett. A keresztény Biblia fordítások számára a mai napig ez a görög fordítás a hivatalos Ószövetség. (= hetven; latin)

szeráf

a zsidó mitológiában hatszárnyú lény, tüzes kígyó, szárnyaskígyó, angyalokkal együtt szerepelnek. (szaraf = lángoló, (tüzes) kígyó; héber)

szerecsen

Szent Mór attribútuma.

szeretet

az az isteni erény, amelyben Istent önmagáért, és mindenki mást Istenért szeretünk. (MKK248)

szeretet misszionáriusai

női laikus-kongregáció.

szeretetszolgálat

a kiszolgáltatottak, rászorulók támogatása, vigasztalása, gondozása.

szertartás

a liturgia pontosan előírt teendők végrehajtását kívánja minden résztvevőtől. Ez a külső látvány. Az Isten tisztelete azt igényli, hogy a szertartás szereplői pontosan ismerjék begyakorlott teendőiket, és azokat átélve, belső szeretettől mozgatva imádkozzák végig.

szertartásmester

a jelentősebb szertartásokat szervező és irányító személy.

szertartáskönyv

a szentségek, szentelmények, körmenetek liturgiáját tartalmazó könyv.

szervezetek

a római kúria keretében olyan szervek is működnek, melyek kulturális, tudományos, vagy más feladatot látnak el. Néhány ismertebb: Pápai Akadémia, Vatikáni Rádió, Vatikáni Titkos Levéltár.

szervita

Servitores Mariae = Mária szolgái; hét firenzei kereskedő által 1233-ban alapított szerzetesrend Szűz Mária, főképp a Fájdalmas Anya tiszteletének ápolására és terjesztésére vállakozott. 1983-ban 208 rendházukban 1139-en voltak.

szerzetes

az a közösségben élő férfi vagy nő, aki a szegénység, tisztaság és engedelmesség fogadalmával Istennek és népének szolgálatára szenteli magát

szerzetesi fogadalom

szerzetben, az elöljáró kezébe tett időleges, vagy örök fogadalom

szerzetesi kongregáció

a 16.sz. után alakított szerzetek, tagjai egyszerű fogadalmat tesznek, közösségben élnek, szerzetes ruhát viselnek. Tanítással, betegápolással vagy lelkipásztorkodással foglalkoznak. 84 papi kongregáció (szaléziek, redemptoristák stb.) és kb. 30 férfi, valamint csaknem 1000 női laikus kongregáció működik az Egyházban, mintegy 1 millió taggal. (congregare = összejönni; latin)

szerzetesház

rendház, kolostor. Szerzetesek külvilágtól elzárt lakóhelye.

szerzetesruha

= habitus

szerzetesrendek

ünnepélyes fogadalmas szerzetesi közösség, szerzetesruhát viselnek, kolostorban élnek. Lelkipásztorkodással és tudománnyal foglalkoznak. Elzárkóznak a világ elől, a liturgiában, istentiszteletben élik meg vallásosságukat. Ma mintegy 46 férfi és 34 női rend van (pl bencések, ciszterciek, piaristák, stb.), kb. 150ezer rendtaggal. Főbb csoportjaik: 10 monasztikus rend, 17 kolduló rend, 11 szabályozott klerikusok.

széttört kerék

Alexandriai Szent Katalin attribútuma.

szidra

az adott szombati zsinagógai istentiszteletre előírt tóra-szakaszt nevezik így. (= szakasz; héber)

szigorú böjt

Hamvazószerdán és Nagypénteken csupán háromszori étkezés (18 év felett), és teljes hústilalom (14 év felett) van előírva.

szilencium

meghatározott időben (pl. lelkigyakorlaton), vagy helyen (pl. sekrestyében) a beszéd tilalma. Egyes szerzetesrendek tagjai szilenciumokat fogadnak. (silere = hallgatni; latin.)

szinkretizmus

valláskeveredés, különböző vallások elemeinek vegyülése, több isten vonásainak összeolvadása egy alakban. (=összekapcsolódás; görög)

szinoptikusok

Szent Máté, Márk és Lukács evangélisták együttes neve, evangéliumaik nagy hasonlósága miatt (szünopszisz = együttnézés; görög)

szív

Szent Ágoston, Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Alacoque Szent Margit, Avilai Szent Teréz és Sziénai Szent Katalin attribútuma.

szkizma

egyházszakadás. Legjelentősebb példa az 1054-es szakadás, amikor katolikus és görögkeleti egyházra szakadt szét az egységes kereszténység. (= szakadás; görög)

szkizmatikus

szakadár

szögmérő

Szent Tamás apostol attribútuma.

szökőév

minden olyan év, amelynek száma néggyel osztható. Kivételek a 400-al osztható évek.

szolgálat

a liturgiával, az Egyházzal kapcsolatos tevékenységek.

szolgálati papság

az egyházi rend szentségét felvevő férfiak részesülnek Krisztus szolgálati papságában. Fokozatai: diakónus, pap, püspök.

szombat

az Ószövetség pihenőnapja, az Úr napja. A zsidó vallás ma is a szombatot ünnepli, ezen a napon semmilyen munkát nem végezhet a hívő.

szombatos

az unitárius felekezetből a 17. sz.-ban kivált szekta: a szombatot ünnepelték, és sok más zsidó törvényt is megtartottak.

szoror

= nővér; apácák megszólítása (pl. Szoror Beáta = Beáta nővér).

szoteriológia

Jézus megváltói működésével foglalkozó hittudományi ág. (swthr szótér = megváltó; görög)

sztiliták

oszlopos szentek, oszlop tetején éltek, onnan prédikáltak. Oszlopos Simeon 68 évet töltött oszlopon. (sztélé = oszlop; görög)

szubdiakonus

a liturgikus reform előtt a diakónus és a kisebb rendek közti nagyobb rendhez tartozó klerikus volt. (= alszerpap; görög)

szuffraganeus

egy püspök szuffraganeusa a fölötte joghatóságot gyakorló érseknek. Például az egri püspök szuffraganeusa az esztergom-budapesti érseknek. (suffragium = szavazati jog; latin)

szukkót

sátoros ünnep: nyolcnapos ünnep Tisri hónap (szeptember-október) 15-22. napja között a negyvenéves pusztai vándorlás emlékére. Az ókorban lombsátorban ünnepelték. (szukkó = sátor; héber)

szunniták

az iszlám zömét alkotó mohamedánok, akik elfogadják szent iratul a Szunnát, Mohamed szavainak és cselekedeteinek gyűjteményét is. L. Síiták.

szuperintendencia

több egyházmegyéből álló protestáns egyházterület. (= főfelügyelőség; latin)

szuperintendens

az egyházterület irányítója.

szuplikáció

protestáns iskola diákjainak adománygyűjtése az iskola és az egyház javára. (supplicare = könyörög; latin)

szuplikál

adománygyűjtést végez

szuplikáns

adománygyűjtő diák

szűrke nővérek, Szent Erzsébet szürke nővérei

1824-ben négy árva polgárlány alapította, magatehetetlen otthoni betegek ellátásával foglalkoznak. 1887-ben kongregáció lett, 1983-ban 4300 nővérük van.

Szűzanya

Jézus anyja, Szűz Mária.

szüzesség

az Istenért vállalt tisztaság legtökéletesebb formája. Önként vállalva azért érték, mert Krisztusért és az emberek szolgálatáért szeretetből vállalt áldozat; Isten ajándéka népe javára. [MKK347]

 

T - - -

tabernákulum

szentségház, az Oltáriszentség őrzésének helye. Közelében az örökmécses ég.

táboriták

huszita eretnekmozgalom: gyökeres társadalmi változást akartak. A cseh Tábor várról kapták nevüket. L. még kelyhesek.

tajnesz

zsidó böjti időszak. (taánisz = böjt; héber)

talentum

súlymérték, a nemesfémek értékét is súlyban fejezték ki, egymás közti átszámításukra arányszámokat használtak. A talentum 34272 g súlynak felelt meg. (kikkar = talentumnyi súly; héber)

talesz

imakendő, imaköpeny, imalepel; csíkos gyapjúlepel, fejre borítva, vagy vállra terítve imádkoznak benne. Sarkairól rojt lóg le, a cicesz. (tallisz = imalepel; héber)

Talmud

a zsidóság Biblián kívüli hagyományának gyűjteménye (Limmed = tanítani; héber)

Tamás-keresztények

Indiában élő keresztények, akik a hagyomány szerint az ott térítő Szent Tamástól nyerték evangéliumukat. 1983-ban kb.2,6 millióan voltak.

Tantum ergo Sacramentum

= Azért ezt a nagy szentséget; a Pange lingua himnusz 5. szakaszának kezdete, melyet szentségkitételkoz, szentségi áldáskor szoktunk énekelni.

theatínusok, CR

Thienei Szent Kajetán által 1524-ban alapított szerzetesrend. 1983-ban 33 rendházuk és 155 tagjuk volt.

Te Deum

= Téged Isten (dicsérünk); a Szentháromságot dicsérő himnusz, mely valószínűleg ősi görög eredetű. Sokféle feldolgozása ismeretes.

- fontos események befejezését (iskolaév, körmenet, lelkigyakorlat) népének változatának éneklésével szoktuk ünnepelni.

tefillim

imaszíjjak; szíjjakkal ellátott bőrtokok, a tokokban szentírási szövegekkel. Ünnepélyes imához a bal karra, illetőleg a homlokra szíjazzák.

teljesen elégő áldozat

= holokausztum, égő áldozat

temető, temetés

A halottakról való gondoskodás szentelmény.

templárius

templomos lovagrend, amely a középkorban a szentföldi zarándokok védelmére és gyógyítására alakult. Nevét arról nyerte, hogy a jeruzsálemi Templom közelében állt első rendházuk. A 14. században a rendet feloszlatták, rendházaikat jórészt a johanniták vették át.

templom

1. az istentiszteletre összegyülekezett közösséget befogadó épület. Az Egyház élő közössége, az Eucharisztia liturgiája teszi magát az épületet az Isten templomává.

2. Jeruzsálemi templom az Ószövetségben az Isten lakóhelye volt, ahova csak a papság léphetett be, míg a nép a templom előtt szemlélhette az istentiszteletet

templomhajó

a templomnak a hívek befogadására szolgáló, padokkal és térdeplőkkel felszerelt része.

templom modell

Szent Henrik és Kunigunda, Szent Hedvig és Szent Erzsébet attribútuma.

teodicea

Isten gondviselésével, tevékenységének bölcs és igazságos voltával foglalkozó hittudományi ág. (JeoV theosz = isten; dikaioV dikaiosz = igazságos; görög)

teokrácia

olyan uralmi rend, amelyben az istenség nevében a papság gyakorolja a hatalmat (pl. Tibet, Vatikán). (theosz = isten; krateia = hatalom; görög)

Teokratikus

a teokráciával kapcsolatos gyakorlat.

teológia

1. Istenről szóló tanítás, vallással foglalkozó tanulmányok. Szentírástudomány, dogmatörténet, egyháztörténelem; dogmatika, erkölcstan; hitoktatás, igehirdetés, lelkipásztorkodás. (QeoV Theosz = Isten, logoV logosz = beszéd; görög)

2. szeminárium

teológus

a teológia tudósa, vagy teológiai hallgató. Szent János apostol neve is.

tercia, tertia

a zsolozsmának 9 órakor, vagyis ókori számítás szerint a nap harmadik órájában mondott része. (= harmadik; latin)

terciárius

harmadrendi szerzetes (pl. ferences). (tertius = harmadik; latin)

teremt

Isten teremtette a világot, szeretetből, pusztán akaratával. Azért teremtette, hogy feltárja és közölje velünk dicsőségét, jóságát és szépségét. Isten a világról szüntelenül gondoskodik, fönntartja és kormányozza azt. Gondoskodásával mindenkinek megadja azt, ami az üdvösséghez szükséges. [MKK34-38]

térdeplő

Hódolatunkat, elmélyedésünket ima közben térdeléssel is kifejezhetjük. A zavartalan és kényelmes térdelő imát segíti a térdeplő.

térítés

az Istentől eltávolodott, vagy az Istenhez nem tartozó emberek bevonása az Egyház testvéri közösségébe.

testvér

1. Krisztusban mindnyájan testvérek vagyunk, ugyanannak a szerető Atyának gyermekei.

2. a laikus szerzetesek megszólítása.

tetramorf

a négy evangélistát jelképező négy lényt (angyal = Máté; oroszlán = Márk; ökör = Lukács; sas = János) egy alakban ábrázolja (Ez 1, 5-10). A kereszténység a középkor vége felé kezdte használni ezt az ábrázolást. (tetra, tetra = négy; morjh, morphé = forma; görög)

tévedhetetlenség

= infallibilitás dogmája. Hittétel: hit és erkölcs dolgában a pápa és a vele közösségben levő püspökök, tehát az Egyház tévedhetetlen. (= csalatkozhatatlanság; latin)

textus

az a rövid szöveg, amely az elmélkedés, beszéd alapgondolatát adja meg. (= szövedék, szöveg; latin)

Theotokosz

= Istenszülő; Mária egyik neve, kiemeli, hogy Jézus isteni voltának is anyja, Jézus embersége és istensége elválaszthatalan.

thronus pietatis

= kegyelem trónusa; ábrázolási mód: trónon ülő Atyaisten, keresztet tart a megfeszített Krisztussal, a kereszt csúcsán a Szentlelket jelképező galamb űl. (thronusz = trón; görög - pietas =kegyelem; latin)

tiara

a II. Vatikáni zsinatig a pápák hármas díszes koronája volt. (Papi, tanítói, és pásztori hatalmat jelképezett. (= fejedelmi fejdísz; görög)

tisri

- szeptember-október

tisztaság

Isten hatodik parancsa tiszta életre kötelez bennünket. A tiszta élet a férfi és a nő helyes kapcsolatát jelenti a házasságban és az arra való felkészülésben. A házasságon kívüli tiszta élet a szüzesség. [MKK341-347]

tisztítóhely

(régiesen tisztítótűz)

titkok

a Szentolvasó imádkozása során Krisztus, vagy Szűz Mária életének mozzanatait szemléljük. A tizedenként változó eseményt nevezzük titoknak. Jellege szerint nevezzük örvendetes, fájdalmas, vagy dicsőséges olvasónak.

tized

a Szentolvasó egy tizedének (Miatyánk + 10 Üdvözlégy) imádkozása.

tökéletesség

Mindenki szentségre hivatott: “Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5, 48). Ez a törekvés nehéz, a kereszten át vezet. Állandóan kezdetről újabb kezdetre vezet.

tömb-oltár

oltár, amely tömör tömbnek van kiképezve.

tomizmus

Aquinói Szent Tamás tanainak összessége. A predestinációról vallott nézeteit a molinizmus vitatja.

tömjén

melegégövi fa gyantája. Parázsra szórt pora illatos dús füstöt ad. Ősidők óta használják illatáldozat céljából. Kiv 30, 1-10; 30, 34-38

tömjénezés,

incenzálás - a tömjénezőben levő parázsra szórt tömjén füstjével végzi a liturgia szertartását. Jelképesen tökéletes imánk száll fel a jó illatú füsthöz hasonlóan Istenhez. (incensatio = tömjénnel való füstölés; latin)

tömjénező, füstölő, thuribulum

három láncon függő edényke, amelyben a tömjénezéshez szükséges parazsat tartják. Egy negyedik lánc segítségével az edényke fedelét lehet felhúzni, s így a parázsra a tömjént rászórni.

tonzúra

a fejtetőn nyírt kerek kopasz folt. A világi hiúságok elvetésének jele egyes szerzetes rendeknél, teológus jelölteknél. (= nyírás; latin)

Tóra

Mózes öt könyvét (a mi jelölésünk szerint: Ter, Kiv, Lev, Szám és MTörv) tartalmazó tekercs, a Törvény. A zsidó istentiszteleten részleteket olvasnak belőle. (=törvény; héber)

torony

Szent Borbála attribútuma.

Törvény

a Tóra,

törvényszékek

a római kúria három bírósági szerve, az egyházjog szerinti igazságszolgáltatást végzik.

tövises ág

Szent Ákos attribútuma.

tractus

a Szentmisében nagyböjti időszakban az Alleluját helyettesítő éneke. (=húzás, vontatás; latin)

traditio legis

annak a jelenetnek az ábrázolása, amikor Jézus átadja Péternek a főhatalmat (gyakran a kulcsokkal jelképezve). (= törvény átadása; latin)

traktus

épületrész, szárny, lakosztály. (tractus = tájék, vidék; latin)

- a református egyházmegye régies neve.

transzfiguráció

a színeváltozás jelenetének ábrázolása. (transfiguratio = átalakulás; latin)

trappista, OCSO

a ciszterci rend egyik ága: a Franciaországi La Trappe közelében 1664-ben létesült. Alapítójuk A. J. de Rancé. A rend tagjai szigorú önmegtagadásban élnek, húst nem esznek, ima, munka tölti ki életüket. 1983-ban 89 kolostorukban 2834 tagjuk volt.

tréfli

a zsidók számára tiltott, tisztátalan, nem kóser ételek. (terefo = tilalmas; héber)

tricephalus

a Szentháromságnak a 17. századtól tiltott ábrázolása: a három személyt egy fejen kirajzolt három arccal jelzi. (triV tris = három; kejalh kephalé = fej; görög)

triduum

háromnapos lelkigyakorlat. (tres = három; dies = nap; latin)

triduum paschale

a Husvéti Szent Háromnap; Nagycsütörtök esti misétől Húsvét vasárnapi Vecsernyéig terjedő három nap.

trinitárius

fogolykiváltó, 1198-ban alakult szerzetesrend, alapítója Mathai Szent János. A foglyok kiváltására a váltságdíjat koldulással, gyűjtéssel teremtették elő, gyakran magukat adták váltságul. Később betegápolással foglalkoztak. Nevüket a Szentháromságról (Sancta Trinitas) nyerték. 1983-ban 93 rendházban 586-an voltak.

triptichon

behajtható háromtáblás kép szárnyas oltárokon (tri tri = három; ptichosz = hajtás; görög)

túlvilág

a lélek halál utáni örök életének helye

tumba

a liturgikus reform előtt a templomi gyászszertartásokon jelképes ravatal és koporsó volt. Ma a húsvéti gyertya helyettesíti.

tummim

és urim fontos kérdésekben sorsoló eszköz volt, az ószövetség főpapja az efódban szíve fölött hordta. Nem tudjuk, mi is volt.

turibulum, thuribulum

= füstölő, tömjénező

turifer

= füstölős, az a szolgálattevő, aki füstölőt viszi

U,Ú Ü Ű- - -

üdvösség

Az üdvösség (mennyország) részesedés Isten boldog, örök életében. [MKK119]

Üdvözlégy Mária

Jézus édesanyját az Angyali Üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. [MKK377]

újjászületés

a keresztségben, majd a többi szentségben a hívő Isten gyermeke lesz.

újkor

Amerika fölfedezése utáni, vagy a reformáció (1517) utáni legújabb kor.

Újszövetség

a Biblia második fő része, 17 könyv: az evangéliumok, az Apostolok cselekedetei, az apostolok levelei és a Jelenések könyve. Régebbi, főképp protestáns neve: Újtestamentum.

Újtestamentum

= Újszövetség

ultramontán

pápapárti, a franciák számára az Alpokon túli pápa hatalmát támogatót jelentett, klerikalizmust. (= hegyeken túli; francia)

unitárius

protestáns vallás, csak az Atyát ismeri el, tagadja a szentháromságot. A 16. sz.-ban sokan menekültek Erdélybe. (unitas = egység; latin)

unitus

= görög katolikus

univerzáliák

= fogalmak

ünnep

Isten népe minden napot megszentel liturgikus ünnepléssel: a miseáldozattal és a zsolozsmával. Az egyházi évet az Úr és a szentek ünnepei szövik át, ezeket a napokat szent emlékezéssel üljük meg.

ünnepélyes fogadalom

szerzetesi örök fogadalom.

Úr angyala,

Angelus Domini - napi három harangozás idején szokásos ima neve

Úrfelmutatás

az átváltoztatás után a pap felmutatja a Szentostyát és a Vért tartalmazó kelyhet

Úr-imája

= Miatyánk

Úr-mutató

= szentségmutató

urbi et orbi

= A városnak(Rómának) és a földkerekségnek; egyetemes áldás, a pápa ünnepélyes alkalmakkor adja a Szent Péter Bazilika erkélyéről.

urim

és tummim fontos kérdésekben sorsoló eszköz volt, az ószövetség főpapja az efódban szíve fölött hordta. Nem tudjuk, mi is volt.

Úrvacsora

protestánsoknál az áldozásnak megfelelő szertartás.

utolsó ítélet

Jézus a világ végén újra eljön, hogy az embert feltámassza, megítélje és a világot megújítsa. Ez az utolsó ítélet, ekkor a jók az üdvösségre, a rosszak a kárhozatra jutnak. [MKK81-83, 122-125]

utolsó kenet

helytelen szóhasználat! L. betegek kenete.

Utolsó vacsora

Jézus halála előtti étkezése, húsvéti vacsora, pászka-lakoma volt. A kenyér fölötti áldás során közölte Testének titkát, majd a vacsora után a harmadik kehely bor fölött ejtette ki az átváltoztatás szavait. Ezt az eseményt teszi jelenvalóvá az Egyház minden szentmisében

utraquisták

Husz kevésbé radikális követői: a kehelyből akartak részesülni (sub utraque specie = mindkét szín alatt), kelyhesek.

V - - -

valdi, valdens

12. sz.-i eretnekség: önkéntes szegénységben éltek, papság, pápa nélkül. Alapítója egy Valdes nevű lyoni kereskedő.

vállán a gyermek Jézus

Szent Kristóf attribútuma.

vállkendő

= humerale

vállkő

a pillér és a ránehezedő épületelemek közötti tartóelem

vallás

az ember kapcsolata Istennel, szóban (ima) és cselekedetben (liturgia).

vállgallér

= mozzetta

vanitas-képek

az élet mulandóságát jelképező középkori ábrázolások: halál, csontváz, haláltánc, homokóra, koponya, pókháló, hulló szirom, rom, szappanbuborék. (vanitas = hiúság, hiábavalóság; latin)

vasárnap

a hét első napja, Jézus föltámadásának emléknapja. Vasárnap (és ünnepnap) szentmisén kell részt venni, elejétől a végéig figyelmesen és összeszedetten, bekapcsolódva. Pihennünk kell és a családi közösséget ápolni. [MKK286-289, 319-322]

Vatikán

a pápai állam, a mindenkori római püspöknek (pápa) tartózkodási helye. Az Egyház központi kormányzati hivatalai itt működnek.

Vatikáni zsinat, II.

Egyetemes Zsinat 1962-1965 között. A zsinat új módokat keresett a lelkipásztorkodás és az egyházkormányzat terén. Megnövekedett a püspökök szerepe, nagy változás következett be a liturgiában, a nemzeti nyelv lett a liturgia nyelve, az oltár központi helyre került, új lendületet kapott az ökumenikus mozgalom (keresztények egysége)

vecsernye

= vesperás

Véda

India legrégebbi vallásos írásainak gyűjteménye

védőszent

a keresztnévben választott szent. További szent is választható védőszentnek, akinek a példája, élete követendő példa legyen számunkra, vagy akinek a támogatását kiemelten kérjük.

végítélet

Jézus a világ végén újra eljön, hogy az embert feltámassza, megítélje és a világot megújítsa. Ez az utolsó ítélet, ekkor a jók az üdvösségre, a rosszak a kárhozatra jutnak. [MKK81-83, 122-125]

velum

1. válltakaró, mellyel a Szentségmutatót a pap megfogja és körmeneten valamint szentségi áldáskor tartja. (= lepel; latin)

2. kehelytakaró, mellyel a miséző kehely a felajánlásig és áldozás után borítva van. Színe a miseruháéval egyezik.

3. cibórium takaró, mely az Oltáriszentség őrzésére szolgáló fedeles kelyhet takarja.

Veni Sancte Spiritus

= Jöjj, Szentlélek; a pünkösdi mise szekvenciája

- munka, tanulás, tanácskozás előtt szokásos ima, a Szentlélek segítségül hívása vallásos körökben.

- tanévkezdéskor a misével összekapcsolt ünnepség.

vesperas, vesperás, vecsernye

a zsolozsmának este, a mi számításunk szerint 18 órakor mondott része. (= esti; latin)

versiculus

szertartásokon mondott párvers, zsoltársor (pl. Az Úr legyen Veletek - És a Te lelkeddel.).

vértanúk

akik hitükért életüket is hajlandók voltak áldozni

veteristák

a XIII. Gergely pápa által elrendelt naptárreformnak ellenszegült protestánsok. (vetus = régi; latin)

vétek

l. bűn

vezeklő őv

= cilicium

via crucis

keresztút. (= a kereszt útja; latin)

via dolorosa

keresztút más néven. (= a fájdalmas út; latin)

viaticum

szent útravaló; a betegek szentsége kiszolgáltatásakor végzett áldoztatás. (= útravaló; latin)

Victimae Paschali

= A húsvéti áldozatnak; a húsvétvasárnapi szentmise szekvenciájának kezdő szavai

vigília

az ókeresztény egyházban a nagyobb ünnepeket megelőző, böjttel, imával, virrasztással töltött éjszaka neve. Manapság az ünnep előtti napon tartjuk a vigíliát. (= virrasztás; latin)

vikárius

a püspök helyettese (= helyettes; latin)

világi intézmény

harmadrendhez hasonló közösség, tagjai magánfogadalmat tesznek, és egy gyakorlati célt szolgálnak. Egyedül, vagy közösségben élnek, nem viselnek külön öltözéket, fogadalmat, vagy ígéretet tesznek. céljuk a világ megszentelése és az Egyház szolgálata. Szolgálatukat a világ közepette látják el, önfeláldozást és hitvallást élnek meg. Többszáz ilyen intézmény működik, 180 ezer taggal. Példák: Mária szolgálói, Opus Dei (Róma), Szt. Pál társai (Madrid), Teréz-Intézet (Madrid), Schönstatt.

villás kereszt

ritkán használt, Y alakú kereszt neve.

vimperga

gótikus oromzat kapuk és ablakok fölött, fiatornyokkal, levelekkel

vincés nővérek, irgalmas nővérek

1633 óta léteznek, 1668-ban lett egyesülésük kongregáció. Betegápolással és szegénygondozással foglalkoznak. 1950-ben 23 intézetben 600 nővér lett a feloszlatás áldozata

Vir dolorum

a szenvedő Jézus ábrázolása, a sebeivel, a kínzó eszközökkel, általában ülő testhelyzetben. (=a fájdalmak férfia; latin)

vita

szentek életének története (= életrajz; latin)

Vitus, Szent

a 14 segítőszent egyike. Attribútuma üst.

vizes dézsa

Szent Flórián attribútuma.

vizitáció

Mária Erzsébetnél történt látogatásának ábrázolása. (= látogatás; latin)

- püspök látogatása a joghatósága alá tartozó plébániákon.

vizitációs apácák

szemlélődő női szerzetesrend. Szalézi Szent Ferenc a 17. sz.-ban alapította, szegény és beteggondozók, nevelők. A vizitációról nevezték el.

vízköpő

esőcsatornát helyettesítő, képzeletbeli ember és állat alakok

vonalrendszer

Arezzoi Guidó találmánya, a gregorián dallam írás céljára

votívmise

fogadalmi mise, különleges alkalmakra, vagy szándékra (betegség, katasztrófa, hálaadás, stb.) (votum = fogadalom, óhaj, szándék; latin)

Vulgata

= elterjedt, közismert; latin.

a Biblia teljes latin fordítása, Szent Jeromos a 4. sz.-ban készítette a héber, arám, görög eredetik alapján. Az Egyház hivatalos bibliai szövege volt a legutóbbi időkig. A II. Vatikáni Zsinat döntése alapján egybevetették a liturgikus szövegeket az eredeti Vulgátával, így született meg 1979-re a Neovulgáta. Ma ez az Egyház hivatalos fordítása.

W ---

Wiclif, John

angol reformátor, oxfordi egyetemi tanár volt (~1325-1384). harcolt az Egyház elvilágiasodása ellen, az őskeresztény egyházat akarta helyreállítani. A Konstanzi zsinat eretneknek nyilvánította. Hatással volt Huszra és az 1381-es angliai parasztfelkelőkre.

Z ZS - - -

zarándok

búcsújáró, megszentelt helyre, kegyhelyre utazó hívő, gyakran búcsú, bűnbocsánat, engesztelés céljával.

zarándokkalap

idősebb Jakab apostol attribútuma.

zászló

Szent Orsolya és Szent Mór attribútuma.

zelóta

Egy fanatikus zsidó párt tagja. Kr.u. 67-70 közt, a zsidó felkelés idején nagy szerepet játszottak. A rómaiak kiírtották a zelótákat. Egyesek szerint Simon apostol is a zelóták pártjának a tagja volt. Van, aki a kumráni szekta tagjait is zelótáknak tartja.

Zwingli Ulrich (1484-1531)

svájci volt, reformja az Egyházat, a gazdasági életet és a társadalmi rendet is át kívánta fogni. A katolikus kantonok elleni egyik csatában vesztette életét.

zsidó

eredetileg Júda törzsének tagja, később az izraelita kifejezéssel azonos jelentést vett fel, és a választott nép valamennyi fiát jelölte (többé-kevésbé kicsit pejoratív színnel).

zsinagóga

zsidó imaház, gyülekezeti hely. (= gyülekezet; görög)

zsinat

egyetemes zsinat, a világ püspökeinek gyűlése fontos egyházi kérdésekről. Eddig 20 volt. Van tartományi és egyházmegyei zsinat is. (szünhodosz = összejövetel, közös út; görög)

- hét első, "régi" zsinat volt, amit az ortodoxok is elfogadnak: Nikaia, 325; Konstantinápoly, 381; Efezus, 431; Kalkedon, 451; Konstantinápoly, 553; Konstantinápoly 680;Nikaia, 787.

- II. Vatikáni Zsinat

zsolozsma

papok, diakónusok, szerzetesek napi liturgikus imája. Zsoltárok, himnuszok, olvasmányok. (szluzsba = szolgálat; szlávból, magyarosan)

zsolozsmáskönyv

a keresztény közösség az eucharisztikus áldozaton kívül is, naponta többször (még éjszaka is) összejött, hogy teljesítse az Úr felszólítását a szüntelen és kitartó imára. Ezeken az imaórákon olvasott szövegeket (zsoltárok, olvasmányok, könyörgések, himnuszok) a zsolozsmás könyvben van összefoglalva.

zsoltár,

psalmus - ókori vallásos ének. A Biblia 150-et tartalmaz, Javarészét Dávidnak és Salamonnak tulajdonítják. Az ókori költészet kiemelkedő remekei. (pszalterion = hárfa; görög)