MÁRK EVANGÉLIUM, 3. fejezet

16 Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta,

17 Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak,

18 Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont

19 és az iskarióti Júdást, aki később elárulta.

20 Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük.

21 Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott.

22 A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla: "Belzebul szállta meg" és: "A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket."

23 Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik: "Hogy űzhetné ki sátán a sátánt?

24 Ha valamely ország meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn.

25 Ha egy ház meghasonlik magával, az a ház nem állhat fenn tovább.

26 Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul.

27 Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát.

28 Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer.

29 De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad."

30 Mert ezt mondták róla: "Tisztátalan lélek van benne."

31 Amikor anyja és rokonai odaértek, kint maradtak, beküldtek érte és hívatták.

32 Sokan ültek körülötte, szóltak neki: "Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek."

33 Így válaszolt: "Ki az én anyám és kik az én testvéreim?"

34 Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: "Ezek az én anyám és testvéreim!

35 Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám."