KÜLFÖLDI HÍREK

Szentmise Pelplinben

Homíliáját a pápa Lukács evangéliumának e szavaihoz fűzte: "Boldogok, akik hallgatják és megőrzik Isten igéjét." Az ezeréves lengyel földön számtalan olyan ember élt, akik valóban hallgatták Isten szavát. Hallgatták mindazok ajkáról, akik hirdették az igét, elsősorban is e föld nagy misszionáriusa, Szent Adalbert ajkáról. A későbbi nemzedékek annak a magnak a termésén nőttek fel, amit ő és az őt követő többi püspök, pap, szerzetes elvetett. A hirdetett ige még erősebb gyökeret eresztett azok hősies tanúsága által, akik életüket adták a hitért. A Szentatya itt felidézett egy tragikus epizódot, amely éppen Pelplin város nevéhez fűződik: 60 évvel ezelőtt a nagyszeminárium 24 bátor papja és tanára, és a püspökség alkalmazottai a szenvedéssel és életük feláldozásával tettek tanúságot hitükről. A megszállás éveiben összesen 303 pap veszítette életét ezen a környéken. Most hálával emlékezünk ezekre a vértanú papokra mondta a pápa , mert a mi nemzedékünk az ő ajkukról hallgatta Isten szavát és éppen az ő áldozatuk árán tapasztalta meg az Úr hatalmát. Nem szabad elfelejtenünk az ige és a tanúságtétel e történelmi vetését, most, amikor a második évezred végéhez értünk.

A Szentatya ezután a sziklára épített ház evangéliumi példabeszédéről elmélkedett, az emberi élet összefüggésében. Hogyan építsük fel életünk házát, hogy ne omoljon össze a mai világ eseményeinek súlya alatt? A keresztény építkezés alapja nem lehet más, mint Krisztus szavának hallgatása és megőrzése. Az okos építő hallgatja és megőrzi Krisztus szavát. A Szentatya arra szólított fel minden lengyel családot, hogy az evangéliumos könyvvel lépjék át a harmadik évezred kapuját, hogy egyetlen családból se hiányozzék a Szentírás. "Olvassátok és elmélkedjetek rajta. Engedjétek, hogy Krisztus szóljon belőle hozzátok." Az egyház kétezeréves történelme során mindig az evangélium lapjai fölé hajolt és arra törekedett, hogy a lehető legpontosabban kiolvassa belőle azt, amit Isten ki akart nyilatkoztatni. A szentek mindezt átültették a gyakorlatba és a Krisztus igéjével való találkozást tették meg életük célpontjává.

A Szentatya homíliájában végül az emmauszi tanítványok szavaival kérte Jézust, hogy maradjon övéivel, amikor beesteledik és már lemenőben a nap. "Maradj velünk, most, amikor a második évezred végéhez értünk és mutasd az atyai házhoz vezető utat. Maradj velünk igédben, mely szentséggé, jelenléted eukarisztiájává válik. Szeretnénk azok között a boldogok között lenni, akik hallgatják Isten igéjét és megőrzik azt."

Az oltár mellett helyezték el Mária egy ősrégi kegyszobrát, amelyet Pomeránia királynője néven tisztelnek. Harmincöt évvel ezelőtt, 1964-ben Karol Wojtyla krakkói érsek koronázta meg ezt a kegyszobrot. A szentmise végén a pápa erre a kegyszoborra szegezve tekintetét elimádkozta az Úrangyalát és rövid beszédet mondott, amelyben folytatta a szentmise homíliájának gondolatait, arra kérve a Boldogságos Szüzet, hogy tanítson meg bennünket Isten igéjének hallgatására és megőrzésére. Máriával együtt legyünk Isten tanúi, Aki szeretet.

A bűn Isten elleni sértés

Elblag: II. János Pál pápa vasárnap délután a Gdansktól délre fekvő Elblagba utazott, amely nem messze fekszik az orosz határtól. Elblag kikötőváros a Teuton lovagrend ősi székhelye volt és itt a közelben történt Szent Adalbert vértanú halála. A teuton lovagok által 1237-ben alapított város 1466-ban került lengyel fennhatóság alá és ekkor lengyelesítették eredeti német nevét. Elblag is az új egyházmegyék közé tartozik, 1992 óta püspöki székhely.

A szertartás azzal kezdődött, hogy üdvösségünk 2000 évére emlékezve 2000 fehér galamb repült fel a ragyogó kék égbe. A szertartást a Jézus Szíve litánia eléneklésével Josef Glemp bíboros, érsek vezette, amely során a Szentatya az emberiséget felajánlotta Jézus szent szívének és beszédet mondott. Hangsúlyozta: mindaz, amit Isten magáról és szeretetéről közölni kívánt velünk, azt Jézus Szíve révén fejezte ki. Kifürkészhetetlen misztériumról van szó: Jézus szentséges szívéből olvashatjuk ki a világ üdvösségére vonatkozó isteni tervet, amely a szeret terve. Isten szeretete, amelyet Fia szívében nyilatkoztatott ki, ugyanakkor következetes választ vár az embertől. Nemcsak arra kaptunk meghívást, hogy szemléljük Krisztus szeretetének misztériumát, hanem arra is, hogy részt vegyünk abban. Isten akarata az, hogy tartsuk meg Tízparancsolatát, amely az erkölcs alapja és amelyet Krisztus megerősített hegyi beszédében, a nyolc boldogságban. A Teremtő által az ember szívébe írt igazság rendje meghatározza a jót és az erkölcsöt, egyben az Isten képére teremtett ember méltóságának alapja. Az anyagi rend önmagában véve nem elegendő, az élet teljes ragyogásához szükség van isteni, természetfeletti erőkre és értékekre. Krisztus azért jött el, hogy beteljesítse az Ószövetség törvényét, amely akkor tökéletes, ha áthatja Isten és az emberek szeretete. Ha áthágjuk az isteni parancsokat, a bűn rabságába esünk, amelynek "zsoldja a halál." A bűn Isten elleni sértés, engedetlenség törvényével, az erkölcsi normákkal szemben, ellentétes szeretetével. Nagy rosszat képvisel kezdve az eredeti bűntől minden ember személyes bűnéig, a társadalmi bűnökig, amelyek az egész emberiség történelmét terhelik. Legyünk szüntelenül tudatában ennek, ne veszítsük el a bűn iránti érzéket mondta a Szentatya. Minél mélyebb egységben élünk Istennel a szentségi élet és az őszinte ima révén, annál világosabb lesz a bűn iránti érzékünk.

Pápai áldás a Lichenben épülő templomra

A Szentatya vasárnap este fél kilenckor érkezett meg helikopteren Lichenbe, a Nagy-Lengyelország nevű Vajdaság híres Mária-kegyhelyére. A helység lakóit 1655-ben a svédek lemészárolták, a Lichen család kastélyát lerombolták. A múlt egyetlen emléke ma a falu közepén látható, 1151-ből származó gránitkereszt. A licheni Mária-szentélyt 1858-ban építették, miután a Szűzanya 1813-tól kezdve megjelent egy a lipcsei csatában súlyosan megsebesült lengyel katonának, majd 1850-ben egy helyi pásztornak. A szentélyt csak a második látnok kezdeményezésére építették fel. A II. világháborúban súlyosan megrongálódott kegyhelyet 1949 óta a marianisták vezetik. Az új templom építését 1994-ben kezdték el és a tervek szerint 2000-re, a második Mária-jelenés 150. évfordulójára fejezik be. A latin kereszt alaprajzú, öthajós épület Lengyelország legnagyobb temploma lesz, amely oszlopaival, borostyán színű üvegablakaival hullámzó búzaföldet idéz majd fel. A Szentatya hétfőn reggel megáldotta az altemplomban lévő Szentháromság kápolnát, amely a 85 és félméter magas kupola alatt helyezkedik el.

A pápa megemlékezett a század vértanúiról

A Szentatya hétfőn délelőtt érkezett meg az ország első, történelmi főegyházmegyéje, Gniezno legnagyobb városába, a 380 ezer lakosú Bydgoszczba. Ebben a városban a II. világháború alatt a nácik kivégezték az akkori 140 ezer fős lakosság egynegyedét. A Szentatya a repülőtéren mutatott be szentmisét több mint 500 ezer hívő számára az összes lengyel vértanú emlékére. A pápával együtt misézett 50 lengyel püspök, továbbá öt vendég főpásztor, köztük Joachim Meissner kölni bíboros, érsek és Georg Sterzinsky berlini bíboros, érsek.

"Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa" idézte homíliájában a Szentatya, hangsúlyozva: ezek a szavak mindenekelőtt Krisztusra vonatkoznak, aki szegény, szelíd, irgalmas, a béke munkása és akit az igazságosságért üldöznek. Jézus tökéletesen tudatában van annak, hogy ez az üldöztetés nyitja meg az emberiség előtt az örök élet kapuját. Ettől kezdve azoké a mennyek országa, akik hisznek Jézusban. A pápa emlékeztetett Szent Adalbert vértanúságára és azokra a gyümölcsökre, amelyeket halála hozott nemcsak Lengyelország, hanem az egész egyház számára. A lengyel földön soha nem hiányoztak azok a hitvallók, akik vállalták az üldöztetést az igazságosság ügyéért. Nem hiányoztak Bygdoszczban sem, amelyet az utóbbi évtizedekben különösen is megjelölt "az igazságosságért elszenvedett üldöztetés." A II. világháború első napjaiban a nácik itt végezték ki nyilvánosan az első áldozatokat, a város védelmezőit. Egy másik tragédia színhelye volt a közeli "halálvölgy". A pápa emlékeztetett a Dachauban vértanú halált halt Kozal püspökre, aki Bygdoszczban volt lelkipásztor. A város sok lakója veszítette el életét hasonló körülmények között a koncentrációs táborokban. Isten szolgája, Wyszinsky bíboros 1973-ban számos kísérlet után elnyerte az akkori kommunista hatóságok beleegyezését, és Bygdoszczban templomot építtetett a "szent vértanú lengyel testvérek" tiszteletére. Az évezred prímása emléket állított mindazoknak a névtelen honfitársaknak, akik a lengyel kereszténység több mint ezeréves történelme során életüket adták Krisztus evangéliumáért és a hazáért. Jelentőségteljes, hogy Jerzy Popieluszko atya, a kommunista rendőrség áldozata éppen ebből a templomból indult el utolsó útjára. A Szentatya kifejtette: néhány nap múlva Varsóban boldoggá avat 108 vértanút, akik a koncentrációs táborokban adták életüket hitükért. Elérkezett annak pillanata, hogy emlékezzünk mindazokra, akik a hitleri vagy szovjet haláltáborokban haltak vértanúhalált. Ezek a gyakran névtelen vértanúk Isten nagy ügyének "ismeretlen katonái." ahogy Tertio Millennio adveniente k. apostoli levelemben írtam. A pápa arra buzdította honfitársait, hogy a vértanúk példájából merítsenek erőt mindennapi áldozataikhoz. A Szentatya hangsúlyozta: a nyilvános vértanúság mellett gyakran végbemennek az ember legbensőbb énjében elrejtett vértanúságok is. A test és a lélek, a hivatás és a küldetés vértanúsága, amely mindig gyökeres megpróbáltatás az ember számára. Ilyenek azok az anyák, akik feláldozzák önmagukat, hogy megmentsék gyermekük életét, a hívők, akik megvédik a vallás- és lelkiismereti szabadsághoz való jogot. Lengyelország közelmúltjának történelmében üldözték az egyházat és az istenhívőket, az emberi lelkiismereteket nagy megpróbáltatás, valódi vértanúság sújtotta. Ma tisztelettel adózunk emléküknek, akik nem féltek attól, hogy szembenézzenek ezzel a megpróbáltatással és megjelölték az új évezred felé vezető utat. Életükkel azt bizonyították, hogy a világnak szüksége van "Isten őrültjeire", mint Krisztus, Adalbert, Szaniszló, Kolbe atya és sokan mások. Szüksége van olyan személyekre, akik bátran szeretnek és nem riadnak meg az áldozathozataltól, annak reményében, hogy egy nap bőséges gyümölcsöt hoz. VR/MK

HAZAI HÍREK

Karizmatikus állásfoglalás Benny Hinn "csodahadjáratával" kapcsolatban

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa 1999 június 5-én a következő nyilatkozatot fogadta el: Csatlakozunk a Paskai László bíboros főpásztor figyelmeztetéséhez (ld. Egyházmegyei Körlevél) Benny Hinn szolgálatával kapcsolatban

Sajnos a tapasztalat szerint a szolgálatát szervező Jim Sanders II. János Pál pápára való hivatkozása megtévesztheti a katolikusokat. A jelek keresése, "a csodahadjárat" a tanításbeli egység nélkül tévútra vezethet, eltávolíthat katolikus egyházunktól. Ezért kérjük a katolikus karizmatikus megújulásban résztvevőket, maradjanak távol Benny Hinn szolgálatától. A Szentlélek gyógyító megtapasztalására vágyók készüljenek imával az október 10-i országos találkozóra, ahol E. Tardiff atya szolgál. (Könyvei az Új Ember könyvesboltban kaphatók). A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa nevében Sztrilich Ágnes SSS. MK


Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére

[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster [kukac] katolikus.hu címre.
Módosítva: 1999. 06. 14.